Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2105 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Huis Perrekes bestaat sinds 1986 en overkoepelt drie huizen voor telkens vijftien mensen met dementie. De groep is heterogeen samengesteld al naargelang de stadia van het dementeringsproces, leeftijd, geslacht, socio-culturele achtergrond. De zorg en de begeleiding in Huis Perrekes wordt gegeven binnen de context van kleinschalig, genormaliseerd wonen voor personen met dementie – een zo gewoon mogelijk huis in een gewone straat in een gewoon dorp. Er wordt bewust gekozen voor de benaming 'huis', die verwijst naar het samenspel van materiële en immateriële omgeving. Het 'huis' bedoelt de bewoners uit te nodigen om te participeren terwijl het tegelijkertijd containt, draagt en loslaat.

Huis Perrekes kiest voor ontschotting en integratie in het dorp. Dorpsgenoten maken gebruik van de zorg-en dienstverlening en worden betrokken in het aanbod van activiteiten. Bewoners, familie en medewerkers maken gebruik van de aangeboden diensten in het dorp.

Huis Perrekes kiest voor zorg op maat in haar diversiteit. Naast de residentiële kernopdracht wil het de thuiszorg ondersteunen en aanvullen. In het zorgpension biedt men dagverzorging en dag-en nachtopvang aan. Familieleden en passanten kunnen er ook overnachten. De assistentiewoningen bieden huisvesting aan mensen die nood hebben aan de nabijheid van een zorgende omgeving en aan degenen die in de omgeving van hun familielid willen wonen. Met het opstarten van de kinderopvang wil Huis Perrekes de cirkel van het continuüm rond maken en de kinderen van medewerkers en buurtbewoners de kans geven om op te groeien in een omgeving waarbinnen zij verbindingen kunnen aangaan. Elke betrokkene en elk deel van het continuüm is een stimulans voor contact met de ander en het andere en nodigt uit om zo lang mogelijk een betekenisvolle rol te vervullen.

Voor de toekomst van Huis Perrekes is een conceptstudie uitgewerkt, die de ambities scherpstelt en vertaalt in een ruimtelijk scenario. Kern van het voorstel is een centraal park van tuinen tussen de bestaande huizen en de uitbreidingssite. Deze publieke zone volgt de loop van een buurtweg naar de achterliggende velden en vindt haar invulling, naast ontsluiting en doorsteek, in een weide met dieren, moestuinen en verschillende speel-en rustplekken. De verweving van deze publieke plek met de privétuinen van bestaande en nieuwe gebouwen stimuleert ontmoetingen en medegebruik.
Voor de nieuwe gebouwen langs deze centrale ruimte vertolkt de architectuur de visie van Huis Perrekes. Deze schept een evenwicht tussen een zo groot mogelijke autonomie voor elke betrokkene enerzijds en een geborgen en stimulerende omgeving anderzijds. Sleutelwoorden zijn: vertrouwdheid, herkenbaarheid, eenvoud, overzichtelijkheid, schoonheid en uitnodiging.

Het ontwerpen en bouwen van het zorgpension (10 kamers voor kortverblijf en 10 plaatsen voor dagverzorging) en het huis voor 15 mensen met dementie wordt door Vipa gesubsidieerd en is samen met het bouwen van 6 assistentiewoningen gegarandeerd (2.340m²). De realisatie van de kinderopvang voor 23 kinderen (460m²) en de buitenaanleg van de publieke ontmoetingsruimte met speeltuin (3200m², gelegen in het publiek domein van de stad Geel) zijn in onderhandeling. In eerste fase behelst het ontwerp ook de inrichting van de privétuinen en een visie op de parkeerproblematiek (3.900m². In een tweede fase wordt een herinrichting van een bestaand huis (460m2) naar een palliatieve setting (hospice), een tweede huis voor 15 mensen met dementie, en 4 bijkomende assistentiewoningen (1300m²)  gepland telkens met bijbehorende privétuinen, parking en omgevingsaanleg (780m²). Deze worden gebouwd op percelen van derden waarover vandaag nog wordt onderhandeld. De opdrachtgever, kan na oplevering van de eerste fase, besluiten om de 2de fase aan de ontwerper te gunnen. De ontwerpers zullen een voorstel tot vergoeding voor deze tweede fase indienen.

globaal ereloon 10 à 12 % maximum, excl. BTW (incl. stabiliteit, technieken en landschap)

Oosterlo OO2105

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van een woon- en zorgcontinuüm met een huis voor mensen met dementie, een zorgpension, kinderdagopvang, assistentiewoningen en bijbehorende tuinen voor Huis Perrekes te Oosterlo (Geel).

Status project
Geselecteerde bureaus
  • NU architectuuratelier
  • aaa - architectuuratelier ambiorix
  • PT ARCHITECTEN
  • RAUM architecten
  • UR architects
Locatie bouwplaats

Zammelseweg 1, 2440 Oosterlo

Timing project
  • Selectievergadering: 27 mei 2011
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 okt 2011
  • Eerste briefing: 6 okt 2011
  • Tweede briefing: 10 nov 2011
  • Indienen: 10 feb 2012
Bouwheer

vzw Huis Perrekes

Contactpersoon Bouwheer

Carla Molenberghs

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Henk De Smet

Vergoeding ontwerpers

5.000 € incl btw per laureaat