Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Sitefoto's OO3903 Wijk Kolderbos Genk

Luchtfoto projectsite OO3903 Wijk Kolderbos Genk

OO3903_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Dit project loopt in samenwerking met sociale woonorganisatie Nieuw Dak en de VMSW.

Mastervisie

In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 besliste het stadsbestuur van Genk over te gaan tot de opmaak van een globale aanpak voor de wijk Kolderbos. De wijk beslaat 63,93 ha, omvat 1.210 woongelegenheden (waarvan 800 sociale huurwoningen) en telt ± 2.720 inwoners. De doelstelling om een structureel antwoord te bieden op samenlevingsuitdagingen in Kolderbos, het toekomstige bouwprogramma van Nieuw Dak en een aantal prille ideeën, zijn samen de aanleiding voor de stad Genk om een mastervisie te laten opmaken die al deze en potentiële andere projecten samenbrengt en kadert in een samenhangende visie voor Kolderbos. Dit vloeit mede voort uit het aanvoelen dat ondanks de talrijke inspanningen voor samenlevingsopbouw een globale aanpak noodzakelijk is om echt een verschil te kunnen maken.

De opmaak van een mastervisie voor Kolderbos heeft enerzijds als doel een aantal projecten die in het gebied op stapel staan, waaronder die van sociale woonorganisatie Nieuw Dak, te kaderen in een overkoepelende visie. Anderzijds wil men een antwoord bieden op bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Het is de ambitie om zowel de lees- én leefbaarheid van de wijk als het imago ervan op te krikken; om te komen tot een wijk-brede aanpak, zowel ruimtelijk als sociaal, waarbij ontbrekende (mentale) bouwstenen gedetecteerd worden. Verder wordt er ingezet op het creëren van verbindingen op verschillende niveaus en het werken in én aan de publieke ruimte, het wonen, de gemeenschaps- (en andere) voorzieningen in de wijk, etc.

De mastervisie dient rekening te houden met de specifieke sociale context van Kolderbos en de landschappelijke structuur van het gebied. De opdracht situeert zich op de raakvlakken van sociologie, antropologie, stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp en vereist affiniteit met de herontwikkeling van woningbouwprojecten in de specifieke sociale context. Daarom wordt er van het team dat zich kandidaat stelt, ervaring met culturele, sociale en antropologische aspecten gevraagd. De opdrachtgevers verwachten dan ook dat de ontwerpers een samenwerking aangaan met een extern expert of een team dat over de nodige kennis beschikt. De wijze van realisatie van deze voorwaarde is vrij te bepalen; doch integrale en geïntegreerde aanpak is vereist. Indien wordt gekozen om te werken met een onderaanneming, dan volstaat het toevoegen van een verklaring van engagement tot samenwerking aan de kandidatuurstelling.

De mastervisie speelt een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het ontwerpteam wordt - benevens ontwerpkwaliteiten - dan ook een procesmatige en expliciet op participatie gerichte aanpak verwacht, waarbij deze participatie op verschillende wijzen, niveaus en momenten vorm kan krijgen. Buurtbewoners, verenigingen en professionele organisaties kunnen met hun specifieke noden én inzichten mee zorgen voor een gedragen visie. De opmaak van de mastervisie wordt begeleid door een stuurgroep waarin onder meer de opdrachtgever stad Genk, Nieuw Dak en de VMSW vertegenwoordigd zijn, aangevuld met relevante wijkpartners. Het ontwerpteam beschikt over de nodige procesgerichte communicatieve competenties om het volledige traject te kunnen doorlopen en op een succesvolle en heldere manier over te brengen aan alle betrokkenen.

De mastervisie detecteert opportuniteiten en uitvoeringsgerichte deelprojecten. De opdrachtgever heeft de intentie om de ontwerper van de mastervisie in een volgende fase een opdracht als supervisor te verlenen om erop toe te zien dat de uitgangspunten en richtlijnen die in de visie zijn opgenomen, optimaal vertaald worden.

Het team ondersteunt door middel van de ontwikkeling én inhoud van de mastervisie ook de opdrachtgever bij het zoeken naar afstemming met mogelijke subsidies en economische opportuniteiten die kunnen bijdragen tot realisaties en uitvoeringsprojecten.

Er is momenteel vanuit stad Genk een investeringskrediet van €500.000 voorzien voor de wijk Kolderbos. Dit budget is niet gekoppeld aan een welbepaald programma. De opdrachtgevers verwachten dat het ontwerpteam hen adviseert over een gewenste fasering van realisaties en over prioritaire uitvoeringsprojecten die een positief effect zouden kunnen hebben op de leefbaarheid en de leesbaarheid van de wijk. 

