Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde

Sitefoto's OO4002 De Woeker in Oudenaarde ©Tim van De Velde

Luchtfoto OO4003 Oudenaarde De Woeker

Luchtfoto OO4003 Oudenaarde De Woeker

Projectomschrijving

Oudenaarde is gelegen in de Scheldevallei en omringd door de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen. De combinatie van ‘Vlaanderens mooiste landschap’ met een rijk kunsthistorisch verleden en patrimonium maakt Oudenaarde tot een stad met een grote aantrekkingskracht. Zij telt heel wat bezienswaardigheden op wandelafstand van het centrum. De laatste jaren werd sterk geïnvesteerd in stadsvernieuwingsprojecten. Toch heeft Oudenaarde zijn authenticiteit weten te bewaren. Na de vernieuwing van de Scheldeboorden, de ontwikkeling van het schiereiland ‘de Scheldekop’ en de heraanleg van de Grote Markt vraagt nu de cultuursite De Woeker om vernieuwing. De stad wil de huidige site omvormen tot een bruisend en volwaardig cultuurcentrum, centraal gelegen tussen de vernieuwde markt en het stadspark. 

De cultuursite huisvest vandaag een kleine zaal voor podiumkunsten met 227 zitplaatsen (bouwjaar 1993), naast vergaderzalen en repetitielokalen in een oude brandweerkazerne (1937) en de naastgelegen oude gemeenteschool (1883). De academie voor muziek, woord en dans werd in 2014 ondergebracht in een nieuwbouw. Om het aanbod inzake podiumkunsten te kunnen uitbreiden met voorstellingen die een breder bereik en meer financiële return genereren, is een grote zaal met minimum 400 plaatsen noodzakelijk. De nieuwe zaal zal vakkundig moeten worden ingepast op de site, zodat de nieuwe en de bestaande zaal evenals de oude gebouwen tegelijk goed bereikbaar en integraal toegankelijk worden en een visie op lange termijn voor de hele site wordt ontwikkeld.  

Door de oude brandweerloods te slopen komt 700m² vrij voor een nieuwe cultuurzaal die voldoet aan het gevraagde programma. Het ontwerp van de nieuwe zaal zal moeten bemiddelen tussen de bestaande gebouwen met hun typerende architecturale stijl en erfgoedwaarde, maar ook tussen de stedelijke bebouwing enerzijds en de groene ruimte van het stadspark anderzijds.   

Bij de inrichting van de publieke ruimte zal men rekening moeten houden met de verschillende functies en circulaties, en streven naar minimale verharding en maximale doorlaatbaarheid.  De bezoekersstromen zullen een meerwaarde moeten bieden voor de site en haar omgeving en geen overlast berokkenen. De huidige parkeercapaciteit  voor 126 auto’s en 22 fietsen moet minstens gevrijwaard worden, liefst in een halfverzonken ruimte die in de toekomst herbestemd kan worden.  

De huidige site heeft een introvert karakter. De stad wenst ze om te vormen tot een open en toegankelijke cultuurplek, maar ook een plek waar het gezellig vertoeven is en die open ruimte biedt voor intieme buitenvoorstellingen in relatie met het stadspark. De vernieuwing van de Woekersite is voor de stad Oudenaarde een belangrijk stadsvernieuwingsproject waar ze verschillende partners, zoals gebruikers, bewoners en beheerders, bij wil betrekken. Daarom hecht de opdrachtgever veel belang aan een grote bereidheid van het ontwerpteam om het ontwerpproces participatief te laten verlopen.  

Inbegrepen in de opdracht

De volledige studieopdracht is van toepassing voor volgende onderdelen:  

 • de architectuurstudie (nieuwbouw, de parkeerruimte en bestaande gebouwen); 
 • de stabiliteitsstudie (nieuwbouw, de parkeerruimte en bestaande gebouwen);  
 • de studie van het klimaat en alle speciale technieken, inclusief hvac, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, videofonie, gebouwbeheersystemen, tijdsregistratie en liften; 
 • de studie van de theatertechnieken; 
 • de volledige studie van de zaalakoestiek, de geluidsisolatie naar de buren, de buitengeluiden, de akoestische relatie tussen de ruimten onderling en tot de andere publieke en niet publieke ruimten, en het geluidsniveau in de lokalen; 
 • de studie van de inrichting van de buitenruimte (inclusief parkeerruimte) en de groenaanleg; 
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vast meubilair; 
 • de begeleiding van de opdrachtgever in het participatietraject; 
 • de organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator, EPB verslaggever. 

Niet inbegrepen in de opdracht: 

 • opmetingsplannen bestaande gebouwen 
 • communicatie 
 • participatie 
 • archeologisch onderzoek 

Selectiecriteria 

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
 • de vakbekwaamheid, aangetoond met relevante studie- en beroepskwalificaties;
 • de relevante ervaring. De opdrachtgever wenst bij gerealiseerde referentieprojecten een door de bouwheer afgeleverd attest van goede uitvoering.

