Colofon

Bouwmeester Rapport 2016-2019 is een  uitgave van het Team Vlaams Bouwmeester. 

Redactieraad Team Vlaams Bouwmeester

Pieter Degrendele, Tania Hertveld, Julie Mabilde, Cateau Robberechts

Coördinatie, redactie en productiebegeleiding 

Joeri De Bruyn (Public Space, Mechelen) in samenwerking met Cateau Robberechts

Grafisch ontwerp 

Raoul Wassenaar

Druk

Drukkerij Die Keure, Brugge

Cover

Foto Tim Van de Velde (Open Oproep 2004 Crematorium Siesegem Aalst, Kaan Architecten) 

Verso: Eva Le Roi  (fragmenten van de illustratie voor  Meerjarenprogramma 2017-2020. Ruimte maken voor mens en natuur, Brussel, Team Vlaams  Bouwmeester, 2017)

© 2020 Team Vlaams Bouwmeester, auteurs, fotografen, illustratoren en architecten. Niets uit deze publicatie mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voor-afgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.De uitgever heeft ernaar gestreefd de wettelijke voorschriften inzake copyright na te leven, maar kon niet altijd met zekerheid de herkomst van de gereproduceerde documenten achterhalen. Een ieder die meent nog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

 

ISBN 9789040304125

D/2020/3241/102

NUR 648

 

VU Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester, Havenlaan 88, 1000 Brussel.