Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3710 Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands

OO3710_site_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©Tim van De Velde

OO3710_Luchtfoto_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©GDI-Vlaanderen

OO3710_Luchtfoto_Masterplan kaaien Puurs-Sint-Amands ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur ziet een masterplan als middel om een ambitieuze ruimtelijke visie op korte en langere termijn uit te werken voor de kaai en de aanpalende dorpskern van Sint-Amands. Sint-Amands is een authentieke dorpskern aan de Schelde waarin de Kaai, de omgeving van het kerkplein en de historische dorpsstraten –  in het bijzonder de karaktervolle Dam –  beeldbepalend zijn. Het studiegebied omvat een ruimere zone waarin enerzijds verdichtings- en ontwikkelingspotenties worden verkend en anderzijds enkele knelpunten, zoals de recreatieve ontsluiting en het parkeren, een oplossing moeten krijgen. Het project wil ook de Scheldeboorden, van de grens met Mariekerke tot aan de Steenovens nabij de grens met Buggenhout, recreatief breder ontsluiten, waarbij de beleving van de Schelde en het rivierenlandschap centraal staan.

Masterplan en ontwerp

Sint-Amands kent een rijk cultuurhistorisch verleden als geboortedorp van Emile Verhaeren, een Belgische, Franstalige auteur en een van de markante figuren van de symbolistische stroming. In Sint-Amands zijn dan ook niet alleen het geboortehuis en het graf van de dichter te vinden, maar ook het provinciaal museum Emile Verhaeren. De ontwerper dient minstens te onderzoeken hoe deze cultuurhistorische herkenningspunten, in dialoog met de unieke landschappelijke context, de identiteit van Sint-Amands kunnen versterken.  

Bedoeling is een dorpscentrum te creëren waar ontmoeting en beleving centraal staan, vanuit één ruimtelijk geheel. De ontwikkeling van aangename verblijfszones en kwalitatieve groene ruimten kan de kwaliteit van de kern versterken. Een betere doorwaadbaarheid in een opeenvolging van publieke en semipublieke plekken kan bijdragen tot de leefbaarheid van het dorpscentrum. De ontwerper zal tevens gericht op zoek gaan naar potenties voor kwalitatieve verdichtings- en inbreidingsprojecten en daarnaast de invulling van niet ontwikkelde waardevolle zones binnen het woongebied in vraag durven stellen. Binnen het masterplan zal ook aandacht gaan naar een locatie-onderzoek voor een nieuw museum gewijd aan Emile Verhaeren.

Om zowel voor de bezoekers als de bewoners het contact met de rivier te herstellen zal de ontwerper de beleving van het unieke landschap rondom de kern optimaliseren. Het ontbreekt vandaag aan een integrale visie voor de inrichting van de open ruimte voor de verschillende gebruikers. Naast ruimte voor water, natuur en ecologische landbouw moeten bewoners en bezoekers meer recreatieve mogelijkheden krijgen in een groene omgeving. Hierbij dient de ontsluiting voor de verschillende weggebruikers te worden verbeterd. Het vinden van een oplossing voor de parkeerproblematiek en het toeristisch beter ontsluiten van de dorpskern zijn hierbij randvoorwaarden.

Voorwerp van de studieopdracht

Voor het masterplan gaat het gemeentebestuur op zoek naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam dat de ambitie kan vormgeven op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van de publieke ruimte. Het team beschikt tevens over sterke communicatieve vaardigheden om het draagvlak voor de vernieuwing te versterken.

Vast gedeelte

Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan waarin de ruimtelijke visie wordt uitgediept in concepten en een schetsontwerp.  Dit in functie van een langetermijnontwikkeling die gefaseerd kan worden gerealiseerd met enkele quick wins om projecten op het terrein reeds bij aanvang te kunnen uitwerken.

Voorwaardelijk gedeelte

Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een beeldkwaliteitsplan om de visie van het masterplan verder te vertalen. Het uitwerken van een participatie- en communicatieluik kan hier deel van uitmaken.

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.

Selectiecriteria

 1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht,
 2. de vakbekwaamheid
 3. de relevante ervaring

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
  1.1.     in een ruim maatschappelijk kader
  1.2.     meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid, inclusief de manier waarop het ontwerpteam de communicatie (met participatie) zal voeren voor het tot stand komen van de visie
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de raming van de projectkost (uitvoering masterplan) en het honorarium, opgesplitst volgens de prestaties die voor de forfaitaire vergoeding zullen worden geleverd
 5. de teamsamenstelling

De gewichten van de vijf criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 1 / 1.
Het gewicht van de subcriteria is 1.

 

Puurs-Sint-Amands OO3710

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, eventueel gekoppeld aan de uitvoering van deelopdrachten binnen het masterplan en/of de supervisie bij de realisatie van het masterplan.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Horizon, OFFICEU architects
 • Atelier Romain, Global - Arquitectura Pasagista, Lda., Midi
 • BUUR Bureau voor Urbanisme, murmuur architecten
 • MAARCH, Raamwerk
Locatie bouwplaats

E. Verhaerenstraat 1, 2890 Puurs-Sint-Amands
Projectzone ingesloten door Schelde, E. Verhaerenstraat, Heikant, Heidestraat, Borgstraat, Hekkestraat, Kapellelaan en Molendreef

Timing project
 • Selectievergadering: 29 apr 2019
 • Indienen: 30 sep 2019
 • Jury: 10 okt 2019
 • Realisatie: 1 jul 2021
Bouwheer

Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands

Contactpersoon Bouwheer

Martine Dhollander

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

€80.000 excl. btw voor het masterplan

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing