Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Sitefoto's OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Luchtfoto projectgebied OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Luchtfoto projectgebied OO4001 Hulpverleningskazerne Fluvia Kortrijk

Projectomschrijving

Fluvia wenst de huidige hoofdkazerne in Kortrijk en de brandweerpost in Zwevegem samen te voegen en een nieuwe hoofdzetel op te richten. De realisatie van de nieuwe hoofdkazerne kadert in een proces van optimalisatie: het werken in een netwerk van posten. Met de brandweerhervorming werden de brandweerkorpsen in Zuid-West-Vlaanderen in 2015 verenigd in één hulpverleningszone Fluvia. Deze zone bestaat uit 14 gemeenten en telt meer dan 700 medewerkers, grotendeels vrijwilligers. Waar er anno 2000 nog 23 verschillende brandweerposten actief waren, zijn dat vandaag nog 16 posten om tegen 2035 te evolueren naar een tiental brandweerposten.
Deze nieuwe hoofdzetel zal onderdak bieden aan een 60-tal beroepskrachten (in ploegensysteem), zo’n 80 vrijwilligers en 40 administratieve krachten. Het gebouw verenigt vier functies:

 • Operationeel: het nodige materiaal (brandweerwagens…) en ruimtes (leefruimte, kleedruimte, fitness…) om de snelste adequate hulp te kunnen bieden.
 • Administratief: de kantoren van de medewerkers, de nodige vergaderzalen en leslokalen voor de opleiding van alle vrijwilligers van de ganse zone en ruimer.
 • Logistiek centrum: zonaal magazijn met transit, persluchtlabo, dispatching...
 • Centrum van de crisisbeheersing in de regio.

Een nieuwe hoofdzetel zal ook de interne werking fundamenteel veranderen. Ontwerpers worden gevraagd om mee te denken over het organisatiemodel en de werkmethodiek in functie van het ontwerp van het gebouw.
Een brandweerpost heeft voor de brandweerman ook een belangrijke sociale betekenis. De kazerne is zijn tweede thuis, waar zowel positieve als negatieve ervaringen worden gedeeld, waar samen bijgeleerd wordt, waar collega’s elkaar ontmoeten.
De brandweerpost wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Evolis, dat een onderdeel is van het stedelijke en regionale weefsel. Het wordt doorkruist door drie fietspaden van regionaal belang, en de groene zone in het bedrijvenpark is een schakel in een keten van groene ruimtes. Er is een structuurschets met specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor dit bedrijventerrein. De ligging aan de ‘ingang’ van Evolis verzekert een snelle en vlotte ontsluiting en maakt dat het gebouw een zichtlocatie heeft die om de juiste uitstraling vraagt.
Voor de hoofdzetel wordt uitgegaan van een programma van 8000m² bruto vloeroppervlakte en een buitenruimte van 4500m². De hoofdkazerne omvat zowel operationele ruimte (stelplaatsen, kleedkamers, dispatching...), administratieve ruimte als gemeenschappelijke ruimtes (keuken/refter, vergaderzalen, sociale ruimte...). De buitenruimte bestaat uit een oefenkoer (2000m²) en parkeerruimte voor 100 auto’s.

Er is ook de ambitie om samen met de hoofdkazerne een multidisciplinair veiligheidscentrum te realiseren, al kan dit in tweede fase gebeuren. In dit centrum werken de politie en andere hulpverleners samen om de bezoeker alle aspecten van veiligheid te laten beleven en zo het bewustzijn omtrent veiligheid aan te scherpen. Het programma van het multidisciplinaire veiligheidscentrum wordt geraamd op 1250m² bruto vloeroppervlakte.
In functie van de ontwikkeling van Evolis wordt in de toekomst ook de realisatie van een facility center en een mobipunt beoogd. Ook het opvangen en delen van parkeerruimte, rekening houdende met de toekomstige realisatie van het voetbalstadion in het westen van Evolis, is belangrijk. In het kader van de verkenning van de mogelijkheden voor het nieuwe voetbalstadion is ontwerpend onderzoek uitgevoerd op onder meer het perceel voor de kazerne, om zo de bouwmogelijkheden te kunnen aflijnen.
Een conceptplan voor het gehele perceel moet de wijze van inplanting van de hoofdkazerne, het veiligheidscentrum, het facility center en het mobipunt verduidelijken. In deze oefening moet worden uitgeklaard hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden en welke oppervlakte van het perceel nog vrij blijft om de toekomstige ambities (facility center en mobipunt) te realiseren. De eigenlijke opdracht is het ontwerp en de realisatie van de hoofdkazerne van de hulpverleningszone Fluvia en gelijktijdig of in tweede fase het veiligheidscentrum.
Bij de nieuwe hoofdkazerne wil Fluvia volgende ambities waarmaken:

 • een zeer energiezuinig gebouw of zelfs een gebouw dat energie genereert
 • ruimten en functies die kunnen worden gedeeld met derden, waarvoor een slimme inplanting van de ruimtes en een beheersysteem essentiële onderdelen vormen
 • multifunctionaliteit van ruimtes om flexibiliteit van het gebruik doorheen de tijd te garanderen
 • een efficiënt ruimtegebruik door het stapelen van ruimten
 • een robuust en onderhoudsvriendelijk gebouw
 • een brede en open kijk op de mogelijk toe te passen bouwtechnieken.

Inbegrepen in de opdracht

(Taken die inbegrepen zijn in het ereloonpercentage) 

 • Interieur - deel vast meubilair
 • Werfcoördinatie
 • Veiligheidscoördinatie
 • EPB
 • Aanleg buitenruimte en omgevingsaanleg
 • Meedenken over het organisatiemodel en de werkmethodiek
 • Studiebezoeken

Niet inbegrepen in de opdracht

 • Opmetingsplannen
 • Communicatie
 • Los meubilair

Selectiecriteria

Aan de hand van het ingediende kandidaatsdossier worden volgende selectiecriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 • algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht aan de hand van een motivatienota,
 • vakbekwaamheid,
 • relevante ervaring aan de hand van minimum drie eigen projecten.

Gunningscriteria

Aan de hand van de ingediende offertes worden volgende gunningscriteria onderzocht en getoetst aan de ambities van de opdrachtgever:

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek
 2. De projectkost inclusief de studiekost
 3. De aanpak van duurzaamheid en specifiek de aspecten van het zorgvuldig ruimtegebruik, het delen van ruimtes en het streven naar een ‘energiepositief’ gebouw.
 4. De procesgerichtheid en procesbereidheid
 5. De voorgestelde fasering en het plan van aanpak voor operationalisering

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 35/30/15/10/10

Kortrijk OO4001

Volledige studieopdracht voor de realisatie van de hoofdkazerne van de Hulpverleningszone Fluvia (nieuwbouw) te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • AIKO architecten en ingenieurs, studiobont
 • Archiles architectenbureau, Compagnie O.
 • Bulk Architecten cvba, Happel Cornelisse Verhoeven
 • Philippe Samyn & Partners
Locatie bouwplaats

Evolis, 8500 Kortrijk

Timing project
 • Selectievergadering: 22 okt 2020
 • Indienen: 3 mei 2021
 • Jury: 26 mei 2021
Bouwheer

Evolis

Contactpersoon Bouwheer

Frank Maertens

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€15.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 9% - 11% (Excl BTW)

Vergoeding ontwerpers

20.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten