OAG1908 Toekomstperspectief voor Doel

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van voorkeursbesluit vastgesteld voor extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Als gevolg van die beslissing is het duidelijk dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containerdok en dus op de kaart blijft staan. Vraag is nu welk toekomstperspectief voor Doel kan worden uitgetekend, binnen welke timing zo’n perspectief gerealiseerd kan worden en welke acties hier voor nodig zijn. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid wil dit laten onderzoeken.

De opmaak van een toekomstperspectief loopt via een gezamenlijk gebiedsgericht proces met allerlei belanghebbenden. In een eerste fase worden verschillende scenario’s voor Doel onderzocht. Op basis van een duidelijke argumentatie volgt een voorstel voor een voorkeurscenario. Dat voorkeurscenario wordt (wellicht na politieke goedkeuring) verder uitgewerkt tot een voorstel van toekomstperspectief, in de vorm van een  visie én een actieprogramma.

Actiegroepen, belangenorganisaties en overheden willen samen een eensgezind en realiseerbaar toekomstperspectief voor Doel en nabije omgeving ontwikkelen, op korte en langere termijn. Doel is een symbooldossier. Ook al zitten er heel wat organisaties aan tafel die vroeger fel gebotst hebben met diverse overheden, ze zijn nu bereid om samen na te denken over de toekomst. Finaal zullen de bevoegde politici een beslissing nemen. Vervolgens willen de betrokken partijen het weerhouden scenario ook in overleg realiseren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, verwacht de opdrachtgever dat mogelijke geïnteresseerde teams of consortia volgende kennis, ervaring en vaardigheden kunnen voorleggen:

  • inhoudelijk: ruimtelijke planning, stedenbouw/architectuur, landschapsarchitectuur, (herwaardering) erfgoed, MER disciplines (geluid, veiligheid, licht, lucht, mobiliteit, natuur) en aspecten van omgevingsvergunning (MER niet zelf uitvoeren, wel interpreteren), onthaal/recreatie, antropologie;
  • methodologisch: communicatie/participatie/stakeholder management, ontwerpend onderzoek, coaching om vertrouwen tussen stakeholders op te bouwen/te herstellen, lezing van het landschap en van de identiteit van het dorp, interpretatie MER.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1908 Toekomstperspectief voor Doel Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Vlaamse Overheid

Het department MOW wil een toekomstperspectief voor het dorp Doel en nabije omgeving laten ontwikkelen, aan de hand van scenario’s en in overleg met alle belanghebbenden (actiegroepen, overheden,…). In een tweede fase volgt daaruit een voorkeurscenario, dat de opdrachtnemer uitwerkt tot een toekomstperspectief op korte en lange termijn, met een visie en een actieprogramma.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget

Het gaat om een budget van maximaal 150.000,00 euro inclusief btw.

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 13 september 2019, 18.00 uur
  • Toelichting aan de geselecteerde bureaus, inclusief plaatsbezoek: maandag 23 september 2019, 10u -13u
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 10 oktober 2019, 12.00 uur
  • Presentatie offerte (aan de opdrachtgever en een selectie van actiegroepen, belangenorganisaties en overheden): woensdag 16 oktober 2019 (tussen 14u en 21u)
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van de visie en het actieplan is voorzien op 18 maanden.
Vergoeding

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Eva Amelynck