gddg

OAG1909 Een strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon

De stad Borgloon verwierf recent het beschermde Brigittijnenklooster, gelegen aan de straat Nieuwland. De stad wenst de gehele site ‘Klooster Nieuwland’ uit te bouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. Er werd in die zin al een aantal beleidsbeslissingen genomen. Naast de bibliotheek en de administratieve diensten voor jeugd en gezin, zal ook een kindercampus – met academie en buitenschoolse kinderopvang – hier een plaats krijgen. Met een soepkeukenproject toont de stad ook sociaal-economische ambities. Zij staat vandaag echter voor een fundamenteel vraagstuk: wanneer een deel van de stedelijke administratie vanuit de kern naar Nieuwland verhuist, wat betekent dit dan voor de toekomst van de site Kanunnikenhuis in het stadscentrum? Wellicht komt deze dan in aanmerking voor financiële valorisatie.

Het stadsbestuur wenst ontwerpend onderzoek in te zetten om te komen tot een voorkeurscenario voor de verdere ruimtelijke herbestemming van de kloostersite. De opmaak van een ontwikkelingsvisie voor deze site kan de stad inzicht verschaffen in de preferentiële organisatie en locatie van de eigen dienstverlening. Daarnaast verwacht de stad een advies over mogelijke financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de kloostersite mogelijk zouden kunnen maken. Hiervoor wordt in het bijzonder gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site Kanunnikenhuis.

Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking…

De stad ziet de herbestemming van de kloostersite tevens als een kans om de levendigheid en woonkwaliteit in de kern te verhogen, en de culturele identiteit van Loon in de verf te zetten.

De stad beschouwt de site Kanunnikenhuis als een strategische locatie om in te investeren als motor voor een ruimtelijke transitie. Hoe kunnen vernieuwende woonvormen of typologieën samengaan met het pittoreske karakter van de kern en met ruimte voor lokale handel? Hoe wordt er gestreefd naar voldoende differentiatie en hoe worden de publieke ruimte en de mobiliteitsstructuur hierop afgestemd? De ruimtelijke ontwikkelingsvisie die uit deze opdracht voortkomt, wil de stad dan ook omzetten in concrete projecten en beleidsmatige ingrepen die kunnen bijdragen tot een aangename leefomgeving.

De opdrachtgever gaat voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming van erfgoed en projectorganisatie. Daarnaast verwacht de stad advies over de economische meerwaarde die de voorgestelde herbestemmingsscenario’s met zich kunnen meebrengen. Tijdens de opmaak van het visiedocument zal ook een participatiemoment voorzien worden waarbij verwacht wordt dat het ontwerpteam met bewoners en gebruikers in dialoog gaat.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1909 Een strategische ontwikkelingsvisie voor Borgloon Stadsbestuur Borgloon

De stad wenst de gehele site ‘Klooster Nieuwland’ uit te bouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek en zoekt hiervoor een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming van erfgoed en projectorganisatie.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 35.000 euro (excl. btw).

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 27 september 2019, 12 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 11 oktober 2019.
  • Vijf teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 23 oktober 2019.
  • Presentatie van de offertes op 25 oktober 2019, vanaf 9.30 uur.
  • Opmaak ontwikkelingsvisie tegen eind januari 2020.
Vergoeding

Vijf teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.