projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite OO44 Blekerijsite Torhout

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De Mandel wil in samenspraak met stad Torhout een kwalitatief sociaal woonproject realiseren op de Blekerijsite, een strategische en centraal gelegen site op wandelafstand van het centrum en het station van Torhout. In een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door VELD architecten, Atelier Horizon, Traject en PDG Real Estate Expertise werd een evenwicht gezocht tussen een rationeel bouwprogramma volgens de noden van de sociale huisvestingsmaatschappij, de nodige parkeercapaciteit en het ontwikkelen van een sterke landschappelijke kwalitatieve binnenruimte, als één van de zeven ‘verborgen tuinen’ zoals die in de visie voor de stadskernvernieuwing van de Stad Torhout worden omschreven.

Het Masterplan Stadskernvernieuwing Torhout, ondertussen in uitvoering, werd in 2017-2018 opgemaakt door het team rond LIST, LOLA en Sweco (OO3206) en legt sterk de nadruk op de kwaliteit van het landschap in en om het stedelijke weefsel van Torhout. De Blekerijsite vormt een strategisch kruispunt tussen de historische langgerekte markt, de voorgestelde zeven verborgen tuinen, kasteelpark Ravenhof, de historische vesten en het spoorweglandschap als lineaire landschappelijke drager van open ruimte. Met de geplande herontwikkeling van de Blekerijsite wil men deze puzzelstukken coherent in elkaar passen.

Het ontwerpend onderzoek door VELD architecten, Atelier Horizon, Traject en PDG Real Estate Expertise leverde een voorkeurscenario op. De haalbaarheidsstudie reikt verschillende ontwerpprincipes aan die de stedenbouwkundige kwaliteit van het voorstel garanderen. Deze principes kunnen als afwegingskader worden gehanteerd voor de verdere architecturale uitwerking van het bouwvolume. Het voorkeurscenario behelst in de eerste plaats een compact en rationeel bouwvolume voor het sociaal woonprogramma en een efficiënte en bereikbare publieke parking. Dit scenario beantwoordt ook het best aan de ambitie om te ontharden en groene ademruimte te creëren voor de buurt ter compensatie van het uitgestrekte verharde marktplein. Eerder dan een continue grootschalige open ruimte, wordt er door de configuratie van het nieuwe woongebouw een natuurlijke opdeling in drie publieke plekken gecreëerd: 1) Parking Deprez, 2) de Blekerijstraat als landschappelijke verbinding richting Ravenhof en 3) de verborgen tuin. Ze zijn functioneel als stedelijke ruimtes maar ook maximaal groen en biodivers.

Ook de landschappelijke herinterpretatie van de historische vesten is een belangrijke ambitie bij de herontwikkeling van de Blekerijsite. Doorheen het bouwblok en tot aan de parktuin van het Kasteel Ravenhof moet ruimte komen voor spel en ontmoeting: een collectieve tuin op schaal van de buurt.

In de haalbaarheidsstudie wordt voor de appartementen een L-vormig volume voorzien dat wordt gearticuleerd in twee deelvolumes om de impact op de naburige percelen en de beschaduwing van de verborgen tuin te beperken. Een kopgebouw aan de Blekerijstraat telt vier bouwlagen, het volume in oost-westelijke richting slechts drie. Op die manier wordt de massiviteit van het bouwvolume getemperd.

Op het gelijkvloers dient een ruime en vlot bereikbare fietsenstalling voorzien te worden om duurzame mobiliteit aan te moedigen. Door de centrale ligging en het profiel van de doelgroep is de verwachting dat tien ondergrondse autoparkeerplaatsen volstaan. De bovengrondse parkeerplaatsen zijn publiek en behoren niet tot deze studieopdracht.

Deze opdracht behelst het bouwen van 26 sociale huurappartementen (voornamelijk huurappartementen type 2/3, aangevuld met een beperkt aandeel type 1/2 of 2/4; van de 26 zijn er drie gelijkvloerse appartementen aangepast aan mindervaliden), rekening houdend met de contouren van de haalbaarheidsstudie. Elke entiteit heeft een kleine private buitenruimte of terras. Alle appartementen moeten voldoen aan de ontwerprichtlijnen voor sociaal wonen. De huidige opdracht beperkt zich tot het ontwerp en de bouw van de sociale appartementen. Voor de verdere uitwerking van de omgevingsaanleg zorgt VELD i.s.m. een studiebureau.

We zijn op zoek naar een ontwerpteam met aantoonbare ervaring in de uitvoering van sociale huisvesting. We verwachten een ambitieus ontwerp dat zowel architecturaal kwalitatief is als kostprijsbewust, maar ook een degelijk bestek en een goede werfopvolging.

