OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2407_locatie ©Tim Van de Velde

OO2408_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

OO2408_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be

Sinte-Gitter, beschermd als waardevol erfgoed, ligt vandaag binnen de bebouwingskern van Landen. Het huidige stadscentrum ligt oostwaarts van de site. Tussen het stadscentrum en de site loopt de spoorlijn Brussel – Luik. 

Sinte-Gitter vormt de oorspronkelijke woonvestiging van Landen ontstaan rond de 2de eeuw na Christus; maar deze kern werd rond de 13de eeuw ontvolkt en ten noordoosten van de Sinte-Gittersite werd een nieuw omwalde stad opgebouwd dat vandaag de dag tot het historisch centrum van de stad Landen is herleid. Deze omwalde stad is vandaag onherkenbaar in het straatbeeld.

De stad Landen is gestart met de opmaak van een masterplan voor de stad Landen en een beeldkwaliteitsplan voor de 13 deelgemeenten en Landen. Sinte-Gitter vormt één van de actiepunten binnen het beeldkwaliteitsplan van de stad Landen voor de opmaak van een landschappelijk inrichtingsplan dat gericht is op een cultuurhistorische, toeristische ontwikkeling waarvan de historische doortocht een landschappelijke waardevolle as vormt tussen de site Sinte-Gitter en het historische centrum van Landen.

Centraal binnen de opdracht staat de herinrichting van Sinte–Gitter als cultuurhistorisch project waarvan een globale visie moet geformuleerd worden met aandacht voor het waardevolle landschap en de waarde van het archeologisch en onroerend erfgoed, dat als landschapspark ingericht en ontwikkeld kan worden. Er wordt gestreefd naar een sobere inrichting met een groen karakter met aandacht voor het kwetsbare, historische en unieke karakter van de locatie.

Doelstelling van het landschapspark is te streven naar: 

- Bron van herinnering: "kennis maken met de boeiende geschiedenis"

- Verklaring: de bezoeker ervaring en belevingsgericht, in een didactische en tegelijk multimediale regie informeren over wat er jaren geleden plaats vond

- Verbinding: zorgen voor eenheid en herkenbaarheid in het landschap

Bij de uitwerking van het cultuurhistorisch, toeristisch ontwikkelingsproject SINTE – GITTER moet rekening gehouden worden met het beschermingsbesluit – studieopdracht 'villa Sinte–Gitter (afgerond najaar 2012) – studieopdracht Sinte–Gitterdal (afgerond 2010)

Voorliggende opdracht omvat de studie van dit cultuurhistorisch, toeristisch project en het formuleren van een globale visie dat op heldere wijze de haalbaarheid ervan aantoont, met inbegrip van kostprijs en tijdspad. Deze globale visie zal het raamwerk vormen voor de realisatie van het landschapspark SINTE – GITTER. De opdracht omvat tevens het oplijsten van de detailoperaties die essentieel zijn in het kader van het totaalproject: het inzoomen op bijzondere sites, inbegrepen voorstellen van materiële concretisering. 

De gunning van de opdracht betreft de opmaak van een globale visie van het totaalproject. De bouwheer kan nadien beslissen om het weerhouden ontwerpteam te gelasten met de studieopdracht van cruciale onderdelen uit het totaalproject, dan wel met de supervisie en kwaliteitsbewaking over de uitvoering van het project.

Het uitvoeren van deze opdracht gebeurt bij voorkeur door een interdisciplinair team dat de diverse competenties omvat: (landschaps)architectuur, scenografie, erfgoedzorg en toerisme.

Landen OO2408

Volledige studieopdracht voor de opmaak van het totaal cultuurhistorisch, toeristisch ontwikkelingsproject van de site Sinte-Gitter te Landen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Antea Group, Bailleul Ontwerpbureau, Vista landscape and urban design bv
  • Buro Lubbers
  • DaF-Architecten, LANDLAB, M A R C erfgoed adviseurs
  • VERSA
Locatie bouwplaats

site Sinte-Gitter, 3400 Landen

Timing project
  • Selectievergadering: 5 feb 2013
  • Eerste briefing: 23 apr 2013
  • Tweede briefing: 11 jun 2013
  • Indienen: 23 okt 2013
  • Jury: 7 nov 2013
Bouwheer

Stadsbestuur Landen

Contactpersoon Bouwheer

Johan De Rocker

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Terenja van Dijk

Budget

40.000 € (excl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

4.000 € excl btw per gegadigde - 4 gegadigden