Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 2102 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Kruishoutem is een landelijke gemeente gelegen in de Vlaamse Ardennen en telt ruim 8000 inwoners. De gemeente Kruishoutem bestaat uit de hoofdgemeente Kruishoutem (inclusief de woonwijk-parochie De Marolle) en de deelgemeenten Wannegem-Lede, Lozer en Nokere.
De vzw Vijvens is actief in de ouderenzorg in de gemeenten Zingem en Kruishoutem. Haar missie is "een bevredigend antwoord bieden aan mensen uit de lokale gemeenschap die door ouder worden zorg behoeven". Vanuit deze missie met als basiswaarden: respect voor de mens en zijn omgeving, belangeloze inzet voor anderen en openheid naar de maatschappij bouwt de vzw Vijvens verder aan de nodige infrastructuur om tegemoet te komen aan de behoeften van zorgbehoevende ouderen in de gemeente Kruishoutem en Zingem.

De vzw Vijvens beheert 2 woonzorgcentra nl. Home Vijvens te Huise Zingem (92 RH en (5 kortverblijven) en Home Sint-Petrus te Kruishoutem (91 RH, 3CVK en 7CVD). Ze wil in de toekomst een 3de campus "Waegebrughe" uitbouwen, in een vernieuwend architecturaal concept. Het nieuw project moet een diversiteit van woonvormen aanbieden, inclusief een aantal facilitaire diensten zoals een grootkeuken. De nieuwe campus zal ruimte bieden aan 20 serviceflats voor echtparen of alleenstaande ouderen, die bewust kiezen voor een aangepaste woning waar men levenslang kan wonen. Verder een harde zorgkern met 60 woongelegenheden, opgesplitst in leefgroepen. Alsook 30 inleunflats in de nabijheid van de harde zorgkern, voor echtparen met een zorgbehoevende partner of voor alleenstaande ouderen, die omwille van kwetsbaarheid of sociale vereenzaming nood hebben aan de nabijheid van zorg. Aansluitend bij de zorgkern een centrum voor kortverblijf met 9 verblijfseenheden en een centrum voor nachtopvang met 2 verblijfseenheden. Een dagverzorginscentrum met 15 verblijfseenheden en een dienstencentrum als ondersteuning voor ouderen die thuis wonen vervolledigen het geheel.

Naast voorzieningen voor ouderen moet er ook een infrastructuur ontwikkeld worden voor jong dementerenden. Dit verblijf voor 7 bewoners, inclusief 2 plaatsen korte verblijf moet ook ruimte bieden om 7 personen in dagopvang te kunnen huisvesten.

De vzw Vijvens wil op dezelfde campus ook een kinderdagverblijf bouwen voor minimaal 23 en maximaal 56 kinderen.

Dit totale project moet kaderen in een waardevolle landschappelijke omgeving en innoverend zijn op het vlak van residentiële ouderenhuisvesting. De campus Waegebrughe moet een plaats zijn waar ouderen graag wonen en heeft een brugfunctie naar de thuiszorg.

De vzw Vijvens heeft de erfpacht van een terrein genaamd "de Kruiskouter", gelegen op de hoek van de Marolleweg en de Passionistenstraat. Op het aanpalende terrein zal in de nabije toekomst een nieuwe gemeenteschool worden gebouwd. Aan de overzijde van de straat komen binnenkort nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen. Het terrein heeft een bebouwbare oppervlakte van 3000m². De parochiekerk bevindt zich centraal op het terrein. Deze zal in de toekomst een centrale rol blijven spelen. De nieuwbouw dient zich volgens het BPA aan te sluiten op de bestaande bebouwing. De andere helft van het terrein is een parkzone met mooie hoogstammige bomen. Achter deze parkzone bevind zich een uitgestrekt landbouwgebied deels bosuitbreidingsgebied. Naast de integratie in de buurt dient dan ook de nodige aandacht te worden besteed aan de verbondenheid met de natuur en groenvoorzieningen in de onmiddellijke omgeving. Integratie van het project in zijn omgeving en rekening houden met de eigenheid van de streek staat voorop. Op het terrein bevindt zich een Mariagrot. De opdrachtgever wenst deze een prominente plaats te geven binnen het nieuwe project en de publieke toegankelijkheid ervan behouden.

De gebouwen dienen energiezuinig en onderhoudsvriendelijk ontworpen te worden, met oog voor duurzaamheid, flexibiliteit. De gebouwen moeten een open sfeer uitademen. Hoewel wonen centraal staat moet de zorg op een efficiënte manier kunnen worden verleend. Door flexibel te bouwen wil de vzw Vijvens een antwoord bieden op de steeds veranderende behoeften inzake ouderenzorg.

Voor de deelprojecten die gesubsidieerd worden door het VIPA, dient de vooropgestelde budgettaire ruimte te worden gerespecteerd.

Door zijn unieke ligging biedt dit project kansen tot intergenerationele betrokkenheid. De voornaamste uitdaging zal erin bestaan te streven naar een symbiose tussen woon-en zorgcomfort, geborgenheid, individualiteit en privacy.
De uitvoering van de deelopdracht van het woonzorgcentrum is gegarandeerd. De uitvoering van de deelopdracht van het kinderdagverblijf hangt af van subsidiëring en kan nog niet gegarandeerd worden. De opdrachtgever kan ook beslissen om de betreffende opdracht, mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure, aan derden te gunnen. De ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Honorarium architectuur tussen 6% en 8%
Honorarium stabiliteit tussen 1% en 1,5% op het totale bouwbudget
Honorarium technieken tussen 2% en 2,5% op het totale bouwbudget

KRUISHOUTEM OO2102

Volledige studieopdracht voor de bouw van 1. een woonzorgcentrum en 2. een kinderdagverblijf te Kruishoutem

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Sergison Bates architects
  • HHF architects, Office Kersten Geers David Van Severen
  • HildundK Architekten, Korteknie Stuhlmacher Architecten BV
  • Rapp+Rapp bv
Locatie bouwplaats

Passionistenstraat, 9770 KRUISHOUTEM

Timing project
  • Selectievergadering: 21 apr 2011
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 15 mei 2011
  • Eerste briefing: 10 mei 2011
  • Tweede briefing: 7 jun 2011
  • Indienen: 19 aug 2011
  • Jury: 26 aug 2011
Bouwheer

vzw Vijvens

Contactpersoon Bouwheer

Christiane Vandenheede

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Tom Thys

Budget

20.000.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

13.500€ excl btw per laureaat