OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

OO2802_locatie ©Tim Van de Velde

2802_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

2802_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het huidige Antwerpse stadhuis werd plechtig ingehuldigd in februari 1565 en vormt sindsdien één van de belangrijkste stadsiconen met een hoge erfgoedwaarde. In februari 1936 werd het gebouw beschermd als monument en staat het sinds 1999 op de lijst van UNESCO- werelderfgoed als onderdeel van de groepsinschrijving belforten in België en Frankrijk. Het stadhuis is het belangrijkste vroege voorbeeld van renaissancearchitectuur in de Nederlanden, met een typische Vlaamse variant op de Florentijnse paleizenbouw. Het vormde in zijn bouwperiode de synthese tussen lokale gotische bouwtraditie en vernieuwende Italiaanse gevelordonnantie.

Naar aanleiding van het 450 jarig bestaan en het vertrek van de administratieve diensten uit het stadhuis, wenst het Antwerpse bestuur het gebouw te herstellen naar een meer authentieke vorm en functie. Het project beoogt de werking van het stadhuis te optimaliseren naar gebruik en inrichting en gedeeltelijk te herbestemmen hierbij rekening houdend met de waardevolle elementen die het bouwhistorisch onderzoek aan het licht heeft gebracht.

Het stadhuis wordt een politiek centrum met een transparante publieksfunctie, waar alle kabinetten en fracties een thuishaven vinden. Het is de ambitie van het stadsbestuur om, binnen het nu gesloten gelijkvloers, de relatie met de Grote Markt te herstellen met openbare en/of commerciële functies ten behoeve van de burger. Hierdoor kan het zijn publieke functie in het historische hart van Antwerpen opnieuw ten volle opnemen.

Het is verder de ambitie om vanuit een respectvolle houding voor de monumentwaarde een hedendaagse invulling (met hedendaagse comfortstandaarden) te geven aan het stadhuis. Om tevens het duurzaamheidsaspect van de restauratie te kunnen waarborgen, dient een op maat gemaakt BREEAM evaluatieschema te worden ingevuld en gestaafd, als onderdeel van het wedstrijddossier. De prestaties van het gebouw kunnen vervolgens gepositioneerd worden binnen het referentiekader van gebouwen die op dezelfde manier geëvalueerd werden. Het stadsbestuur beoogt hierbij een score van 'very good', waarbij 'good' een absoluut minimum is.

De haalbaarheidsstudie, die aan deze opdracht voorafging, wijst uit dat een integrale aanpak met een multidisciplinair team en met de nadruk op "restauratie" noodzakelijk is voor dit project. De verschillende disciplines omvatten onder meer experten in de restauratie en monumentenzorg, roerend en onroerend erfgoed, conservatietechnieken, architectuur en interieur, energie, duurzaamheid, exploitatie en vastgoed.  Degelijke kennis over "de wet op de overheidsopdrachten" is noodzakelijk. De projectleider heeft minimum 10 jaar ervaring, exclusief stage,  waarvan werfervaring met waardevol erfgoed een belangrijk deel uitmaakt. 

De stad Antwerpen kan een financieel engagement geven tot en met de opmaak van het definitief ontwerp. Verder maakt ze zich sterk dat ze in de loop van de volgende jaren de nodige middelen zal zoeken om de financiering van het totaalproject te realiseren. De complexiteit van dit project zal het bouwteam ertoe nopen zich door de wet van het voortschrijdend inzicht te laten leiden waarbij het beleid ook beroep doet op het ontwerpteam om mee na te denken op welke wijze dit project kan worden gerealiseerd binnen het aanwezige budgettaire kader zowel bij de stad als bij de subsidiërende instanties en mee te zoeken naar potentiële pistes om middelen te genereren en hierop ontwerp en planning af te stemmen.

De architectuuropdracht verloopt in onderscheiden fases en delen, elk met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag en is niet gebonden door enig ritme of timing in de betekening van de delen of fases, met dien verstande dat de dienstverlener niet meer gehouden is aan zijn offerte indien de delen of fases niet worden betekend binnen een totale termijn van 15 jaar.

Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 (inclusief latere wijzigingen). Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in voornoemd Besluit van de Vlaamse Regering (inclusief latere wijzingen). meer info vindt u in het document onder 'links'

Aangezien de subsidie voor het project zal worden aangevraagd na 1 januari 2015 dient het project dan ook te voldoen aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 in uitvoering van het erfgoeddecreet van 12 juli 2013 om in aanmerking te komen voor een premie voor de restauratie van het stadhuis.

 

Antwerpen OO2802

De volledige studieopdracht voor de restauratie en herinrichting van het stadhuis tot een hedendaags huis van bestuur te Antwerpen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Bureau Bouwtechniek, Hub , Origin Architecture & Engineering
  • B. Van der Wee Architects , Climatic Design Consult, Hollandse Nieuwe concepts & design BV, VK Engineering, WDJARCHITECTEN
  • Baukuh, RE-ST
  • Bovenbouw Architecten
  • Lohmann's Architecture Urban + Industrial Design, Poponcini & Lootens ir architecten bvba, TAK architectenbureau
Locatie bouwplaats

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2015
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jul 2017
  • In gebruikname: 1 jul 2019
Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€ 26.000.000 (incl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal percentage voor architectuur, stabiliteit en technieken (inclusief akoestiek) : 10,70% berekend op totale bouwkost (exclusief ereloon EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering)

Vergoeding ontwerpers

€ 35.000 (excl. btw) per kandidaat - 5 kandidaten

Downloads

Projecten binnen restauratiepremieregelgeving.pdf
Lijst kandidaten OO2802