OAG1902 Een sterke kern voor Herne

Herne is een kleine gemeente gelegen in het Pajottenland en aan de taalgrens met Henegouwen. De gemeente wenst een toekomstvisie uit te werken die een kader kan vormen voor ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven. De visie moet een hoge stedenbouwkundige kwaliteit helpen realiseren, met bijzondere aandacht voor kernversterking, een klimaatrobuuste aanleg van de publieke ruimte, het vrijwaren en creëren van open ruimte met verhoogde ecologische waarde, het versterken en zichtbaar maken van de groen-blauwe netwerken en de uitbouw van de trage wegenstructuur.

Er wordt specifiek gevraagd een eerste voorstel te formuleren voor een verantwoorde en kwaliteitsvolle verdichtingsstrategie voor het terrein van het gemeentehuis en de bibliotheek, en de aangrenzende site van basisschool De Markevallei. Enerzijds wenst de gemeente hier een nieuw administratief hart te ontwikkelen waar gemeentehuis, OCMW, muziek- en dansacademie en bibliotheek gehuisvest kunnen worden en die maximaal inzet op synergie en meervoudig gebruik. Anderzijds vraagt de gemeente een ontwerpend onderzoek naar hoe deze plek kan bijdragen tot een verhoging van de densiteit zonder de schaal en korrel van de gemeente uit het oog te verliezen. Aanvullend wordt een ontwikkelingsstrategie verwacht die het de gemeente mogelijk moet maken om haar dienstverlening centraal en efficiënt in te zetten en tegelijkertijd een economische meerwaarde te creëren waarmee de renovatie of nieuwbouw van het administratief hart (deels) gefinancierd kan worden, aangezien de financiële investeringscapaciteit op dit moment beperkt is.

Tevens wenst de gemeente de lokale commerciële activiteit te ondersteunen door werk te maken van een kwalitatieve publieke ruimte op maat van de voetganger en met een hogere verblijfskwaliteit. Het inbedden van meer groen in het openbaar domein is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Om weloverwogen te kunnen inzetten op de versterking van de kern, acht de gemeente de ruimtelijke verkenning van de (juridisch) beschikbare grondvoorraad nodig: wat zijn de ontwikkelingspotenties én gewenste bestemming van deze gronden op lange termijn? Dit kan resulteren in het aanduiden van enerzijds de meest kansrijke ontwikkelingslocaties en anderzijds de gebieden waar ontwikkeling beter wordt afgeremd.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1902 Een sterke kern voor Herne Gemeentebestuur Herne

De gemeente Herne zoekt een enthousiast ontwerpteam om samen te bouwen aan een sterke kern.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 25.000 euro (excl. btw).

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 3 april 2019, 12.00 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 30 april 2019, 10.00 uur
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 6 juni 2019, 12.00 uur
  • presentatie offerte 13 juni 2019, vanaf 14.00 uur
  • Opmaak ontwikkelingsvisie eind 2019
Vergoeding

Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.