Meerjarenprogramma 2020 - 2025

Ruimte maken voor mens en natuur

Op 23 april 2021 presenteerde Erik Wieërs 'Kansen scheppen voor ontmoeting', zijn ambitienota voor de komende vijf jaar. 

Als onafhankelijk expert en adviseur van de hele Vlaamse regering zal Erik Wieërs zich de komende vijf jaar, in nauwe samenwerking met talloze partners, inzetten voor de versterking van het publieke opdrachtgeverschap en van de architectuurcultuur in Vlaanderen. In zijn ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ schetst hij, aan de hand van een achttal thema’s, het conceptuele kader voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de komende jaren. Hij zet de krijtlijnen uit voor de opmaak van een actieprogramma, en geeft inzage in de principes die hem zullen leiden bij de ondersteuning en advisering van publieke opdrachtgevers en beleidsmakers op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Wieërs is ervan overtuigd dat architectuur en ruimtelijk ontwerp belangrijke bijdragen kunnen leveren aan een inclusieve samenleving, die delen, diversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel voert. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een toekomstbestendig woonmodel, en naar het stimuleren van een open debat over architectuurkwaliteit met zo veel mogelijk gesprekspartners, in Vlaanderen en daarbuiten.

De integrale versie van de ambitienota is verschenen in de vorm van een fraai boekje, met een artistieke bijdrage van Sofie Van der Linden. Deze gedrukte versie is niet meer beschikbaar.