Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep Indienen kandidaturen tot 5 december 2016 om 12u

Op 1 september 2016 is Leo Van Broeck aangetreden als nieuwe Vlaams Bouwmeester. Om uitvoering te geven aan de conceptnota voor een vernieuwd Bouwmeesterschap die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, wordt een expertengroep Vlaams Bouwmeester samengesteld.

Opdracht van de expertengroep Vlaams Bouwmeester:

De expertengroep inspireert en ondersteunt het bouwmeesterschap. Hij wordt ingezet bij strategische visievorming, functioneert als een kwaliteitskamer en klankbord en draagt bij tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap.

Voorbeelden van activiteiten:

 • De Vlaams Bouwmeester bijstaan voor het uitwerken van het meerjarenprogramma en de jaaractieplannen;
 • Het valideren van het meerjarenprogramma en de jaaractieplannen;
 • Het waken over de uitvoering van het meerjarenprogramma;
 • Het activiteitenoverzicht van het bouwmeesterschap kritisch analyseren;
 • Het creëren en bewaken van draagvlak voor de werking van de Vlaams Bouwmeester en zijn team door het aftoetsen van de gedragenheid en de relevantie van de visie en de acties van het bouwmeesterschap bij de verschillende actoren in het werkveld;
 • De Vlaams Bouwmeester bijstaan of vervangen in deontologisch delicate situaties of wanneer belangenvermenging kan ontstaan.

Samenstelling:

De expertengroep Vlaams Bouwmeester bestaat in totaal uit 4 personen en wordt samengesteld uit Vlaamse, nationale en/of internationale experts. De expertengroep komt 2 tot 4 keer per jaar samen.

Functieprofiel:

De leden van de expertengroep treden niet op als vertegenwoordiger van hun organisatie of belangengroep maar vanuit hun deskundigheid. Zij streven naar het optimaal dienen van het algemeen belang en overstijgen hierbij individuele belangen. Evidence based argumentatie, met kennis van objectieve gegevens en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, is hierbij een aandachtspunt. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de expertengroep, waarbij de bezorgdheden en benaderingen van de verschillende belanghebbenden uit het werkveld van het bouwmeesterschap worden meegenomen in de discussies en afwegingen. Deskundigheden die in de expertengroep vertegenwoordigd dienen te worden, zijn:

 • Architectuurtheorie, architectuurkritiek en -onderzoek;
 • Vastgoed en bouw, projectontwikkeling;
 • Ontwerp- en ingenieurspraktijk (architectuur, stedenbouw en landschap) en bouwtechniek;
 • Stedenbeleid en beleid ruimtelijke ordening;
 • Publiek opdrachtgeverschap (van lokale besturen, Vlaamse overheid, sociale huisvestingsmaatschappijen, zorginstellingen,…).

De leden van de expertengroep worden benoemd door de Vlaamse Regering voor 1 jaar langer dan de duur van het mandaat van de huidige Vlaams Bouwmeester (tot 30 juni 2021). Indien een lid van de expertengroep ontslag neemt kan deze vervangen worden. Het Team Vlaams Bouwmeester verzorgt het secretariaat van de expertengroep.

Leden van de expertengroep hebben recht op presentiegeld en op de terugbetaling van hun reiskosten.

Kandidaten kunnen – uiterlijk op 5 december 2016 om 12u –  hun motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae sturen naar het onderstaand adres. Gelieve in uw motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de expertengroep Vlaams Bouwmeester toe te lichten. De kandidaturen worden gescreend in de loop van december. De Vlaamse Regering neemt de beslissing aangaande de samenstelling van de expertengroep Vlaams Bouwmeester. De kandidaten worden van de beslissing op de hoogte gebracht.

Indienen kandidatuur:

uiterlijk op 5 december 2016 om 12u

Team Vlaams Bouwmeester

T.a.v. Tania Hertveld

Arenberggebouw, Arenbergstraat 9

1000 Brussel

Of

Bouwmeester@vlaanderen.be

De postdatum heeft bewijskracht.

 

Meer info:

Team Vlaams Bouwmeester

contactpersoon Tania Hertveld

0478 59 40 66

bouwmeester@vlaanderen.be

 

Download dit bericht