Achtste reeks Bouwmeester Labels geselecteerd Drie onderzoeksvoorstellen krijgen een doorstart

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kenden voor 2020-21 aan drie onderzoeksvoorstellen het Bouwmeester Label toe. Rooilijn architectuur zal fietsenstallingen ontwerpen die meer doen dan het stallen van fietsen, B-architecten gaat onderzoeken hoe we ontmoetingsplekken rond water kunnen herintroduceren in de stedelijke publieke ruimte en het Brusselse initiatief Permanent wil een permanente, solidaire, culturele en maatschappelijke infrastructuur realiseren. 

Voor het achtste jaar op rij ging het Team Vlaams Bouwmeester met het Bouwmeester Label op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen maken. Dit jaar gebeurde dit opnieuw in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. Drie projecten werden geselecteerd.

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk. Bedoeling is om ongevraagd onderzoek te ondersteunen in zijn prille beginfase. De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut kozen voor 2020-21 de volgende laureaten:

Bouwmeester Label 023

Rooilijn architectuur - StadsStalling: collectieve stedelijke fietsenstalling

Rooilijn architectuur zal ontwerpend onderzoek doen naar alternatieven voor collectieve fietsenstallingen in de stad. De ontwerpers willen fietsenstallingen bedenken die bijdragen aan de beeldkwaliteit en vergroening van de publieke ruimte, maar ook kunnen worden gebruikt als speelobject, podium, skateramp of samentuin . Ze zullen op zoek gaan naar geschikte plekken en onderzoeken hoe schaal en frequentie moeten worden afgestemd op bereikbaarheid, nabijheid en behoefte. Daarbij komt nog de vraag, hoe buurtbewoners inspraak kunnen krijgen en hoe de structuren modulair en circulair ontworpen kunnen worden, om snel te kunnen inspelen op verandering. Voor een aantal typeplekken ontwikkelen ze een aantal scenario’s en voorstellen in de vorm van een modulaire toolbox.

Bouwmeester Label 024

B-architecten - Nieuwe bronnen van ontmoeten in de stad

B-architecten ambiëren via ontwerpend onderzoek een nieuwe, geïntegreerde stedelijke ontmoetingsruimte te scheppen, waar buurtbewoners informeel kunnen samenkomen. Water vormt sinds mensenheugenis een aanleiding tot ontmoeten, maar veel van die waterelementen zijn uit de steden verdwenen. Tegelijk worden we geconfronteerd met een dreigend watertekort en moeten we oplossingen bedenken om de opvang en het gebruik van regenwater te faciliteren. De ontwerpers zullen starten met een onderzoek naar historische waterfiguren, om dan te zoeken naar hedendaagse vertalingen van gekende waterelementen zoals de waterput, de bron, de fontein, de watermolen, de watertoren enzovoort, met als resultaat een innovatief icoon in de openbare ruimte. Als proefproject willen ze een cocreatief traject met de buurt van hun werkplek in Borgerhout lopen, om samen op zoek te gaan naar de perfecte nieuwe ‘bron van ontmoeten’.  

Bouwmeester Label 025

Rob Ritzen en Els Silvrants-Barclay (Level Five), An Vermeulen (Globe Aroma), Lynn Tytgat en Bas van Heur (VUB), Geert de Pauw en Verena Lenna (Community Land Trust Brussels), Maxime Czvek en Thomas Rigby (Czvek Rigby), Laura Muyldermans, Aurélie Hachez (AHA) - Ontwerpend onderzoek naar een permanente en solidaire artistieke infrastructuur

Kunstenaars hebben het steeds moeilijker om geschikte en betaalbare atelier- en werkruimtes te vinden. Daarom ontstaan steeds meer initiatieven voor tijdelijke bezetting, maar ook voor de ontwikkeling van permanente huisvesting. Daarbij worden allianties gesloten met andere precaire actoren, en met meer traditionele maatschappelijke organisaties zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, (hoger) onderwijsinstellingen en zelfs overheidsdiensten. Met het project Permanent wil Level Five vzw, samen met Globe Aroma, VUB en CLTB, het ruimtelijk potentieel van deze verscheidenheid aan actoren en solidariteit verder verkennen. Drie onderzoeksthema’s komen daarbij aan bod: het financieel kader (betrouwbare en inclusieve modellen), de sociale ambities (ruimte voor verscheidenheid en solidariteit) en het ruimtelijk potentieel (interne organisatie en stedelijke integratie). Na de analyse van enkele voorbeeldprojecten worden diverse ontwerpworkshops georganiseerd. Om de haalbaarheid te onderzoeken, wordt een Brusselse casestudy uitgewerkt.

Het vervolg

De laureaten krijgen elk 6.000€ (excl. btw) om hun project verder uit te werken tot een dossier dat hun idee ingang kan doen vinden bij betrokken beleidsmakers en administraties. Het Team Vlaams Bouwmeester engageert zich bovendien om de geselecteerde onderzoeksintenties op de politieke agenda te helpen plaatsen.