Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1915 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex 9 langs de E40 in Oostkamp wordt een carpoolparking ingericht, in het gebied ten noorden van de E40 langs de Kapellestraat. Vandaag worden de parkeerstroken langs de Kapellestraat en de Siemenslaan gebruikt als carpoolparking. Gezien de ligging vlakbij het op- en afrittencomplex leidt dit soms tot verkeersveiligheidsproblemen. Wegen en Verkeer West-Vlaanderen schat de behoefte van het aantal parkeerplaatsen op een tachtigtal en vraagt de ontwerpers te onderzoeken of het opnemen van ongeveer twintig parkeerplaatsen voor vrachtwagens haalbaar en wenselijk is.

Het gebied waar de carpoolparking wordt gepland, ligt ingesloten tussen het bedrijventerrein Siemenslaan en het hotel Van der Valk. Het gebied is een graslandperceel dat in het noordwesten begrensd wordt door een afgesneden en verwilderd deel van de dreef tussen het Gruuthuyse kasteel en Nieuwenhove. Het is gelegen binnen het gave landschap 'de oude veldgebieden', waarbinnen de kasteelparken, boscomplexen en dreven de structurerende landschapselementen vormen. Via een groene inrichting van het projectgebied kan worden gestreefd naar het herstel van de ruimtelijk-landschappelijke link met de omgevende bos- en kasteelgebieden. Vanuit landschappelijk en natuurlijk oogpunt is het een uitgangspunt dat de dreef wordt behouden en hersteld om de cultuurhistorische, functionele en visuele relaties te versterken. Hierbij is het open en toegankelijk maken van de dichtgegroeide dreef van cruciaal belang.

Een kwalitatief ontwerp voor het gebied moet ervoor zorgen dat beide functies – als groengebied en als pendelparking – in het gebied elkaar versterken. Een ruimtelijk-landschappelijke analyse van de ruimere omgeving zal de basis vormen voor het concept dat op ontwerpniveau aangeeft hoe het gebied kan ingericht worden. De ruimere omgeving is niet enkel van belang vanuit landschappelijk en natuurlijk oogpunt, maar ook vanuit verkeerskundig oogpunt, zowel voor fietsverkeer als autoverkeer. Mogelijk kan het gebied een functie opnemen in het fietsnetwerk dat het gebied doorkruist.

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen streeft naar een ontwerp dat rekening houdt met bovenstaande facetten en eveneens de vereisten inzake verlichting, veiligheid, multifunctionaliteit, aandacht voor verschillende modi, ... integraal mee bekijkt.
Na de voltooiing van het ontwerp kan de opdrachtgever besluiten om de opmaak van het dossier voor de uitvoering van het project niet te gunnen aan het ontwerpteam. In dat geval zal het ontwerpteam wel een regietaak krijgen.

globaal ereloon: min. KVIV - 3% en max. KVIV (KVIV barema 1)

Oostkamp OO1915

Volledige studieopdracht voor de bouw van pendelparking te Oostkamp

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Artgineering, H+N+S Landschapsarchitecten BV
  • Buro voor vrije ruimte - vof Vermander & Van Mol
  • maat-ontwerpers
  • Paul Deroose
  • ssa/xx stedenbouw-architectuur-landschapsontwerp
Locatie bouwplaats

Kapellestraat, 8020 Oostkamp

Timing project
  • Selectievergadering: 2 jun 2010
  • Eerste briefing: 22 jun 2010
  • Indienen: 21 okt 2010
  • Jury: 28 okt 2010
Bouwheer

VO, MOW, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

Contactpersoon Bouwheer

Goele Vansevenant

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Marleen Goethals

Budget

500.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

2.500 € excl btw per laureaat