Inschrijvingen Open Oproep 25 afgesloten

Over plannen en vertrouwen

Met de lokale en provinciale verkiezingen net achter de rug – en lonkend naar de regionale verkiezingen - lijkt het moment ons opportuun om de nieuwe alsook de getrouwe lokale mandatarissen opnieuw deelachtig te maken van de voordelen, urgenties en kwaliteiten van de Open Oproep. Daarenboven werd de procedure van de Open Oproep recent bijgesteld, dit om enerzijds blijvend te kunnen voldoen aan de Europese regelgeving en anderzijds de afspraken ten aanzien van de outputspecificaties beter te kunnen beheersen. Tenslotte mochten we tot ons groot genoegen vaststellen dat er recent zeer intrigerende nieuwe Open Oproep projecten opgeleverd en/of opgestart werden, en die willen we maar al te graag wereldkundig maken. Dit willen we doen via een handzame handleiding die op grote schaal verdeeld zal worden aan alle relevante en potentiële publieke bouwheren. De publicatie is momenteel in voorbereiding en zal tegen medio 2013 rondgestuurd worden.

Het leek ons tevens hoog tijd om het arsenaal van nagenoeg 25 Open Oproep procedures (meer dan 550 projecten) effectief publiek te maken. Hierbij gaat het niet louter over de winnende projecten maar over alle inzendingen. Deze database wensen we ter beschikking te stellen via onze nieuwe website die gepland staat om in de tweede helft van 2013 online te gaan. Wij vragen u dus nog even geduld te oefenen om deze Sisyphus arbeid te kunnen aanschouwen. 

Verder zijn we samen met u benieuwd naar de kersverse Nederlandse adaptatie van de Open Oproep, die sinds kort beschikbaar is via Architectuur Lokaal. Waar onze Open Oproep zich flink tien jaar geleden inspireerde op de ondertussen opgedoekte oproep van de Nederlandse Rijksbouwmeester, getuigen we heden van een omgekeerde interesse. Het Team Vlaams Bouwmeester hoopt in de nabije toekomst nog andere franchises van de Open Oproep te kunnen helpen realiseren, maar dit is in de praktijk niet evident. De reden daartoe is dat de Open Oproep gestoeld is op iets dat juridisch zeer kwetsbaar is: VERTROUWEN.  Het betreft hier vertrouwen tussen bouwheren en het Team Vlaams Bouwmeester, het vertrouwen tussen bouwheren en ontwerpers, het vertrouwen tussen het Team Vlaams Bouwmeester en ontwerpers en tenslotte, het vertrouwen tussen ontwerpers tout court. Dat waarborgen is heel wat. 

En dat vertrouwen trachten we door allerlei praktische verfijningen verder te garanderen, onder meer door strenger te selecteren welke opdrachtgevers al dan niet klaar zijn om tot de Open Oproep toe te treden, door bouwheren te verplichten om een ondersteunend projectregisseur aan te stellen, alsook om het mandaat van het extern jurylid te verlengen tot aan de bouwaanvraagfase. Van de ontwerpers verlangen we fair play, opperste intelligentie en werk naar verloning. Wij zullen van onze kant des temeer inspanningen leveren om aan het begin van elk proces heel duidelijk te stipuleren wat de verwachte deliverableszijn. Dat betekent dan ook dat ontwerpers die deze specificaties (bewust of onbewust) aan hun laars lappen niet meer in aanmerking zullen komen voor presentatie of beoordeling. We denken – niet exhaustief - aan de volgende zaken die ons reeds voor de voeten werden geworpen: het produceren van meer pagina's dan gevraagd, een presentatiemaquette trachten binnen te smokkelen wanneer dit door de opdrachtgever expliciet gevraagd noch vergoed werd, een basisraming niet bij de projectbundel voegen maar bij de anonieme enveloppe waardoor het onmogelijk wordt deze op voorhand en in anonimiteit te controleren, etc... Beste ontwerpers, de Open Oproep in zijn huidige geoptimaliseerde versie staat op punt en kan aldus scherpere resultaten dan ooit helpen bewerkstelligen. Wij rekenen dan ook op uw vertrouwen en inspanningen dienaangaande. Enkel zo kan de Open Oproep een lang leven beschoren blijven, in alle vertrouwen tussen alle partijen.

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester

Open Oproep 25 is verschenen.

Het overzicht van de projecten kan u hier vinden; de publicatie met het projectenoverzicht kan u hier downloaden.