Oproep: Deskundigen voor nieuwe kwaliteitskamer omgeving in Duffel

Op 30 januari 2023 besliste de Duffelse gemeenteraad om een kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening op te richten. Zij heeft als opdracht om de belangrijkste stedenbouwkundige ontwikkelingen in Duffel te begeleiden en te beoordelen. De gemeente is daarvoor op zoek naar externe deskundigen.  

De kwaliteitskamer begeleidt en beoordeelt de belangrijkste ontwikkelingsprojecten in Duffel op het vlak van architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer rapporteert als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks aan het college. Ze hanteert, naar het voorbeeld van het Vlaamse bouwmeesterschap, een integraal kwaliteitsbegrip en behartigt bijgevolg ‘de kwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz.’ (cfr. Visienota aan de Vlaamse Regering ‘Vlaams Bouwmeesterschap’, 2020)

De kwaliteitskamer zal in totaal vijf leden tellen: een gemeentelijke omgevingsambtenaar als secretaris, de schepen van Omgeving als waarnemend lid en drie vaste externe deskundigen (van wie één als voorzitter optreedt), met deze profieltypes:

  • Deskundige architectuur – stedenbouw/erfgoed
  • Deskundige architectuur – stedenbouw/ruimtelijke planning
  • Deskundige architectuur – landschap/infrastructuur/publieke ruimte

Elk van de deskundigen heeft minimaal vijf jaar professionele ervaring in ten minste twee van de opgesomde expertisegebieden. De kwaliteitskamer kan zich naar gelang van de dossiers laten bijstaan door bijkomende experten met volgende aanvullende expertisegebieden: water, mobiliteit, duurzaamheid en vastgoedrekenen. Er zal hiervoor een aanvullende lijst worden samengesteld van kandidaten die kunnen worden opgeroepen. Ook zal er een lijst van plaatsvervangers worden opgemaakt voor de vaste externe deskundigen.

De leden van de kwaliteitskamer worden benoemd door het college van burgemeester en schepenen van Duffel voor een periode van drie jaar (tot 31 maart 2026). Indien een lid van de kwaliteitskamer ontslag neemt, kan deze persoon vervangen worden. De dienst Omgeving van de Gemeente Duffel verzorgt het secretariaat van de kwaliteitskamer. Leden van de kwaliteitskamer hebben recht op presentiegeld.

luchtfoto Duffel en omgeving

Meer info: