Luchtfoto Hasselt universiteitscampus. Opportuniteitsstudie toegangszone Campus Diepenbeek Luchtfoto Hasselt universiteitscampus. Opportuniteitsstudie toegangszone Campus Diepenbeek

OAG2007 Opportuniteitsstudie toegangszone Campus Diepenbeek

Campus Diepenbeek bestaat in hoofdzaak uit gebouwen voor onderwijs, onderzoek, maar ook bedrijvigheid. Belangrijkste bewoners zijn de UHasselt, PXL, UCLL, Bioville en Biomed. Deze groene en bosrijke site vormt een sleutelgebied tussen de kernen van Hasselt, Genk en Diepenbeek. Ze is gesitueerd in een sterk landelijke context, maar wordt omsloten door grote infrastructuren. De verschillende betrokken instellingen (zowel onderwijsinstellingen als wetenschapsparken) hebben elk hun uitbreidingsambities voor de nabije toekomst.     

In 2017 werd een masterplan voor de hele campus opgemaakt door Agence TER. Doel was een langetermijnvisie te formuleren met het oog op nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en een betere mobiliteit, ecologie, waterhuishouding… Om de organisatie van de bestaande campus voor alle gebruikers te optimaliseren, wordt nagedacht over een herschikking van het volledige mobiliteitssysteem, met als doel het autogebruik en de grote parkeerdruk op de campus terug te dringen.

Vandaag vormt de toegang vanaf de Universiteitslaan een centrale maar complexe knoop met een geringe herkenbaarheid. Het is de bedoeling dat bezoekers hun wagens zo veel mogelijk parkeren aan de ingang van de campus en vervolgens overstappen op bus, fiets of step, of gewoon te voet verder gaan over de geplande, groene ‘campusboulevard’. In de toekomst zal de Spartacus-lijn 2 hier de campus binnenrijden. Door een parkeergebouw strategisch in te planten, en daarnaast te werken aan een duidelijke vermazing van het netwerk voor traag verkeer, kan een vlotte bereikbaarheid van de campus worden gewaarborgd. Op lange termijn moet het parkeergebouw herbestembaar zijn voor toekomstige invullingen.

Twee delen van de Healthcampus worden door de toegangsweg gescheiden. POM Limburg wenst de twee deelgebieden beter met elkaar te verbinden, zodat bezoekers en gebruikers van de campus op een aangename manier van de ene zone naar de andere kunnen. POM Limburg ziet verschillende geïntegreerde mogelijkheden, gaande van een parkeergebouw met heraanleg van de rotonde, over een ‘verbindend’ ontwerp voor het parkeergebouw, tot zelfs een brug over de rotonde. Het nieuwe parkeergebouw en de verbinding tussen beide deelgebieden moeten in elk geval de identiteit van de campus versterken.

Deze opdracht omvat een locatieonderzoek voor de inplanting van het parkeergebouw en ontwerpend onderzoek in verschillende ruimtelijke scenario’s, rekening houdend met de randvoorwaarden inzake mobiliteit, stabiliteit van de ondergrond enz. De onderzoekers dienen diverse mogelijkheden te verkennen op het vlak van materiaalgebruik, flexibiliteit, inpasbaarheid in de omgeving, financiële haalbaarheid… 

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2007 Opportuniteitsstudie toegangszone Campus Diepenbeek Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg

De opdrachtgever is op zoek naar een multidisciplinair team om een opportuniteitsstudie uit te voeren voor de reorganisatie van de toegangszone van Campus Diepenbeek. De onderzoekers moeten de locatie en haalbaarheid van een nieuw parkeergebouw helpen bepalen en de mogelijkheden verkennen om de twee delen van de Healthcampus beter te verbinden. Deze studie moet de opdrachtgever ook toelaten een draagvlak te creëren bij de stakeholders.

Procedure

Aanstelling via aanvaarde factuur

Budget

Voor de uitvoering van de volledige opdracht wordt een maximumbedrag voorzien van €30.000 excl. btw.

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 8 juli 2020, 12u.
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 26/08/2020.
  • Presentatie van de offertes op 02/09/2020.
  • Studie van half september 2020 tot begin december 2020.
Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Annelies Augustyns