Beeldessay Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Olmo Peeters

©Olmo Peeters

Beeldessay Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Olmo Peeters

©Olmo Peeters

Beeldessay Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Olmo Peeters

©Olmo Peeters

Synthese Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Synthese Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Synthese Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Synthese Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Synthese Gent, transitie in mobiliteit en ruimte door Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

LABO RUIMTE startte het onderzoek 'Gent, transitie in mobiliteit en ruimte' op in het voorjaar van 2019. Dit onderzoek zoekt aansluiting bij de beleidsinitiatieven die de voorbije jaren werden genomen rond zowel mobiliteit als ruimte, en de debatten die hierrond werden gevoerd in de media. De Vlaamse Overheid wil namelijk werk maken van een modal shift, een verschuiving naar meer duurzame vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets, en van een multimodaal vervoerssysteem waarin gebruikers vlot kunnen schakelen tussen verschillende modi. Ook op ruimtelijk vlak zijn er heel wat ambities geformuleerd. Klimaat staat hoog op de agenda en de open ruimte moet maximaal gevrijwaard blijven. De bouwshift moet ervoor zorgen dat we bouwen aan gezonde en aantrekkelijke woon- en werkomgevingen door de kernen te versterken en de demografische groei te concentreren binnen het bestaande ruimtebeslag. Ruimte en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Openbaar of collectief vervoer bijvoorbeeld, is pas performant wanneer een zekere kritische massa aan bewoners wordt bereikt. Er ligt dus ook een kans om beide uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

In de vervoerregio's werken de lokale besturen, onder de regie van Vlaanderen, al samen aan de ontwikkeling van regionale mobiliteitsplannen. Om de ambitieuze bouwshift te realiseren is zo’n gebiedsgerichte regionale samenwerking, waarin ook keuzes worden gemaakt waar wel en niet nog gebouwd wordt, nodig maar tot op vandaag nog niet ontwikkeld. Nu de vervoerregio’s stilaan vorm krijgen, willen we met dit onderzoek pleiten om ook op ruimtelijk vlak een nauwere samenwerking op regionale schaal op te starten.

Om inspiratie aan te reiken voor ruimtelijke en mobiliteitskeuzes op lange termijn, worden in het onderzoek ‘Gent, transitie in mobiliteit en ruimte’ op de ruime Gentse stadsregio een aantal toekomstscenario’s uitgetest. Hoe kan je in een stadsregio een grotere samenhang stimuleren tussen ontwikkelingen in mobiliteit en de transformatie van de bebouwde omgeving? Kan een meer polycentrische ruimtelijke ontwikkeling van de regio een strategie zijn om ook in de randgemeenten van Gent openbaar vervoer en stedelijke ontwikkelingen haalbaar en kwalitatief te maken? Hoe ontwikkelt de stadsregio een veerkrachtig mobiliteitsnetwerk waarin combimobiele gebruikers vlot kunnen schakelen tussen duurzame en gedeelde vervoersmiddelen? Hoe koppelen we ruimtelijke ontwikkelings- en verdichtingsvraagstukken aan dit toekomstige mobiliteitsmodel?

Het onderzoeksteam van Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis en Scelta Mobility bundelde de inzichten uit het ontwerpend onderzoek in een eindrapport dat verkent wat polycentriciteit en combimobiliteit betekent in de Gentse stadsregio, ontwikkelde een aantal scenario’s voor een betere samenhang tussen ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen in de toekomst, en formuleerde op basis hiervan een aantal lessen die niet enkel voor de Gentse, maar voor alle vervoerregio’s relevant zijn.

Tijdens de loop van dit ontwerpend onderzoek gaven we aan fotograaf Olmo Peeters ook de opdracht om een reeks beelden te maken die de condities en uitdagingen in beeld brengt. We stuurden hem op pad naar de drie onderzoeksgebieden waarop ook wordt ingezoomd in het onderzoek. Het resultaat is een probleemstelling, maar tevens kansenkaart, in beeldformaat.

Gent, transitie in mobiliteit en ruimte

Een ontwerpend onderzoek naar hoe duurzame mobiliteit en ruimtelijke ambities, polycentriciteit en combimobiliteit, kunnen samensporen in de Gentse stads- en vervoerregio. 

Alliantie
  • Departement Omgeving
  • Team Vlaams Bouwmeester
Fasering

Het onderzoek liep van december 2019 tot juni 2020

Onderzoeksteam

Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis, Scelta Mobility

Beeldessay Olmo Peeters

Olmo PeetersBeeldessay met foto’s van Olmo Peeters voor Gent, transitie in mobiliteit en ruimte

Download eindrapport

EindrapportLabo Ruimte Gent cover eindrapport

Bijlage kaartenLabo Ruimte Gent cover eindrapport

Download Rapport perceel 1

Literatuurstudie en kaartenatlasLabo ruimte transitie in mobiliteit en ruimte