Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen

Sitefoto OO4207 Vianderdomein Tienen ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4207 Vianderdomein Tienen

Luchtfoto projectsite OO4207 Vianderdomein Tienen ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

In het noordoosten van Tienen bevindt zich het recreatiedomein Viander. Het domein ligt net buiten de kleine ring en vormt een groene long aan de rand van de stad. Het strekt zich uit over een oppervlakte van 8 hectare. Naast het domein werd en wordt met het Anemonenproject een nieuwe woonwijk aangelegd. Het Vianderdomein grenst eveneens aan een industriezone. In het domein bevinden zich drie (vis)vijvers (waaronder een voormalig openluchtzwembad), twee speeltuinen, een waterspeeltuin, minigolf, een brasserie en diverse wandelpaden. Verder zijn er een aantal verenigingen gehuisvest. De vijvers worden gevoed door het water van de rivier de Gete (die op een boogscheut van het domein stroomt). Het Vianderdomein wordt op toeristisch vlak ontsloten via het fietsknooppuntennetwerk en het nabijgelegen wandelnetwerk Getevallei.

Domein Viander is gekend en geliefd bij de inwoners van Tienen en heeft een rijke geschiedenis. Het domein dateert uit het interbellum en was van meet af aan een belangrijke recreatieve trekpleister. Het domein diende onder meer als kader voor de 'schoolkoloniën', die door het stadsbestuur onder de Tweede Wereldoorlog tijdens de zomermaanden werden ingericht voor de Tiense jeugd, te vergelijken met de huidige 'speelpleinen'. Heel wat oudere inwoners denken met weemoed terug aan die tijd. Het domein raakte nadien langzaam maar zeker in verval. De voorbije jaren werden echter al heel wat initiatieven genomen om het Vianderdomein op te waarderen: heraanleg van wegenis, vernieuwen van verlichting, aanleg van een buitenklas en insectenhotel, een hoogstamboomgaard en nieuwe speeltoestellen. De initiatieven waren goedbedoeld maar fragmentair: een totaalvisie of beheersplan ontbrak.

Naar aanleiding van een bevolkingsbevraging in het kader van de opmaak van het Meerjarenplan 2020 – 2025 werd de opwaardering van het Vianderdomein als een van de belangrijkste prioriteiten naar voor geschoven. Heel concreet wenst het stadsbestuur dat het Vianderdomein de nieuwe hotspot van Tienen wordt. Het moet een duurzame, natuurlijke omgeving met ecologische waarde worden, waar een recreatief programma wordt ontwikkeld, zodat de inwoners van Tienen opnieuw de heilzame kracht van het openluchtleven kunnen ervaren in hun directe woon- en leefomgeving.

De stad Tienen wenst een ambitieus masterplan te laten opmaken met een vertaling van een eigentijdse, duurzame ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het plangebied, voortbouwend op de historische context van het park. Ze wil de potenties en het gebruik van de aanwezige gebouwen aangrijpen voor een aantrekkelijk en laagdrempelig gebruik van het park door al wie de rust en de natuur even wil opzoeken. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om voor de nieuwe ontwikkeling van het Vianderdomein ook potentiële linken met activiteiten en functies in de ruimere omgeving te onderzoeken. Naast het domein liggen een voormalige atletiekpiste en een historische boomgaard.

Hoe wordt het Vianderdomein ruimtelijk, functioneel en ecologisch ingepast in zijn omgeving? De gemeente wil inzetten op functionele, veilige en vlotte verbindingen met het park vanuit de stad. Kan er via het park ook een vlotte verbinding gemaakt worden met het buitengebied? Naast een absolute, prioritaire inzet op bereikbaarheid van het park via veilig en comfortabel langzaam verkeer, met eventuele voorstellen om de inrichting van wegen- en padensystemen te wijzigen in de omgeving, wenst de gemeente ook een vertaling van een geïntegreerde visie op de bereikbaarheid van het park met gemotoriseerd verkeer, inclusief een visie op parkeren. Welke opportuniteiten zijn er? Hoe kan het Vianderdomein beter worden ontsloten?

Het masterplan bevat een uitgewerkt, duurzaam en kwalitatief, stedelijk recreatieprogramma. Rust, natuur- en waterbeleving staan centraal. De stad Tienen vraagt om eventuele andere recreatievormen (voor zover verzoenbaar met de beoogde ecologische waarde van het gebied) te onderzoeken, die het park dagelijks aantrekkelijk kunnen maken voor de buurt én de andere bewoners van Tienen.

De ontwerpers dienen zich uit te spreken over hoe de waterhuishouding op het domein kan worden geoptimaliseerd (in functie van klimaatadaptiviteit en recreatie). De huidige en toekomstige voeding van de verschillende vijvers en eventuele toekomstige waterbeleving vormen hierbij een aandachtspunt. Daarnaast wordt er rekening gehouden met toekomstige hemelwaterplannen en plannen m.b.t. waterbuffering.

We verwachten dat de ontwerpteams maximaal rekening houden met de verschillende potentiële gebruikers van het domein: kinderen, jongeren, ouders en grootouders, omwonenden, toeristen, fietsers, wandelaars, zakelijke klanten, gebruikers van de kmo-zone in de buurt, scholen, ... Daarbij willen we benadrukken dat het project in de eerste plaats focust op de inwoners van de stad. Het ontwerpteam ondersteunt de stad bij het voeren van een participatief proces en bij de communicatie over het project t.a.v. deze doelgroepen.

Naast het masterplan wordt een visie uitgewerkt voor een gefaseerde ontwikkelingsstrategie, een uitwerking van realisaties op korte, lange en middellange termijn. Van het ontwerpteam verwachten we dat ze het ontwerpproces in nauwe dialoog met de stad en de betrokken diensten organiseren. Aan de hand van ontwerpend onderzoek worden de ruimtelijke effecten van bepaalde keuzen gevisualiseerd. Alle voorstellen gaan gepaard met een kosten-batenanalyse van oplossingen voor huidige knelpunten en vraagstukken op diverse vlakken: ruimtelijk, sociaal, financieel, exploitatie, mobiliteit, onderhoud,… 

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering te gunnen aan het ontwerpteam (voorwaardelijk gedeelte). De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. Er wordt bovendien aan gedacht om voor deze ontwikkeling met een bouwteamformule te gaan werken.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken

Tienen OO4207

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het Vianderdomein (vast gedeelte) en de uitvoering van gefaseerde deelopdrachten van het masterplan (voorwaardelijk gedeelte)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Dingeman Deijs Architect , REDscape Landscape & Urbanism
 • FOREST, OD205, Volt-architecten cvba
 • MADE architects bvba, Metapolis Architects BVBA
Locatie bouwplaats

Hamelendreef 77, 3300 Tienen

Timing project
 • Selectievergadering: 18 nov 2021
 • Eerste briefing: 20 jan 2022
 • Tweede briefing: 24 feb 2022
 • Indienen: 9 mei 2022
 • Jury: 20 mei 2022
Bouwheer

Stadsbestuur Tienen

Contactpersoon Bouwheer

Bart Bekker

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€59.500 (excl. btw) voor opmaak masterplan en bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie.

Vergoeding ontwerpers

15.000 € (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

4207 Selection guideline
4207 Selectieleidraad
Lijst aanvragen deelneming 4207