OAG2008 Regieteam voor leertraject ‘Verkavelingswijken in transformatie’

Context

Verspreid wonen verslindt ruimte, vreet energie en is een belangrijke oorzaak van ons mobiliteitsprobleem. De ‘verkaveling’ kennen we als een typisch product van onze weinig zorgvuldige omgang met de beperkt beschikbare ruimte. Toch zijn er in Vlaanderen heel wat 20ste-eeuwse verkavelingswijken te vinden op locaties die goed ontsloten zijn via openbaar vervoer of die op wandel- en fietsafstand gelegen zijn van een dorps- of stadscentrum, en waar ruimte is voor bijkomende woningen binnen het bestaande bebouwde areaal.

Met dit traject willen we steden en gemeenten gedurende een periode van vier jaar ondersteunen bij de transformatie van dergelijke wijken, en de gedetecteerde leerpunten delen met lokale besturen en intern laten doorwerken in het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. Het doel van het traject is om vanuit concrete voorbeeldprojecten inzichten te verwerven en deze toegankelijk te maken.

Naar wie zijn we op zoek?

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester zijn op zoek naar een regieteam, dat samen met de deelnemers (steden en gemeenten) en de opdrachtgever (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) de opgave scherpstelt, een procesaanpak uitwerkt, de resultaten en inzichten bundelt en rapporteert en een communicatiedocument opmaakt. Het team beschikt over de volgende expertises:

 • expertise in project- en procesregie
 • expertise in gedelegeerd opdrachtgeverschap
 • ervaring met de samenwerking met lokale besturen en andere actoren (uitwerken participatiestrategie)
 • de nodige juridische en financiële expertise, kennis van (innovatief) ruimtelijk instrumentarium
 • kennis van de verschillende opgaven die spelen op wijkniveau: mobiliteit, open ruimte, water, vernieuwende woonvormen,…
 • ervaring met ontwerpend onderzoek op schaal van de wijk
 • expertise in het helder en wervend bundelen en communiceren van bekomen inzichten en resultaten

Opdracht

We zoeken een multidisciplinair regieteam dat in de eerste fase (2021) zes weerhouden projecten analyseert en scherpstelt in samenwerking met een groep medewerkers van het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. Deze werkgroep wordt versterkt met twee externe experten (een jurist en een financieel expert). De opgave voor de zes verkavelingswijken wordt verder geconcretiseerd en afgebakend. De haalbaarheid van de transformatie wordt onderzocht; de potenties, de te betrekken actoren en de mogelijk in te zetten strategieën, instrumenten en aanpak worden in kaart gebracht.

In de tweede fase (2022 tot medio 2024) krijgen de drie projecten die nood hebben aan verdere ondersteuning én die de grootste kansen bieden op realisatie, een begeleiding op maat. Per project wordt een ontwerpteam aangesteld dat, in samenwerking met het regieteam, de transformatiestrategie verder uitwerkt richting uitvoering door middel van ontwerp, verfijning van in te zetten instrumenten, uitwerking van de financiële en juridische aanpak, het betrekken van actoren en het opstarten van eventuele quick wins. Tijdens deze fase neemt het regieteam tevens de projectregie op van het overkoepelende traject en detecteert en bundelt het de diverse leerpunten in een eindrapport en een inspirerende brochure.

In de derde en laatste fase (najaar 2024) ontsluit en communiceert de werkgroep met ondersteuning van het regieteam de doorheen dit proces opgebouwde kennis en de uitgewerkte instrumenten en methodieken voor lokale overheden en andere actoren. Terzelfdertijd neemt de werkgroep de verworven inzichten en gedetecteerde noden mee en verwerkt deze in concrete projecten en beleidsmatige processen.

Proces en planning

Analysefase

1ste fase: van februari 2021 tot december 2021

in kaart brengen van de haalbaarheid, potenties en mogelijke strategieën voor 6 projecten.

 • 8 februari 2021: startvergadering met pitch door de 6 gekozen steden en gemeenten
 • Een vijftal workshops gespreid over 2021, incl. terreinbezoek
 • Najaar 2021: een breed klankbordmoment als onderdeel van het leertraject
 • Eind 2021: afronding analysefase met tussentijds rapport

Uitwerkingsfase

2de fase: van januari 2022 tot juni 2024

 • januari - maart 2022: organisatie van breed info- en inspiratiemoment rond de resultaten van de analysefase
 • januari - maart 2022: selectie van 3 projecten, opmaak en lancering bestekken voor de 3 ontwerp- en onderzoeksteams (1 per gekozen case)
 • april 2022: aanstelling van de ontwerp- en onderzoeksteams en start van de uitwerking
 • gedurende deze fase: min. 2 gezamenlijke workshops per jaar met de deelnemende gemeenten (i.s.m. ontwerp- en onderzoeksteams) + 1 maal per jaar een breed klankbordmoment
 • juni 2023: tussentijds voortgangsrapport
 • juni 2024: verwerking en bundeling van de lessen op basis van de resultaten in eindrapport en brochure

Synthesefase

3de fase: van juni 2024 tot eind 2024

ondersteuning in communicatietraject naar lokale besturen en andere actoren, met een 5-tal toelichtingen van resultaten, inzichten en leerpunten.

Processchema verkavelingswijken

Voortraject en brochure

Lees de resultaten van het verkenningstraject (zomer 2019)

OAG2008 Regieteam voor leertraject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Team vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester starten, aansluitend bij het verkenningstraject dat liep van juni tot oktober 2019, een leer- en transformatieprogramma op voor verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een bijkomende woonopgave en verdichting. We zijn op zoek naar een team dat de projectregie opneemt in het onderzoeken, analyseren en begeleiden van concrete projecten en het overkoepelende leertraject. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 11 september 2020, 12.00 uur.
 • 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 23 oktober, 12.00 uur.
 • De presentaties van de offertes met vragenronde zullen plaatsvinden op maandag 16 november 2020 in het Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel
 • Gunning voorzien december 2020.
 • Startvergadering mogelijk vanaf januari 2021.
Vergoeding

Voor het geheel van de opdracht wordt een bedrag voorzien van maximum 94.800 euro excl. btw (120.000 euro incl. btw). 

contact
Verkennend onderzoek