Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Locatie Open Oproep 2208 © Stijn Bollaert

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Oostende wordt vooral geassocieerd met haar compacte stadscentrum en met de zee. Dat het centrum omgeven is door zeven stadswijken en door een gordel van diverse kwalitatieve landschappen is minder bekend. De sterke stedenbouwkundige structuur met integratie van groene ruimtes – vormgegeven onder impuls van Leopold II - vervaagt naar het buitengebied in typische "rafelranden".

Het Groene Lint is een ambitieus project dat een nieuwe betekenis wil geven aan de groengebieden en landschappen omheen de stad. Het wil in de lengterichting parken, bossen en groengebieden verbinden tot een groen kralensnoer rond de stad en in de breedterichting de verstedelijkte rand verknopen met het open landschap. De achterkant van de stad moet een tweede voorzijde worden. Het Groene Lint wordt een nieuwe stedenbouwkundige drager voor de Stad aan Zee waarop een breed, innovatief en duurzaam programma kan worden geënt. De sleutelwoorden hierbij zijn: landschap, ontsluiten, verbinden, duurzaamheid, klimaatsverandering, innoveren, verrassen, recreatie, kunst, beleven, inspireren, gezonde voeding, waterretentie, educatie, natuurontwikkeling, ontdekken en erfgoed. De maatschappelijke betekenis van het Groene Lint is groot. Het beantwoordt niet alleen aan de actuele groenbehoeften van de stadsbewoners, het zorgt ook voor een toegevoegde waarde op toeristisch-recreatief vlak. Het project bezorgt Oostende het imago van een groene, leefbare stad aan zee, een aantrekkelijke woon- en werkplek voor jonge gezinnen.

Het Groene Lint bestaat uit een 'veelheid' aan landschappen (duin, polder, akkers, krekengebied, stadsrandbos, natte weilanden) en heeft een 'veelheid' aan functies. De uitdaging is deze verscheidenheid te bewaren in de zoektocht naar samenhang. Het Groene Lint is niet alleen een 'recreatieve rode loper' (fi ets- en wandelpad) die de verschillende zones
met elkaar verbindt, een leesbare huisstijl en een sterk merk. Het is ook een structurerende groen-blauwe drager voor de stad en een antwoord op de vraag naar publieke groene ruimtes in de 21ste eeuw.

De Stad Oostende ondertekende het Convenant of Mayors, een burgemeestersconvenant waarin steden zich engageren om verder te gaan dan de energiedoelstellingen die de EU heeft vooropgesteld in de 20/20/20 –strategie. Het Groene Lint is een belangrijk project om de beleidsvisie van de Stad inzake duurzaamheid te implementeren. Diverse facetten van duurzaamheid vormen de 'groene draad' in het project: mobiliteit, klimaatsverandering, energie, duurzame voeding, natuurontwikkeling en -educatie en de Noord-Zuid link.

De uitwerking van het Groene Lint kadert binnen het Europees Interreg IVa-project 21st Century Parks. Meer info over dit project is terug te vinden op www.oostende.be/c21p.
De Stad Oostende zoekt een multidisciplinair team met kennis en ervaring inzake ruimtelijke planning, mobiliteit, landschapsarchitectuur en vormgeving van de publieke ruimte en met een sterke visie op de betekenis van groene ruimtes in de 21ste eeuw. Beeldkwaliteit en sfeer zijn zeer belangrijk. Visualisaties moeten de visie en het concept duidelijk maken en zullen worden ingezet als wervend beeldmateriaal in het communicatietraject over het Groene Lint.

Honorarium: 50.000 € excl.btw

Oostende OO2208

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie en -strategie voor het Groene Lint rond Oostende.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Georges Descombes, Tractebel Engineering nv
  • DS Ontwerp en Onderzoek BV
  • HOSPER NL BV
  • MUST stedebouw
  • Witteveen+Bos Belgium
Locatie bouwplaats

Timing project
  • Selectievergadering: 16 sep 2011
  • Eerste briefing: 17 nov 2011
  • Tweede briefing: 19 dec 2011
  • Indienen: 13 mrt 2012
  • Jury: 22 mrt 2012
Bouwheer

Stadsbestuur Oostende

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Aglaée Degros

Budget

50.000€ (excl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

5.000€ excl. btw per laureaat