socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar

OAG2001 Ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar

De gemeente Aartselaar wil de site naast de Sint-Leonarduskerk uitbouwen tot een belangrijke socioculturele belevings- en ontmoetingsplek. De site is gelegen in het dorpscentrum en op wandelafstand van het gemeentehuis en alle administratieve diensten van de gemeente, het gemeenteplein, de kleuter- en gemeentelijke basisschool, het cultureel centrum en de bibliotheek. Op de site bevinden zich een pastorij uit 1902, de vrijgekomen oude gemeentemagazijnen, de meisjesschool uit 1926, de gemeenteschool waar nu de gemeentelijke muziekacademie en de heemkundige kring gevestigd zijn, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang en een verouderde turnzaal en refter. Alle gebouwen, met uitzondering van de buitenschoolse kinderopvang, zijn aan restauratie, renovatie of vervanging toe. Drie van de gebouwen zijn vastgesteld als bouwkundige erfgoedobjecten.

De gemeente wenst een ontwikkelingsstrategie te laten uitwerken voor deze site in relatie tot zijn ruime omgeving. Aan de hand van ontwerpend onderzoek dient deze ontwikkelingsstrategie zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid te verhelderen. De studie, die voortbouwt op de ‘conceptnota herbestemming infrastructuur dorpskern’ dd. 12 december 2017 en waarin ook andere functies (zoals onderwijs, kinderopvang, ruimtelijke ordening, senioren, …) aan bod moeten komen, moet de gemeente de nodige inzichten geven om te komen tot een voorkeurscenario voor verdere ruimtelijke herbestemming, de organisatie en locatie van de verschillende programma’s. Daarnaast verwacht de gemeente een advies over financiële hefbomen die nieuwbouw of renovatie op de site mogelijk zouden maken. Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering en timing, de inbreng van gronden en te verwachten meerwaarde, het eventuele opzetten van grondcoalities, de organisatie van het juridisch kader, de projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking… Tijdens de opmaak van het visiedocument dient ook voldoende aandacht te gaan naar participatie van betrokken actoren, waarmee in dialoog wordt gegaan.

De site moet een bruisende plek worden in de dorpskern van Aartselaar, met respect voor het dorpsgezicht en het waardevolle erfgoed, maar ook met aandacht voor open ruimte, ontharding, vergroening, speelruimte en wandel- en fietsverbindingen. De gemeente ziet de herbestemming van de site als een kans om de levendigheid en woonkwaliteit in de kern te verhogen, en de culturele identiteit van Aartselaar in de verf te zetten. Hoe kunnen vernieuwende woonvormen of typologieën samengaan met het pittoreske karakter van de kern en met ruimte voor lokale handel? Hoe wordt er gestreefd naar voldoende differentiatie en hoe worden de publieke ruimte en de mobiliteitsstructuur hierop afgestemd? Een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten van de site, en dit in relatie tot de ruimere omgeving, vormt een belangrijk aandachtspunt.

Deze ontmoetingsplek biedt ruimte voor een kleine theater- en concertzaal, een beperkt aantal lokalen voor de muziekacademie, polyvalente ruimtes (voor activiteiten, repetities, vergaderingen, muzieklessen…), crealokalen, het huis van het kind en voor de heemkundige kring. Ook dient te worden nagegaan of de bibliotheek kan geïntegreerd worden als centraal punt. Daarnaast worden ook de praktische noden aangepakt, zoals berging, sanitair, onthaal, horeca en catering. In dit nieuwe project moet de som groter worden dan de delen. Door verscheidene functies en organisaties te verweven, zet de gemeente volop in op kruisbestuiving en gedeeld ruimtegebruik. In de mate van het mogelijke wordt dan ook uitgegaan van multifunctioneel, flexibel en polyvalent gebruik van gebouwen en lokalen.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG2001 Ontwikkelingsstrategie voor een socioculturele campus in het dorpscentrum van Aartselaar Gemeentebestuur Aartselaar

De gemeente Aartselaar wil een socioculturele campus uitbouwen op de site naast de Sint-Leonarduskerk. Zij zoekt een multidisciplinair ontwerpteam met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming en projectorganisatie voor de opmaak van een visie voor de site en de omgeving

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Budget

Voor de opmaak van de ontwikkelingsvisie wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van 40.000 euro (excl. Btw)

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 februari 2020, 18.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: vrijdag 6 maart 2020, 9.30 uur
  • Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 10 april 2020, 13.00 uur.
  • Presentatie van de offertes op donderdag 16 april 2020, vanaf 14.00 uur.
  • Startoverleg: week 27 april 2020.
  • Afronden ontwikkelingsvisie: uiterlijk tegen 11 september 2020
Vergoeding

Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Jouri De Pelecijn