Projectomschrijving

De Ideale Woning is op zoek naar een sterk ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij de ontwikkeling van een nieuwe sociale dienstverleningscluster op de site van haar kantoor en magazijn in de wijk Groenenhoek in Berchem (Antwerpen).

Het Huis

Het vliegwiel voor de uitbouw van de cluster is de modernisering en verbetering van de eigen dienstverlening en interne werking, door een verregaande reorganisatie en uitbreiding van het kantoor én het magazijn van De Ideale Woning, samen kortweg Het Huis genaamd. Die vernieuwing moet leiden tot een hedendaagse en inspirerende werkomgeving. In functie van een optimaal en efficiënt ruimtegebruik worden ruimten en werkplekken in Het Huis ook ter beschikking gesteld van omliggende bedrijven, start-ups en zelfstandigen die op zoek zijn naar een coworking space. Het Huis wordt zo een open huis: laagdrempelig, transparant en uitnodigend. De hal is tevens een ontmoetingsruimte die multi-inzetbaar is, dynamisch kan worden gebruikt, en hierdoor bijdraagt tot een levendige plint in de straat. In Het Huis werken alle medewerkers in de meest optimale condities, zowel in de front- en backoffice in het kantoorgebouw, als in het magazijn (integrale toegankelijkheid, daglichttoetreding, zicht naar buiten, aangenaam binnenklimaat, akoestiek, comfort, variatie in werkplekken enz.). Informele ontmoetingen in de gemeenschappelijke eetruimte, coffee corners, een ontspanningsruimte en een toegankelijke daktuin moeten de cohesie tussen de medewerkers en bezoekers bevorderen. Het programma voor Het Huis wordt leesbaar en helder georganiseerd opdat de publieke en niet publieke delen afzonderlijk van elkaar kunnen worden gebruikt.

Tot op heden wordt voor de realisatie van het intern programma van Het Huis vanuit duurzaamheidsoverwegingen uitgegaan van een verregaande renovatie van het huidige kantoorgebouw en het magazijn (samen circa 1.800 m²bvo), en één of meerdere nieuwe gebouwen (circa 800 m²bvo) om te voldoen aan de toekomstige ruimtebehoefte (in totaal circa 2.600 m²bvo). Volledige nieuwbouw is enkel te overwegen indien de kwaliteiten en de meerwaarde ervan substantieel zijn ten opzichte van een verregaande renovatie.

Sociale dienstverleningscluster

Het openstellen van delen van de infrastructuur voor externen en de inrichting van een coworking space in Het Huis is een eerste stap in het creëren van een meerwaarde voor de buurt en de realisatie van de sociale dienstverleningscluster. In een tweede stap wenst De Ideale Woning ook (delen van) de buitenruimte open te stellen voor de buurtbewoners om zo bij te dragen tot de sociale verbinding en interactie in de wijk. Tot slot wenst De Ideale Woning op haar site nieuwe infrastructuur voor extra extern programma toe te voegen om verdere invulling te geven aan de sociale dienstverleningscluster als nieuwe, levendige ontmoetingsruimte in de buurt. Mogelijke functies en activiteiten die er kunnen worden gehuisvest zijn bijkomende kantoorruimten voor sociale organisaties en middenveldorganisaties, een buurtrestaurant, een kindercrèche, een dagcentrum voor senioren, en ateliers of werkplaatsen als onderdeel van de productieve stad. Hiermee tracht De Ideale Woning tegemoet te komen aan concrete behoeften in de buurt. Met het samenbrengen van deze functies en activiteiten wenst De Ideale Woning een levendige en creatieve omgeving te realiseren die wisselwerking en kruisbestuiving mogelijk maakt. Die ambitie vertaalt zich in een sterk ontwerp dat de brug slaat tussen stedenbouw, architectuur en buiteninrichting binnen de aanwezige, complexe context.

Het programma van eisen is tot stand gekomen op basis van een nauwe betrokkenheid van alle medewerkers van De Ideale Woning. Het ontwerpteam zal zich bereid moeten tonen om die betrokkenheid op peil te houden, en samen een emancipatorisch en participatief proces te doorlopen. De Ideale Woning is dan ook op zoek naar een multidisciplinair team dat in staat is de noodzakelijke disciplines optimaal te integreren tot een sterk, samenhangend en logisch geheel. De belangrijkste disciplines zijn stedenbouw, architectuur, ontwerp van buitenruimten, stabiliteit, integrale toegankelijkheid en geïntegreerde duurzaamheid in functie van een zo beperkt mogelijke impact op het milieu.

De opdracht bestaat uit vaste delen en een voorwaardelijk deel. De vaste delen van de opdracht zijn: 

 • de volledige studieopdracht voor de verregaande reorganisatie en uitbreiding van Het Huis, samen met de buiteninrichting
 • de visie op de verdere ontwikkeling van de volledige site van De Ideale Woning als sociale dienstverleningscluster (ruimtelijke en programmatorische invulling), waarbij wordt aangegeven welke rol deze kan spelen voor de buurt, en welke interessante wisselwerking er kan ontstaan tussen het intern en extern programma.

Het voorwaardelijk deel is afhankelijk van de, al dan niet gefaseerde, concretisering van het extern programma. Zodra actoren bereid worden gevonden om het extern programma overeenkomstig de ontwikkelingsvisie voor de sociale dienstverleningscluster te realiseren, zal de opdracht worden uitgebreid met een ontwerpopdracht voor de realisatie ervan.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  a. in een ruim maatschappelijk kader
  b. meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
 2. de aanpak van duurzaamheid d.w.z. de mate waarin de gekozen ingrepen efficiënt en effectief bijdragen aan een kwalitatief en toekomstbestendig gebouw
 3. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 4. de raming van de projectkost en het honorarium
 5. de samenstelling en de deskundigheid van het ontwerpteam

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 5 / 3 / 3 / 1 / 1.

 

Berchem OO3606

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een ontwikkelingsvisie voor een sociale dienstverleningscluster, en voor de realisatie van de verregaande reorganisatie en uitbreiding van de kantoren en het magazijn - Het Huis - van De Ideale Woning in uitvoering van die ontwikkelingsvisie

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Hub
 • AgwA
 • Carton123 architecten, MADE architects bvba
Locatie bouwplaats

Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem
Gelegen tussen de Diksmuidelaan, Klerkenstraat, Hofstadestraat en Bikschotelaan in de wijk Groenenhoek (Antwerpen).

Timing project
 • Selectievergadering: 7 sep 2018
Bouwheer

C.V. De Ideale Woning

Contactpersoon Bouwheer

Filip Lagiewka

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€5.300.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

9,5% - 13% (excl. btw), incl. architectuur, interieur (excl. los meubilair), duurzame technieken, stabiliteit, akoestiek, buiteninrichting, werfcoördinatie. Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving en asbestinventarisatie niet inbegrepen in de opdracht

Vergoeding ontwerpers

€16.700 excl. btw per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3606
Selectiebeslissing_3606