Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

Sitefoto's OO3803 Tentoonstellingssite Kortrijk

OO3803_site_Tentoonstellingssite Kortrijk ©Tim van De Velde

OO3803_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

OO3803_Luchtfoto_©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, zie belangrijke opmerking onderaan.

Kortrijk is een stad met een rijk verleden van creatief ondernemerschap. Innovatie, vormgeving en maakindustrie zijn sleutelwaarden voor de regio. Dit vertaalde zich onlangs in erkenning als ‘UNESCO Creative City’. Deze dynamiek is ook zichtbaar en voelbaar in de stadsontwikkeling. Het historisch centrum wordt nieuw leven ingeblazen. De heraanleg van de site Begijnhofpark vormt het sluitstuk van deze vernieuwing, die eerder resulteerde in de heraanleg van de Grote Markt, de verlaging van de Leieboorden, de nieuwe Houtmarkt, de aanpak van het winkelwandelgebied en de restauratie van het Begijnhof, allemaal op wandelafstand van de projectsite. De Groeningeabdij in dit park - nu streekbezoekerscentrum en belevingscentrum Kortrijk 1302 - is toe aan een herbestemming en make-over. Aanleiding voor de opdracht is de nieuwe strategische richting die bepaald wordt voor een eigentijdse kunst- en tentoonstellingssite, met een brede invulling van het thema ‘identiteit’ als rode draad. 

Op de site van de Groeningeabdij wordt een nieuw museum ontwikkeld dat het DNA van Kortrijk, creatieve stad aan de Leie, uitstraalt en ondersteunt. Het museum is een open huis en platform dat beeldende kunst en vormgeving verbindt over de grenzen van tijden en culturen heen. Als bruisend atelier zal het experimenteren en ruimte creëren voor meerstemmigheid, inspiratie, reflectie en verdieping. De combinatie van aantrekkelijke tijdelijke en permanente presentaties met bijkomende functies die drempelverlagend werken, zoals een gezellig museumcafé met parkterras, workshopruimtes en een museumshop, moet ervoor zorgen dat een breed publiek zijn weg vindt naar het museum. Daarnaast worden de praktische noden en gebruikelijke museumfuncties aangepakt zoals onthaal, werkplek, berging, vestiaires en sanitair. Dit in een gastvrije, inclusieve en kindvriendelijke aanpak. Met de Academie naast de deur en samen met Kortrijkse (cultuur)organisaties heeft de site een enorm potentieel om een leidende rol op te nemen in de vernieuwingsdynamiek als centrale hub voor beeldende kunsten.  

De Groeningeabdij als beschermd monument werd eind vorige eeuw grondig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw. De ambitie om een museum te zijn dat nieuwe rollen opneemt en buiten de lijntjes durft te kleuren, vraagt om de site ruimtelijk te herbekijken: situering, doorbreken en creëren van ruimtes, inrichting en invulling. We zoeken een compacte benadering door een efficiënt gebruik van de ruimtes en een logische inplanting van de museumfuncties. Hierdoor hopen we de beschikbare ruimte maximaal te benutten. Tevens zou hierin een oplossing moeten gevonden worden voor de nood aan een ruimte voor tentoonstellingen (ca. 500 à 800 m²), rekening houdend met de standaardnormen voor toegankelijkheid, veiligheid, klimatisering enz. 

We willen een totaalaanpak die de ambitie van een creatieve regio recht doet, een tijdloos en duurzaam ontwerp waarbij architectuur, inrichting, scenografie en collectie één organische geheel vormen. Respect voor het verleden en een toekomstgerichte visie gaan hand in hand. 

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit

Eventueel wil de opdrachtgever een beroep doen op de erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de bijzondere procedure of een onderzoekspremie van de Vlaamse overheid. Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Voor dit project wordt dan ook een ontwerper aangesteld volgens een aangepaste Open Oproep procedure.

Concreet betekent dit dat de kandidaat-inschrijvers in hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere erfgoedproject moeten aantonen aan de hand van minstens de elementen uit artikel 11.5.2. van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot kwaliteit.
bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen:

Selectiecriteria

 1. de relevante studie- en beroepskwalificaties;
 2. de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
 3. een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren

de ontwerpopdracht houdende de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen wordt minstens gegund op basis van de aangepaste gunningscriteria:

Gunningscriteria

De ingediende offertes en ontwerpvoorstellen worden getoetst binnen het kader van de opdrachtformulering op basis van de volgende gunningscriteria (conform de erf:

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en van het ontwerpend onderzoek, afgetoetst aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek:
  1a. in een ruim maatschappelijk kader.
  1b. meer functioneel toegepast op de eisen van de gebruiker
  1c. in relatie tot het beschermde erfgoed / monument 
  1d. het vermogen om te gaan met de beperking van het budget
 2. de procesgerichtheid en procesbereidheid
 3. de aanpak van duurzaamheid, de mate waarin de gekozen ingrepen bijdragen aan
  3a. een efficiënt en toekomstgericht gebruik van de beschikbare ruimte
  3b. de beheersing van energie- en andere exploitatiekosten
 4. de samenstelling en deskundigheid van het ontwerpteam en samenwerkingsvormen met externen
 5. de raming van de bouw- en projectkost en de kostenbeheersing ervan
 6. de realisatietermijn

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld:5 / 3 / 2 / 2 / 2 / 2

Kortrijk OO3803

Volledige studieopdracht voor het ontwerp van een ‘Kunst- en tentoonstellingssite’ in de Groeningeabdij te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • atelier Tom Vanhee, Dries Vanhove architectenbureau b.v. bvba
 • Barozzi / Veiga, Koplamp-Architecten, Tab Architects
 • CALLEBAUT ARCHITECTEN, Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten, hp engineers cvba
 • Compagnie O. , Kinkorn B.V.
 • fala atelier
Locatie bouwplaats

Begijnhofpark, 8500 Kortrijk
Huidige locatie Kortrijk 1302

Timing project
 • Selectievergadering: 24 sep 2019
 • Eerste briefing: 10 okt 2019
 • Tweede briefing: 7 nov 2019
 • Indienen: 10 jan 2020
 • Jury: 23 jan 2020
Bouwheer

Stadsbestuur Kortrijk

Contactpersoon Bouwheer

Bert Sabbe / Laure Messiaen

Contactpersoon TVB

Jouri De Pelecijn

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Bouwkost: €4.100.00 incl. scenografie, excl. btw en erelonen. Projectkost: €6.200.000 incl. bouwkost, scenografie, btw, erelonen, bijkomende studies, nutsaansluitingen, kosten verbonden met verhuizing.

Honorarium

12,5% van de bouwkost. Incl.: architectuur, scenograffie/inrichting, stabiliteit, technische uitrusting, speciale technieken, erfgoed/archeologienota/restauratie,Duurzaamheid, EPB

Vergoeding ontwerpers

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 5 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten Open Oproep 3803
Selectiebeslissing Open Oproep 3803