Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1511 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De aanleiding voor dit project is de vraag van de gemeente Merchtem om de site van de voormalige brouwerij Ginder-Ale te ontwikkelen als een gemengd woongebied.

De ontwikkeling stuit op de huidige gewestplanbestemming (industriegebied), die conflicteert met de onmiddellijke omgeving. Door de provincie werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid om een herbestemming van het gebied door te voeren. De opmaak van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vormt slechts een eerste essentiële stap in dit proces. Het creëert de gepaste planologische voorwaarden en legt noodzakelijke ruimtelijke randvoorwaarden op aan de ontwikkeling. De focus ligt daarbij op de relatie van het landschappelijk baken met de omgeving.

De gemeente wil in samenspraak met de projectontwikkelaars deze globale planopties verder kunnen uitwerken en de ruimtelijke en programmatorische mogelijkheden verfijnen. Het vooropgestelde resultaat van dit proces is een geïntegreerd ontwikkelingsplan (masterplan) dat het gewenste toekomstbeeld voor het projectgebied aangeeft en een opsomming van prioriteiten en acties voor de uitvoering bevat.

Plandoelstellingen - Het brouwerijcomplex heeft op zich nooit een sterke relatie gehad met zijn omgeving, maar functioneerde eerder als een gesloten enclave binnen de dorpskern. Nu de site zijn oorspronkelijke functie heeft verloren, dienen zich ongekende mogelijkheden aan om deze relatie met de omgeving te versterken. Het versterken van deze relatie kan op verschillende wijzen bereikt worden

• het opwaarderen van de Kattestraat als onderdeel van de lokale handelsas en vergroten
van de openheid tussen de brouwerijgebouwen en de Kattestraat.
• door de niet bebouwde delen van de site toegankelijk te maken en zo de site in te
schakelen in een netwerk van publieke ruimten binnen de dorpskern;
• door het complex van verschillende bouwwerken zelf sterker doorwaadbaar te maken;
• door de functionele complementariteit van de site ten opzichte van de dorpskern te
versterken;

Daarnaast blijft het behoud van de eigenheid van het complex voorop staan. De herbestemming dient ten dienste van de valorisatie van het industrieel erfgoed te staan.

Projectdoelstelling - Het masterplan is gericht op een effectieve ontwikkeling van de site. Het omvat daarom minstens: een stedenbouwkundig ontwerp op hoofdlijnen (structuurschets), een haalbaarheidsonderzoek, een actieplan, een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan voor de zone van het PRUP.

Het masterplan legt niet alles vast maar vormt een flexibele visie die, rekening houdend met de haalbaarheid, een uitvoerbaar, haalbaar en vooral 'maatschappelijk gedragen' plan als eindproduct heeft.

Merchtem OO1511

Volledige studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de site Ginder-Ale in Merchtem.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Hub
  • ABSCIS ARCHITECTEN
  • De Smet Vermeulen architecten bvba, PALMBOUT Urban Landscapes
  • Francis De Wolf, Gunther Slagmeulder, Manu Gryson
  • L'Escaut architectures
Locatie bouwplaats

Kattestraat, 1785 Merchtem

Timing project
  • Selectievergadering: 13 mei 2008
  • Eerste briefing: 1 jul 2008
  • Tweede briefing: 11 sep 2008
  • Indienen: 17 nov 2008
  • Jury: 25 nov 2008
Bouwheer

Gemeentebestuur Merchtem

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Kristiaan Borret

Budget

Afhankelijk van masterplan (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 5.000 incl. btw per laureaat