OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_locatie ©Tim Van de Velde

OO2406_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

OO2406_luchtfoto ©AGIV & provincie Vlaams-Brabant, opname 2007

Projectomschrijving

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) wordt erkend en gesubsidieerd op basis van het  decreet van 3 maart 2004. Deze vereniging beheert twee jeugdinfrastructuren in eigendom van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen - afdeling Jeugd (Vlaamse overheid): het Vormingscentrum Destelheide te Beersel (Dworp) en het Jeugdcentrum De Hoge Rielen te Kasterlee (Lichtaart). De vzw ADJ heeft tot doel toeristische, recreatieve en opvoedkundige infrastructuren voor de jeugd te beheren en uit te baten en bij te dragen tot de verbetering van de materiële uitrusting en de infrastructuren van het jeugdwerk. 

Destelheide is een vormingscentrum waar de Vlaamse overheid een maximale vrije ruimte aanbiedt aan jongeren om hun verbeelding, creatie, educatie, confrontatie en innovatie met cultuur en kunst  te kunnen beleven als een maatschappelijke uitdaging en waar kader(vorming) voor en door jongeren, de jongeren klaar maakt om in groep of individueel hun verantwoordelijkheid voor de toekomst op te nemen. Destelheide is een centrum, waar het proces bij het maken van kunst zichtbaar is als een educatieve uitdaging en beleving. De bestaande gebouwen zijn de veruiterlijking en de ervaringsplaats van en voor deze opdracht. 

In het oorspronkelijke ontwerp van architect Paul Felix spelen de natuur en de inplanting in het landschap een doorslaggevende rol. De natuur dient als verbinding tussen de paviljoenen en de infrastructuur moest als het ware opgaan in de omringende heide. Het centrum biedt vandaag een twintigtal werklokalen, een zelfbedieningsrestaurant voor maximum 200 personen, een ingerichte bar en veertig vijfpersoonsslaapkamers met douches en wastafels. Sinds 1995 biedt het centrum ook een ingericht kleinverblijf, vooral bestemd voor de ontvangst van internationale delegaties of voor studiebijeenkomsten van leidings¬ploegen in het jeugdwerk. Sinds enkele jaren is er ook een grote polyvalente zaal. Het domein van ongeveer acht ha beschikt ook over een openluchttheater en een sportplein voor minivoetbal, tennis, volley en basketbal. 

Willen we na 40 jaar dit tijdloze gebouw en het gebruik ervan beschikbaar houden voor de opdrachten van vandaag en de toekomst, dan moeten we teruggrijpen naar de uitgangspunten van Paul Felix en deze toetsen aan de verwachtingen van vandaag. We willen ons terug op de lijn zetten van de initiële benadering, waarbij we vanuit het landschap kijken naar de potenties van de site en de bestaande bebouwing. De opdrachtgever wenst van deze site opnieuw een inspirerend voorbeeld te maken op vlak van architectuur, toegankelijkheid, technologie, duurzaamheid en ecologie. 

Het doel van het masterplan is de toekomstkansen van Destelheide te maximaliseren op het vlak van de infrastructuur en de werking door een planmatige aanpak van de renovatie op basis van een coherente visie. Belangrijk hierbij is dat er aan buitenkant van de bestaande architectuur van Paul Felix niet geraakt mag worden. Concreet onderzoekt het masterplan onder meer de organisatie en flexibiliteit van de bestaande gebouwen, de beschikbaarheid van aangepaste technologie, de ecologische en duurzame transformatie, de specifieke geschiktheid voor de diverse kunstdisciplines, het cultureel en sociaal comfort, de toegankelijkheid. Het opnieuw definiëren van het landschap, het ruimtelijke vertalen van de cross-over van verschillende disciplines en het opwaarderen en actualiseren van het bestaande patrimonium, vormen hierbij de uitgangspunten. Daarnaast omvat het masterplan voorstellen voor het aanpassen van de gebouwen aan hedendaags comfort, een efficiënt en flexibel gebruik van de beschikbare ruimte, de inbedding van de kunst- en cultuur-educatieve dienst en technologische vernieuwing. Ook de ligging van Destelheide is belangrijk. De nabijheid van de hoofdstad met haar unieke eigenheid en diversiteit kunnen belangrijke troeven vormen in de verdere ontwikkeling van Destelheide. Het masterplan heeft als finaliteit concrete voorstellen, die de opdracht van Destelheide in een veranderende samenleving kunnen maximaliseren op het vlak van activiteiten, ontmoeting, verblijf en creatie. 

Na oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdracht voor uitvoering van het masterplan niet te gunnen.

Hij kan dan beslissen om de betreffende opdracht(en), mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen.

Indien het geheel voor uitvoering van het masterplan niet aan hem gegund wordt, zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor belast worden.

Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen recht van schadevergoeding doen gelden.

 

Dworp OO2406

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het vormingscentrum Destelheide in Dworp.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • MORGEN architectuur
  • Architectenbureau Anne Ledroit, Vincent Pierret en, Landzicht
  • Aura Luz Melis Architect, Barend Koolhaas, Point Supreme Architects
  • Studio Paola Viganò
Locatie bouwplaats

Destelheidestraat 66, 1653 Dworp

Timing project
  • Selectievergadering: 11 okt 2012
  • Eerste briefing: 5 nov 2012
  • Tweede briefing: 3 dec 2012
  • Indienen: 22 feb 2013
  • Jury: 8 mrt 2013
Bouwheer

Agentschap Sociaal – Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Contactpersoon Bouwheer

Didier L'homme

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

75.000 (masterplan) (incl. btw) (incl. ereloon)

Honorarium

opmaak masterplan: €75.000 incl. btw / supervisie uitvoering masterplan: te bepalen op basis van concept

Vergoeding ontwerpers

6.250 € incl. btw per gegadigde – vier gegadigden