Stedenbouwkundige studie Nieuw Dak 

Een reeds gekend deelproject situeert zich in het centrum van Kolderbos, waar Nieuw Dak in 2023 twee grote appartementsgebouwen en één kleiner appartementsgebouw, samen goed voor 99 woningen, zal afbreken. Dit kadert in de laatste fase van een uitgebreide wijkrenovatie van 702 appartementen. De blokken zijn centraal gelegen in de wijk en zouden in het centrum van Kolderbos vervangen moeten worden door een 70-tal woongelegenheden (al dan niet op deze exacte locatie; dit moet uitgeklaard worden in de mastervisie) met een grotere variatie in woontypologie. Aanvullend zou er, gespreid over de wijk, een nog te bepalen aantal woongelegenheden voorzien dienen te worden, zodat de 99 te slopen woongelegenheden vervangen worden en er ingespeeld wordt op de wachtlijst kandidaat huurders. Nieuw Dak en de stad Genk willen deze situatie aangrijpen om de kern van Kolderbos te versterken en dit project te kaderen binnen het grotere geheel van de mastervisie. Concreet is het de bedoeling om parallel met de opmaak van de mastervisie, een stedenbouwkundige studie uit te werken voor dit projectgebied, rekening houdend met de tussentijdse bevindingen uit het onderzoek van de mastervisie. Zodra het traject mastervisie Kolderbos richting krijgt, kan het gedeelte stedenbouwkundige studie Nieuw Dak worden opgestart en parallel lopen, zodat er niet te veel tijd verloren gaat. De taakstelling is meervoudig en complex: eerst en vooral moet deze invulling op een zorgzame en kwalitatieve manier ingepast worden in Kolderbos. Terzelfdertijd moet de bestaande ruimtelijke structuur hertekend worden en moet er een betere sociale en multifunctionele mix gerealiseerd worden. Er wordt in dit gedeelte extra aandacht voor deconcentratie en spreiding van de sociale huurwoningen (over de volledige wijk) gevraagd en een visie op de typologie van de (nieuw te bouwen en om te vormen bestaande) woongelegenheden en de manier waarop ze zich verhouden tot de omgeving.

Er wordt vanuit verschillende disciplines al gebiedsgericht ingezet op de wijk. Dit gaat momenteel over ongeveer 10 VTE’s (wijkmanagement, gemeenschapswacht, buurtwerking, straathoekwerk, jeugdwelzijnswerk, de sociale woonorganisatie Nieuw Dak, het OCMW dienstencentrum, het Huis van het Kind, Sport, jobcoaching, …). Deze gebiedsgerichte kennis moet zeker worden ingezet tijdens het traject van de mastervisie én ook in de stedenbouwkundige studie: er wordt een procesmatige/participatieve aanpak van het team verwacht met bewoners, verenigingen en organisaties.

De architectuur- én uitvoeringsopdracht van Nieuw Dak is niet inbegrepen in deze Open Oproep maar geeft wel weer hoeveel er de komende jaren effectief geïnvesteerd zal worden in de wijk. In de plaats van de 99 af te breken sociale woongelegenheden wil men in het centrum van Kolderbos ongeveer 70 nieuwe bouwen (70 x €150.000), met heraanleg van het aanpalende openbaar domein. Dit betekent een investering van minstens ± € 11.000.000. In werkelijkheid zal dit bedrag waarschijnlijk nog hoger zijn, daar men gespreid over de wijk eveneens bijkomende woongelegenheden wil voorzien, om zo minstens de 99 te slopen woongelegenheden te vervangen.

Samenwerkingsovereenkomst

Voor deze opdracht wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de stad Genk en de sociale woonorganisatie Nieuw Dak. Deze laatste wordt ondersteund door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De partners beslisten het studiewerk voor de mastervisie en de stedenbouwkundige studie in het teken van het algemeen belang te plaatsen en stad Genk aan te duiden om als aanbestedende entiteit op te treden voor de deelname aan de Open Oproep.

Voor deze opdracht is een multidisciplinaire aanpak vereist. De opdrachtgever verwacht een integrale benadering van de wijk waarbij het ruimtelijk aspect en het sociaal aspect evenwaardig in beeld gebracht en onderzocht worden. Het ontwerpteam moet dan ook minstens beschikken over expertise inzake ruimtelijke planning en stedenbouw, sociologie of antropologie, architectuur en landschapsarchitectuur. 

Van het ontwerpteam wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met stakeholders, eigenaars en bewoners om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare visie. Dit veronderstelt dat het team over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt. De communicatie moet laagdrempelig gebeuren en de ontwerpers moeten hun vragen en voorstellen in heldere en begrijpelijke bewoordingen kunnen overmaken aan de bewoners en gebruikers.

Selectiecriteria

 • De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de ontwerpopdracht
 • De vakbekwaamheid
 • De relevante ervaring

Gunningscriteria

 • visie op de opdracht
 • methodiek en aanpak
 • procesgerichte communicatie competenties
 • samenstelling en deskundigheid van het team

De gewichten van de vier criteria zijn respectievelijk als volgt: 3/3/2/2.

 

Genk OO3903

Volledige studieopdracht voor het uitwerken van een mastervisie en een stedenbouwkundige studie voor de wijk Kolderbos te Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 2DVW ARCHITECTEN
 • Architecture Workroom Brussels, PLUS office architects
 • De Nijl Architecten
 • Metapolis Architects BVBA
 • Studio Paola Viganò, vvv architectes
Locatie bouwplaats

Hooiweg, 3600 Genk
Projectgebied begrensd door N77, Sledderloweg, Lessenberg, Langerloweg en de begraafplaats. locatie voor bouwproject: Hooiweg / Hondsbos

Timing project
 • Selectievergadering: 3 apr 2020
 • Eerste briefing: 3 jun 2020
 • Indienen: 26 okt 2020
 • Jury: 13 nov 2020
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Contactpersoon Bouwheer

Veronique Claessens

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€500.000 investeringskrediet tijdens deze legislatuur (incl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

€120.000 voor de mastervisie en stedenbouwkundige studie (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3903
Selectiebeslissing