Gunningscriteria 

Aan de hand van de ingediende offertes worden volgende gunningscriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever, zoals ze geformuleerd zijn in het bestek (6/15):
  1.1 In een ruim maatschappelijk kader (3/6):
     a. De architecturale kwaliteit, de uitstraling van het project en de wijze waarop kwaliteitsvolle relaties worden gecreëerd tussen de verschillende binnen- en buitenruimtes, die garant staan voor een aangename beleving. (1.5)
     b. De stedenbouwkundige inpassing in de nabije omgeving, de omgang met het waardevolle erfgoed op de site en de manier waarop oude en nieuwe gebouwen een geïntegreerd geheel vormen. (1.5)
  1.2 Meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker (3/6). Het gaat hier om de volgende aspecten:
  - Welke elementen verhogen de leefbaarheid en het comfort in de gebouwen? Hoe wordt het programma van eisen op een doordachte manier geïntegreerd en hoe wordt de flexibiliteit en aanpasbaarheid binnen het ontwerp verzekerd? (1)
  - De kwaliteit van de analyse van de huidige site en de gebouwen en de argumenten waarom wordt overgegaan tot behoud, afbraak of verbouwen, met aandacht voor de mogelijke bestemmingen van de oude gebouwdelen. (1)
  - De wijze waarop de oude gebouwen aan de nieuwe noden en eisen inzake technische uitrusting, toegankelijkheid, brandveiligheid en akoestiek worden aangepast, en het evenwicht tussen de gekozen technieken en de daarvoor noodzakelijke ingrepen. (1)
 2. De raming van de bouw- en projectkost (5/15):
  Proportionaliteit tegen laagste offerte; Score offerte = (1 - ((prijs offerte - prijs laagste offerte) / prijs laagste offerte)) * gewicht van het criterium prijs.
 3. De aanpak van duurzaamheid (2/15):
  De inschrijver voegt een nota toe die de aanpak omtrent duurzaamheid omschrijft, zowel op vlak van economie als ecologie, op korte en op lange termijn en specifiek uitgewerkt voor dit project.
 4. De procesgerichtheid en procesbereidheid (1/15):
  De ontwikkeling van een project verloopt procesmatig. In een nota omschrijft de inschrijver hoe hij voldoende garanties biedt voor een vlotte samenwerking met het opdrachtgevend bestuur en alle betrokken partijen inzake bereikbaarheid, de wijze van overleg en de projectorganisatie. Er moet voldoende aandacht uitgaan naar inspraak, flexibiliteit en communicatie.
 5. De teamsamenstelling (aanvullende studiebureaus stabiliteit, technieken, theatertechnieken) (1/15):
  De inschrijver geeft een overzichtslijst op waarin de rol van elk lid van het projectteam in elk onderdeel van de opdracht duidelijk wordt omschreven. De projectleiders en eventuele vervangers in geval van overmacht worden geïdentificeerd. De kwalificaties en de relevante ervaring van het voor de opdracht ingezette personeel moeten worden aangetoond. Indien een beroep wordt gedaan op onderaannemers, moeten hun opdracht en hun kwalificaties eveneens nominatief worden meegedeeld. Het is niet toegestaan nog wijzigingen aan te brengen aan de lijst van voorgestelde onderaannemers, tenzij na instemming van de aanbestedende overheid op basis van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag.

Oudenaarde OO4003

Volledige studieopdracht voor de integratie en de bouw van een nieuwe zaal en de inrichting van de publieke ruimte op cultuursite De Woeker te Oudenaarde.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • bob mcmaster architecten , krft
 • Atelier Kempe Thill architects and planners
 • Hub
 • met zicht op zee architecten en ontwerpers bvba
Locatie bouwplaats

Woekerstraat 3, 9700 Oudenaarde

Timing project
 • Selectievergadering: 26 okt 2020
 • Indienen: 30 aug 2021
 • Jury: 9 sep 2021
Bouwheer

Stadsbestuur Oudenaarde

Contactpersoon Bouwheer

Stephanie Van Eesbeek

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Geraamd investeringsbedrag: €13.500.000 (incl btw en erelonen). Bouwbudget: €7.800.000, omgevingswerken: €2.175.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Alg. ereloon architectuur (incl. stabiliteit, (theater)techn., akoestiek,…): 10 % - 12 %, ereloon inrichting publ. ruimte (incl. stabiliteitsonderzoek): 6 % - 7% (percentages op tot. investeringsbedrag van desbetreffende werken volgens onderverdeling)

Vergoeding ontwerpers

20.000€ (excl. btw) per geselecteerde kandidaat die niet wordt weerhouden - 3 kandidaten).

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing