Projectomschrijving

Woonpunt Schelde-Rupel voorheen de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij) is een sociale huisvestingsmaatschappij die betaalbare huurwoningen aanbiedt aan mensen die niet in staat zijn dergelijke woongelegenheden te vinden op de privémarkt. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten toekomstbestendig bouwen. Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn in dit project belangrijke uitgangspunten. De woningen in de Schrijverswijk zijn gebouwd in de jaren 1960, met geen of beperkte isolatie van gevels en daken, enkel glas en onaangepaste verwarming. Bijgevolg zijn deze woningen aan vervanging toe. Woonpunt Schelde-Rupel ziet hierin een opportuniteit om de ganse wijk te herontwikkelen en op zoek te gaan naar een vernieuwende vertaling van de noden van de bewoners. 

De aanleg van de wijk is geïnspireerd op het concept van een tuinwijk met gegroepeerde bebouwing. Een aantal van de woningen werd verkocht en is in privé-eigendom. Woonpunt Schelde-Rupel staat bijgevolg niet alleen in voor het bewaken van het totaalconcept van de wijk. Eigen aan de wijk zijn de paden tussen de tuinen achteraan de woningen en het uniforme gabarit, de gelijkaardige gevelindeling en het kleurgebruik in de gevels. Momenteel telt het projectgebied 131 woningen. Het gebied is 5,15 ha groot en heeft een dichtheid van 25 woningen per hectare. Na uitvoering van deze opdracht zal de woondichtheid zo’n 40 woningen per hectare bedragen.

Het bouwprogramma betreft een vervangingsbouw van meergezinswoningen en urban villa’s, tussen de 130 à 150 wooneenheden. 10 % van de wooneenheden wordt, in samenwerking met vzw Katrinahof, ontwikkeld als project begeleid zelfstandig wonen, met aandacht voor integratie in de lokale woonstructuur. Het volledige bouwprogramma moet rekening houden met de principes van  levenslang/aanpasbaar wonen.

De principes van het stedenbouwkundig concept worden in deze opdracht meegegeven en zijn richtinggevend. De nieuwe gebouwen zullen benut worden om de wijk op te waarderen door een oordeelkundige inplanting en door in te spelen op de bestaande toestand. De gebruikswaarde van de open ruimte in de wijk wordt daarbij gemaximaliseerd. Een deel van de private tuinen wordt collectief ingezet.

De inrichting van de open ruimte (zowel privaat als openbaar) dient zo te gebeuren dat zij duidelijk bijdraagt tot één concept. De doorwaadbaarheid van de wijk en het inrichten van een groene ‘as’ en opeenvolgende pleintjes speelt hierin een cruciale rol. Het voorstel van de inschrijver dient in de visievorming voor de wijk dan ook verder te gaan dan alleen de inrichting van de verschillende units. 

Wij zijn op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke ruimte. De opdracht omvat eveneens de opmaak van een overkoepelende visie, waarbij minstens volgende zaken aan bod komen: algemene aanpak, fasering (verschuiving van bewoners…), inrichting publiek domein enzovoort.

Het project wordt opgedeeld in verschillende deelprojecten en er wordt gevraagd om een scenario te ontwikkelen voor de uitvoering daarvan (private en publieke ruimte, infrastructuur, …). Het ontwerpteam moet samenwerken met Woonpunt Schelde-Rupel, het gemeentebestuur, de VMSW en afvalbeheerder IBOGEM (afvalstraatjes). 

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de deelopdrachten niet te gunnen. Hij kan beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. Het ontwerpteam kan in dat geval geen rechten op schadevergoeding doen gelden.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  a. in een ruim maatschappelijk kader 
  b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid
 4. de raming van de projectkost en het honorarium
 5. de teamsamenstelling

De gewichten van de criteria zijn respectievelijk als volgt: 4 / 3 / 2 / 2 / 1

Zwijndrecht OO3609

Volledige studieopdracht voor vervangingsbouw voor de sociale woonwijk Schrijverswijk te Zwijndrecht

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BAS / Dirk Jaspaert, Bulk Architecten cvba, BUUR Bureau voor Urbanisme
 • Architectenbureau Bart Dehaene, Collectief Noord, denc-studio , LAMA Landscape Architects
 • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN, L.U.S.T. Architecten BV ovv BVBA
Locatie bouwplaats

Willem Elsschotstraat, 2070 Zwijndrecht
Gebied tussen Willem Elsschotstraat – Albrecht Rodenbachplaats – Hendrik Consciencestraat – Stijn Streuvelsstraat – Felix Timmermansstraat

Timing project
 • Selectievergadering: 4 dec 2018
 • Jury: 24 mei 2019
Bouwheer

Woonpunt Schelde-Rupel

Contactpersoon Bouwheer

Paul Claus

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Extern jurylid

Koen Drossaert

Budget

Afhankelijk van het aantal te realiseren woningen (min. 130, max. 150) , volgens NFS2 of FS3-renovatie. Geraamd budget is 150.000 euro (excl. btw) per woning (indien 150 woningen bouwbudget €22 500 000) (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Overkoepelende visie: €25.000 / Ereloon architectuur volgens de richtlijnen VMSW – barema 2006.1. Stabiliteit en technieken volgens de richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005. Ereloon omgevingsaanleg: 5,75%

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3609
Selectiebeslissing 3609