Inbegrepen in opdracht/ereloon van de opdracht

 • architectuur
 • stabiliteit en speciale technieken
 • EPB en ventilatieverslaggeving
 • private omgevingsaanleg (terrassen)

(Exclusief openbare omgevingsaanleg, veiligheidscoördinatie)

In te dienen bij kandidaatstelling

 1. Het UEA moet voor elke kandidaat aanwezig zijn bij de documenten in ‘Mijn Open Oproep’ (het online profiel op de website, niet in het portfolio).
 2. Niet-Belgische kandidaten voegen ook hun bewijsstukken omtrent de fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling toe via hun ‘Mijn Open Oproep’-account.
 3. Een motivatietekst en 3 referentieprojecten met toelichting van hun relevantie worden toegevoegd in de online inschrijvingsmodule.
 4. Het portfolio (.pdf) met max. 20 pagina’s A4-formaat(*) en (**) wordt toegevoegd in de online kandidaatstellingsprocedure en bevat volgende informatie:
  - cover (1 A4)
  - bewijs van inschrijving bij de orde van architecten (1 A4)
  - de cv’s van 3 leden van het projectteam die gegarandeerd aan deze opdracht zullen werken en waaruit de gevraagde deskundigheid blijkt (max. 2 A4 per teamlid)
  - toelichting bij de 3 referentieprojecten (max. 4 A4 per project)
 5. Indien men een beroep doet op de draagkracht van een ander bureau, dan mag het portfolio worden uitgebreid met:
  - de ondertekende verbintenisovereenkomst van het bureau waarop men zich beroept
  - het UEA van het bureau waarop men zich beroept

* Portfolio’s met meer dan 20 bladzijden zullen worden ingekort tot de eerste 20 pagina’s. Alles vanaf pagina 21 wordt geschrapt. 

** Indien een beroep wordt gedaan op de draagkracht van een onderaannemer, worden naast de eerste 20 pagina’s enkel de ondertekende verbintenisovereenkomst en het UEA van de onderaannemer in beschouwing genomen.

Selectievoorwaarden

Een kandidaatstelling moet aan volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor selectie:

 1. De kandidaten moeten ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
 2. Er wordt een motivatietekst ingediend over de maatschappelijke dimensie van de opdracht. Hiermee toont de kandidaat dat zijn werkwijze een maatschappelijke doelstelling kan realiseren en de publieke functie kan waarborgen.
 3. Er wordt een projectteam gevormd van 3 personen die gegarandeerd aan de opdracht zullen werken. Op vlak van deskundigheden moet het projectteam als volgt samengesteld zijn:
  - De projectleider is een deskundige architectuur die minstens vijf jaar ervaring kan voorleggen.
 4. Er worden 3 eigen referentieprojecten voorgelegd. De referentieprojecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - Minstens één van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met de uitvoering van sociale huisvesting, het referentieproject mag een gerealiseerd project zijn of een project in uitvoering.
  - Minstens één van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met projecten met een gelijke schaalgrootte, het referentieproject mag ook een (voor)ontwerp of een wedstrijddeelname zijn.
  Voor deze referentieprojecten geldt:
  - Bij de referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project.
  - De referenties tonen aan op welke manier de ontwerper omgaat met de bestaande context en de omgeving

Beroep op de draagkracht van derden

Een bureau of een tijdelijk maatschap kan het een beroep doen op de draagkracht van derden:

 • als het niet de gevraagde referenties kan voorleggen
 • als het niet de nodige deskundigheden binnen het projectteam van 3 personen kan voorleggen.

Als een bureau of een tijdelijk maatschap beroep doet op de draagkracht van derden dan wordt aan het portfolio toegevoegd:

 • Een verbintenis van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt
 • Het UEA van de andere entiteit(en) waarop beroep gedaan wordt

Bureaus binnen een tijdelijk maatschap hoeven geen beroep te doen op de draagkracht van een ander bureau binnen het tijdelijk maatschap.

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid)
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken
 • de randvoorwaarden en inhoud van het porfolio

Torhout OO4402

Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject op de Blekerijsite te Torhout

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Buro Bauer Architectuur BV
 • Poot Architectuur
 • URA - Yves Malysse Kiki Verbeeck
Locatie bouwplaats

Blekerijsite, 8820 Torhout
tussen Blekerijstraat en Koer Vanthuyne

Timing project
 • Selectievergadering: 14 okt 2022
 • Eerste briefing: 17 nov 2022
 • Indienen: 24 feb 2023
 • Jury: 6 mrt 2023
Bouwheer

Bouwmaatschappij De Mandel cv

Contactpersoon Bouwheer

Hilde Smits

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€3.600.000 (excl. btw), bouwbudget is maximum 96% van het kostprijsplafond van de simulatietabel FS3 van de VMSW (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 173.493,33 euro excl. btw – 274.893,33 euro excl. btw, volgens barema De Mandel

Vergoeding ontwerpers

€7,500 (excl. VAT) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

4402 Selection guideline
4402 Selectieleidraad