Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 1914 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent en het Mobiliteitsplan doelen op de inzet van P+R-faciliteiten als één van de mogelijke maatregelen om het gebruik van auto-alternatieven te stimuleren.

De creatie van een parkeergebouw in de zone tussen de Willem Van Guliklaan, de Gaston Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg te Gent-Ledeberg maakt deel uit van deze P+R-strategie. Dit parkeergebouw maakt onderdeel uit van het Stadsvernieuwingsproject Ledeberg en werd opgenomen in het RUP "Bellevue".

Via het Stadsvernieuwingsproject (SVN) Ledeberg wenst de Stad Gent deze wijk nieuw leven in te blazen. Hiertoe werd door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 augustus 2008 een fysiek-ruimtelijk actieplan goedgekeurd. Dit actieplan richt zich op ruimtelijke aspecten en is één van de drie pijlers van het SVN. Verder worden inspanningen geleverd rond de economische en de sociaal-cultureel-artistieke invalshoek.

Binnen het fysiek-ruimtelijk actieplan speelt parkeren een belangrijke rol. Zo moeten ruimtelijk verantwoorde parkeeroplossingen worden aangeboden voor volgende parkeerbehoeftes:
- P+R-mogelijkheden voor pendelaars en bezoekers van de binnenstad en voor bezoekers voor het lokale winkelapparaat, in het bijzonder de Ledebergse zondagmarkt;
- bijkomend buurtparkeren ten behoeve van het kleinschalig woonweefsel;
- kortparkeren voor de lokale kleinhandel en horeca;
- bestemmingsparkeren bij de nieuwe dienstverleningsfuncties.
Praktisch wordt invulling van deze behoeftes gezien onder volgende vorm:
- aanleg van een buurtparking onder het viaduct B401;
- behoud van een aantal parkeerplaatsen voor kortparkeren op wandelafstand van de verschillende handelszaken (langs de Hundelgemsesteenweg);
- en het voorwerp van deze open oproep, de bouw van een nieuw parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg op het terrein van de huidige buurtparking ter hoogte van de rotonde aan de Eggermontstraat en de realisatie van de bijhorende omgevingsaanleg.

De grenzen uitgezet door het RUP "Bellevue" zijn richtinggevend in het ontwerp van het parkeergebouw en de aanverwante voorzieningen. In overeenstemming met de bepalingen van het RUP, kunnen er ook andere functies ondergebracht worden (bv. kleinhandel, diensten, conferentieruimtes of eet- en drinkgelegenheden op de gelijkvloerse of bovenste verdieping).

De bouw van het nieuwe parkeergebouw langs de Hundelgemsesteenweg is een belangrijk strategisch project in de herwaardering van de "toegangspoort Botermarkt, Eggermontstraat en omgeving": de architectuur van het nieuwe gebouw zal dus een belangrijke beeldbepalende waarde hebben voor dit vernieuwde toegangsgebied tot Ledeberg en tot de Gentse binnenstad.

Het groene karakter van het gebouw of de omgevingsaanleg is essentieel. Ledeberg is uiterst versteend en snakt naar meer groene ruimte: het mogelijke verlies van groen ter plaatse van het parkeergebouw moet zoveel mogelijk opgevangen worden met een vernuftigd ontwerp dat groen zichtbaar maakt.

Er moet maximaal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de Stad inzake duurzaam en energievriendelijk bouwen, rationeel energiegebruik (REG), openbaar groen, verlichting, enz. Tevens zijn een aantal richtlijnen uit de verkeerskundige voorstudie, de parkeerbehoeftenstudie en het Mober mee te nemen in het ontwerp.

Globaal ereloon: min. 7,5%, max. 8,5% (incl stabiliteit, technieken)

ledeberg OO1914

Volledige studieopdracht voor de bouw van een bovengronds parkeergebouw voor een 450-tal wagens in Ledeberg.

Status project
Locatie bouwplaats

Hundelgemsesteenweg 51 (ter hoogte van), 9050 ledeberg

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 dec 2010
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 okt 2011
  • In gebruikname: 1 okt 2012
Bouwheer

Stadsbestuur Gent - parkeerbedrijf

Contactpersoon Bouwheer

De Kockere Isabel

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

6.000.000€, incl omgevingsaanleg (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

4.000€