"Land- en tuinbouwers geven bewust of onbewust al eeuwenlang vorm aan het Vlaamse platteland. Dit zal in de toekomst niet anders zijn.

Deze toekomst kondigt zich aan met heel wat uitdagingen: een verdere globalisering van de economie, voedselproductie met hogere eisen, schaalvergroting, automatisering, het sluiten van kringlopen, waterberging, erfgoed, … . Om de mogelijkheden van de huidige en toekomstige generaties van land- en tuinbouwers maximaal te vrijwaren, is een duurzaam beheer van de ruimte in Vlaanderen een prioritair aandachtspunt. Zowat de helft van de Vlaamse bodem herbergt een of ander landbouw-gerelateerd gebruik. Maar de verstedelijking gaat verder, de bevolking neemt toe, de regels verstrengen, de behoefte aan dialoog met de stedeling, de consument, de plattelandsbewoner en de andere sectoren stijgt. Innovatief en creatief blijven denken over concepten die de primaire landbouwproductie respecteren en deze inbedden in de bredere maatschappij, is nodig om onze regio welvarend te houden.

Het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) besteedt als wetenschappelijke instelling ook aandacht aan deze fenomenen: zo wordt de relatie van landbouw met ruimtelijke ordening onderzocht, de kwaliteit van agrarische architectuur, de steeds toenemende herbestemming van agrarisch erfgoed voor niet-agrarische functies, de nood aan klimaatadaptatie en de ruimtelijke vertaling daarvan, en de groei van het tuinencomplex, ook in landelijk gebied. Nu slaan we de handen in elkaar met de Vlaams Bouwmeester om te zoeken naar koppelingen tussen ruimtelijke ontwikkeling, landbouwpraktijk, beleid en maatschappij.

Hier starten we een innovatief denkproces met u, over landbouw en landschap. Over hoe die twee op een geïntegreerde manier, met kwaliteitsbewaking en met aandacht voor maatschappelijke noden kunnen worden verknoopt. En hoe we vanuit dat oogpunt concrete bouwprojecten kunnen realiseren. 

Onze wens is dat deze samenwerking mag leiden tot heel wat sterke ideeën en concrete projecten voor een ruimtelijk innovatieve landbouw, waarbij nieuwe en enthousiaste partnerschappen gesmeed worden."

Erik Van Bockstaele
Administrateur-generaal ILVO (2006 - 2014)

Productief Landschap

De Pilootprojecten Productief Landschap beschouwen landbouw als een cruciale ruimtebeheerder en koppelen uitdagingen inzake voedselproductie aan waterbeheer, natuurbehoud, energie-delen en andere maatschappelijke vraagstukken.

Bekijk de projectwebsite

 

Manifest
Eindbrochure
verkennend onderzoek