Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1716 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het GielsBos is een woongemeenschap voor 287 personen met een ernstige tot diepe verstandelijke handicap, vaak gecombineerd met andere handicaps (lichamelijk, medisch, autisme, enz.) en/of met gedragspro¬blemen. Zij wonen en leven op een groen domein van 85 hectare met alle faciliteiten voor wonen, dagbesteding, behandeling, begeleiding en recreatie, maar met een open blik op de samenleving. Bij de opening in 1978 werd geopteerd voor het concept van paviljoenen, dit is een cluster van 5 wo¬ningen voor elk 10 bewoners, samen voor 250 bewoners van 287.12 bewoners wonen op het terrein in een nieuwe unit, 32 bewoners wonen in geïntegreerde woningen in de dorpskern van Beerse. De 5 paviljoenen liggen verborgen in het groene landschap. Het is dit woonconcept dat toe is aan een grondige herziening. Met zijn ongeveer 400 medewerkers en zijn 250 permanente bewoners vormt deze organisatie een hechte gemeenschap, die door de inplanting van de paviljoenen ook een zeer speciale lokaliteit vormt.  Deze visie dient ook beklemtoond te worden in het nieuwe concept dat door de architect zal worden voorgedragen.

Een grondige audit van deze 5 paviljoenen heeft aangetoond dat de huidige paviljoenen noch conceptueel, noch bouwfysisch (isolatie) en bouwtechnisch (HVAC) voldoen  aan de huidige concepten over kwaliteitsvol wonen en een stapsgewijze, volledige vervangingsnieuwbouw noodzakelijk en subsidieerbaar is (binnen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)-reglementering).

De huidige studieopdracht bevat twee fasen. Vooreerst dient een volledig masterplan te worden opgemaakt waarbij de ontwerper, op basis van een kritische doorlichting van de huidige organisatie van de totale campus, een nieuw concept van stapsgewijze inplanting van nieuwe woningen i.p.v. de 5 paviljoenen uittekent. De interne en externe circulatie is een bijzonder aandachtspunt, waarbij de interne bewonerscirculatie idealiter volledig autovrij is en logisch geclusterd rond de te behouden infrastructuur kan georganiseerd worden.  Anderzijds dient de ontsluiting en bereikbaarheid van de nieuwe clusters voor bezoekers, personeel en leveranciers opnieuw herdacht en herordend te worden.

Aansluitend en in een tweede fase bestaat de opdracht in het ontwerpen en bouwen van een eerste cluster van maximaal 7 woningen voor telkens 10 bewoners als eerste realisatie in het kader van het nieuw ontworpen masterplan. Na de oplevering van dit masterplan kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van de gebouwen en/of de open ruimteaanleg die in het plan is voorzien, zonder verdere prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het masterplan heeft opgemaakt. De opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

De te ontwerpen woningen zijn buiten-gewone woningen voor onze eigen buiten-gewone bewoners, met een bijzondere aandacht voor de noodzakelijke integratie van aangepaste technische uitrusting, een energiezuinige exploitatie en binnen de subsidie-enveloppe.

De overige infrastructuur blijft buiten dit project.

Visie van Het GielsBos – zie website : www.vzwkinsbergen.be

Budget: 
1ste fase – opmaken van een masterplan, inplantings- en circulatieplan: forfaitair honorarium: 35 000 euro, excl. BTW
2e fase – ontwerpen en bouwen van max. 7 woningen (3 905 m²) met VIPA: 6 200 000 euro, excl. BTW

Honorariumvork: 

8 à 10 % maximum, excl. BTW (incl. stabiliteit en technieken) voor de 2e fase

Gierle OO1716

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan, inplantings- en circulatieplan en het ontwerpen en bouwen van maximum 7 woningen voor Het GielsBos, woongemeenschap voor personen met een verstandelijke handicap te Gierle (Lille)

Status project
Geselecteerde bureaus
 • DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN
 • Atelier M Architects + Planners
 • HOSPER NL BV, Onix
 • Huiswerk architecten bvba
 • Jeroen Beerten, Tom Louwette
Locatie bouwplaats

Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle

Timing project
 • Selectievergadering: 6 mei 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 okt 2009
 • Eerste briefing: 3 jun 2009
 • Tweede briefing: 24 jun 2009
 • Indienen: 20 okt 2009
 • Jury: 27 okt 2009
 • Gunning: 27 okt 2009
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 31 dec 2010
Bouwheer

vzw Kindsbergen – gehandicaptenzorg provincie Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Piet De Roeck

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Pieter Uyttenhove

Budget

zie projectomschrijving (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

7 500 euro, incl. BTW per laureaat