OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_locatie ©Tim Van de Velde

OO2803_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2803_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel wil een nieuw hoofdstuk schrijven in de geschiedenis van de basilieksite. Met dit project wil de kerkfabriek een kwalitatieve visie ontwikkelen op het oostelijke deel van de site. Deze visie moet ten dienste staan van de liturgische beleving, ze moet een samenhangende ontwikkeling mogelijk maken en ze dient ontwikkeld te worden met het nodige respect voor het zichtbaar en onzichtbaar erfgoed.

Het eerste luik is de restauratie van het 17de eeuwse Oratorianenklooster. De aanwezige restanten vormen het uitgangspunt voor een restauratie die enerzijds rekening houdt met het historische aspect en anderzijds met het functionele aspect aangezien het klooster zal bewoond worden door een nieuwe kloostergemeenschap.

Het tweede luik van het project is het bouwen van een nieuwe  liturgische ruimte met een capaciteit van ongeveer 1000 zitplaatsen. Om de toestroom aan bedevaarders op piekmomenten op te vangen werd in 1972 de Mariahal gebouwd. Deze hal voldoet op functioneel vlak, ondanks haar overdimensionering, aan de behoeften van de bedevaarders. Deze hal ademt echter niet de serene en intieme sfeer uit die past bij sacrale karakter van de omgeving. Ook vanuit het landschapsbeheersplan werd aangegeven dat deze hal niet op de ideale plaats was opgericht. Daarom besliste de opdrachtgever om een kleinere en passendere ruimte te bouwen die bedevaarders kan opvangen op momenten dat de basiliek te klein is. De nieuwe ruimte zal aansluiten bij het heropgebouwde klooster en zal samen met de bestaande en nieuwe contouren de wanden vormen van een intieme binnenruimte. Deze binnenruimte kan indien nodig als een verderzetting van de nieuwe binnenruimte worden gebruikt. Binnenplein en liturgische ruimte kunnen op dergelijke momenten 1 geheel vormen. Bij het bouwen van de nieuwe ruimte en het plein is het belangrijk om rekening te houden met archeologisch erfgoed en het archeologisch sparend bouwen. De ambities voor de nieuwbouw zijn het streven naar een gebouw dat op vlak van dimensionering in relatie staat tot het klooster en de omgeving. Bovendien wordt een tijdloze toevoeging beoogd, respectvol voor de omgeving en meervoudig in beleving.

Ten slotte wordt aan het ontwerpteam gevraagd om een visie te geven op de omgevingsaanleg rond het klooster en de nieuwe liturgische ruimte. Er dient gekeken te worden hoe de open ruimte zich kan ontwikkelen, rekening houdend met het landschapsbeheersplan en het archeologisch erfgoed, tot publiek erfgoed dat past binnen de site en dat een link legt naar het omliggende landschap. Het archeologisch onderzoek kan ook hierbij informatie geven met betrekking tot de oorspronkelijke inrichting. Tegelijkertijd moeten maatregelen genomen worden om dit ondergrondse erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Ook de nieuwe parking en de toegang kan in deze visie worden meegenomen.

In een latere fase heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om vervolgopdrachten te laten uitvoeren door het ontwerpteam. De vervolgopdrachten bestaan uit kwaliteitsbewaking, uitvoeringsopdrachten voor de omgevingsaanleg en de landschapsparking. De kwaliteitsbewaking zal uitgevoerd worden tegen de  uurprijs voor bijkomende prestaties, zoals zal vermeld worden in de offerte. Voor de uitvoeringsopdrachten zal er, op basis van de visie, door het ontwerpteam een raming worden gemaakt van de kostprijs en zal er een ereloon worden opgenomen in de offerte.

Het ontwerpteam dient te voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 (inclusief latere wijzigingen). Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in voornoemd Besluit van de Vlaamse Regering (inclusief latere wijzingen). meer info vindt u in het document onder 'links'.

Aangezien de subsidie voor het project zal worden aangevraagd na 1 januari 2015 dient het project dan ook te voldoen aan de bepalingen van het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 in uitvoering van het erfgoeddecreet van 12 juli 2013 om in aanmerking te komen voor een premie voor de restauratie van het Oratorianenklooster.

Erelonen Parkaanleg en landschapsparking worden bepaald op basis van de ingediende offerte. 

Scherpenheuvel OO2803

Volledige studieopdracht voor de restauratie van het Oratorianenklooster, het bouwen van een liturgische ruimte, de omgevingsaanleg, landschapsparking en kwaliteitsbewaking op de bedevaartsite te Scherpenheuvel.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Barozzi / Veiga
  • BeL Associates
  • ONO architectuur
  • Philippe Vander Maren
Locatie bouwplaats

Isabellaplein 18, 3270 Scherpenheuvel
De nieuwbouw zal zich achter het klooster situeren

Timing project
  • Selectievergadering: 28 nov 2014
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mrt 2015
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jul 2016
  • In gebruikname: 1 jul 2019
Bouwheer

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Scherpenheuvel

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Honorarium

Nieuwb. arch 6,3%-7,8%; stab 2,2%-3,2%; techn. 2,1%-3% (totale bouwkost). Binnenkoer: 8,4%-11% (bouwkost binnenkoer). Los meubilair: 5% (kost los meubilair). Restauratie (bouwkost gebouw): arch: 10,6%-11,8%; stab: 2,1%-3,0%; techn: 2,0%-2,8%

Vergoeding ontwerpers

€ 10.000 (excl. btw) per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Projecten binnen restauratiepremieregelgeving.pdf
Lijst kandidaten OO2803