Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2112 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

'Zonnige kempen' is een sociale bouwmaatschappij met als ambitie goede en betaalbare woongelegenheden aan te bieden aan mensen die niet in staat zijn dergelijke woongelegenheden te vinden op de privé-markt. Hierbij staat het aspect 'duurzaam en energiezuinig bouwen' al geruime tijd vooraan op de agenda. 'Duurzaam en energiezuinig bouwen' betekent niet enkel een meerwaarde voor de huurder zelf, want die krijgt een comfortabele woning met een lage energierekening, maar betekent tegelijk een meerwaarde voor het ganse milieu, want de woongelegenheden verbruiken weinig energie en stoten minder schadelijke stoffen uit. Ook in dit project zijn duurzaamheid en het realiseren van meerwaarden belangrijke uitgangspunten. De architectuur en omgeving zijn de noodzakelijke voorwaarde voor een goed samenleven.

Het perceel is gelegen in tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan in Westerlo, even buiten het centrum. Volgens het gewestplan maakt dit terrein deel uit van een woonuitbreidingsgebied. Het gebied is momenteel niet bebouwd, maar kan volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de toekomst ontwikkeld worden. Het noordelijke deel van het woonuitbreidingsgebied werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als te herbestemmen. Het zuidelijk deel blijft gereserveerd als woonuitbreidingsgebied en is aangekocht door Zonnige Kempen om het project op te realiseren.

Het project heeft als doelstelling om het terrein van 1,45ha te ontwikkelen en er een 44 tal sociale huurwoningen op te realiseren. De opdracht omvat naast het formuleren van een beperkte stedenbouwkundige visie met betrekking tot ontsluiting, circulatie, relatie tot omgeving etc. een architecturale studie van de site. Deze opdracht kan mogelijk uitgebreid worden met een studie voor omgevingswerken.

De complexiteit van de opdracht zit in de verzoening van de verschillende randvoorwaarden zoals: de ontsluiting van het terrein, de grote schaal van het project, de relatie met de verkaveling langs de straat en bestaande bebouwing in de omgeving, stedenbouwkundige beperkingen, duurzame aspecten, enz.

Bovendien wenst de opdrachtgever alvast de volgende aandachtspunten mee te geven aan de kandidaat-ontwerpers:

• De opdracht omvat de keuze van een architect met een bepaalde visie en conceptidee voor de projectsite. De opdracht omvat geen uitgewerkt voorontwerp.

• Er wordt veel aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige visie over ontsluiting en relatie met de omliggende omgeving.

• De gewenste dichtheid ligt boven 25 woningen per hectare, wat een doordachte schakeling van woningen vereist alsook een vernuftige doch compacte inpassing van publieke ruimtes.

• De typologie van het merendeel van de woningen is de gezinswoning, al dan niet geschakeld aan complementaire wooneenheden.

De opdrachtgever kan ook beslissen om, na oplevering van de structuurvisie en mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de uitvoeringsopdracht aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Honoraria volgens de richtlijnen van VMSW – Brussel

Westerlo OO2112

Volledige studieopdracht voor de bouw van 44 sociale huurwoningen in Westerlo.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • PLUS office architects
  • DaF-Architecten
  • David Verhoestraete
  • DOGMA
  • Witherford Watson Mann Architects
Locatie bouwplaats

Rodekruisstraat - Guldensporenlaan, 2260 Westerlo

Timing project
  • Selectievergadering: 17 jun 2011
  • Eerste briefing: 30 aug 2011
  • Indienen: 9 dec 2011
  • Jury: 16 dec 2011
Bouwheer

C.V. Zonnige Kempen

Contactpersoon Bouwheer

Nathalie Verbeek

Contactpersoon TVB

Peter Swinnen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Andre Kempe

Budget

4.570.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.000 € excl btw per laureaat