Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1715 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het OCMW Antwerpen heeft een zorgstrategische visie opgesteld die zich focust op wonen en zorg voor ouderen in de wijk waarbij de thuiszorg en de residentiële zorgvoorzieningen op elkaar worden afgestemd. De ambitie is om elke wijk 'levensloopbestendig' te maken door een grote diversiteit aan zorgvormen ('zorgcontinuüm') in elke wijk te voorzien, zoveel mogelijk geïntegreerd in één site ('woon-zorgkern'). Om die ambitie waar te maken is er in bepaalde wijken een uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig, in andere wijken is herlocatie aangewezen.

Centraal in de wijk Merksem Heide-Tuinwijk bevindt zich het RVT Melgeshof (met ook 15 plaatsen voor dagverzorging), welke dringend aan renovatie toe is om het wooncomfort te verhogen. De site wordt begrensd door Laaglandlaan, Ringlaan, De Lunden en de Korte en Lange Bremstraat. Overeenkomstig met onze zorgstrategische visie is het aangewezen om de bestaande capaciteit van deze instelling grotendeels te behouden (huidige capaciteit van 214 erkende woongelegenheden terugbrengen tot 180) en de site om te vormen tot een volwaardige woonzorgkern. De site Melgeshof is ruim genoeg voor uitbreiding met serviceflats (54 flats), plaatsen voor kortverblijf (5 plaatsen) en een lokaal dienstencentrum.

Met deze nieuwe woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich vooral op de zorgbehoevende
bewoners uit de wijk Merksem Heide-Tuinwijk.

De buurten met de meeste senioren in de wijk Merksem Heide-Tuinwijk vinden we rondom de bestaande zorginstellingen (RVT Melgeshof en DC De Brem). Het is dan ook logisch dat we voor de uitbouw van een woon-zorgkern van de bestaande infrastructuur vertrekken en het dienstencentrum meer centraal in de wijk inplanten. Met deze woon-zorgkern richt het OCMW Antwerpen zich ook op de buurt waarin ze is gelegen. Het OCMW wil de woon-zorgkern meer ontsluiten naar de buurt. De bewoners van de serviceflats, mantelzorgers en zeker het lokaal dienstencentrum en haar gebruikers kunnen een dynamiek tussen deze zorgkern en de buurt op gang brengen. Het OCMW kiest niet voor een aparte, wel voor een 'geïntegreerde' campus voor ouderen, dat een stedenbouwkundig geheel vormt met de ruimere omgeving.

Er zal verder onderzocht worden of een intergenerationeel project tot stand kan komen met andere zorgaanbieders in deze wijk en of er samenwerkingsverbanden met andere buurtgerichte werkingen kunnen uitgebouwd worden.

De voorliggende opdracht omvat het opmaken van een masterplan voor deze wijk dat de basis vormt voor de concrete realisatie van deze visie. Het masterplan zal streven naar een wijkgerichte invulling en bepaalt de opdeling naar realisatiefases.

De opdracht behelst het opmaken van het zorgstrategisch masterplan van de wijk. Na goedkeuring zal het masterplan in een volgende fase worden vertaald in een aantal uitvoeringsgerichte projecten. Het ontwerpteam komt in aanmerking om een deel voor zijn rekening te nemen, afhankelijk van het ontwerp en het beschikbare budget.

Na de oplevering van dit zorgstrategisch plan kan de opdrachtgever er toe besluiten om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van de gebouwen en/of de open ruimteaanleg die in het zorgstrategisch plan is voorzien, zonder verdere prijsvraag te gunnen aan het ontwerpteam dat het zorgstrategisch plan heeft opgemaakt. De opdrachtgever is daartoe echter niet verplicht. Hij kan er ook toe besluiten om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbesteding aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het zorgstrategische plan met de taak van supervisor worden belast. Indien het zorgstrategische plan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

Honorariumvork: 
Architectuur min 6% en max. 8% incl. btw
Honorarium stabiliteit: min 6% en max. 7% incl. btw
Honorarium technieken: min 9% en max. 10% incl btw

Merksem OO1715

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een zorgstrategisch masterplan voor de Wijk Merksem Heide-Tuinwijk, OCMW Antwerpen

Status project
Geselecteerde bureaus
 • BRUT
 • architecten BOB361 architectes
 • RAU
 • Stramien cv
 • SumProject architecture & engineering
Locatie bouwplaats

de Lunden, 2170 Merksem
wijk rond het rust- en verzorgingstehuis Melgeshof

Timing project
 • Selectievergadering: 30 sep 2009
 • Eerste briefing: 30 okt 2009
 • Tweede briefing: 26 nov 2009
 • Indienen: 12 mrt 2010
 • Jury: 16 mrt 2010
 • Gunning: 16 mrt 2010
Bouwheer

OCMW Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Kris Van Honsté

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Budget

afhankelijk van het masterplan (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 5.000 excl. btw per laureaat