Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Annulatie open oproep 1703 Groene Singel Antwerpen
 
De volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige visie en ontwerpstrategie voor de  Groene Singel en de omliggende strategische ruimte is geannuleerd door stopzetting van deze opdracht door de co-opdrachtgever Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM NV).


Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar BAM NV, Rijnkaai 37, B-2000 Antwerpen, Tel  +32 (0)3 203 00 30

Ter verbetering van de mobiliteit op de Antwerpse Ring (R1) en de Singel, werd door BAM/SAM in 2002/2003 het infrastructuurconcept 'Groene Singel' ontwikkeld voor de volledige zate. Daarin wordt uitgegaan van een opsplitsing van de drie verkeersstromen:
- de R1 zal enkel nog voor doorgaand verkeer gebruikt worden
- er komt een nieuwe stedelijke ringweg aanliggend aan de huidige Ring R1, die de bovenlokale functie van de huidige Singel overneemt
- de huidige Singel wordt dan heringericht tot een lokale weg.

Het mobiliteitsonderzoek voor de Groene Singel is lopende. BAM wenst in het concept Groene Singel tevens rekening te houden met de kansen voor stedelijke ontwikkeling, alsmede de mogelijkheden ter verbetering van de leefbaarheid van het projectgebied.

Gezien de grote ruimtelijke kansen die dit infrastructuurproject creëert, heeft de stad Antwerpen het concept Groene Singel van BAM/SAM verder uitgewerkt tot een stedelijk project: het volledige gebied rondom de infrastructuur werd in het s-RSA aangeduid als één van de vijf strategische ruimten in de ontwikkeling van de stad ('Strategische Ruimte Groene Singel'). Sinds 2007 voert de stad een ruimtelijk onderzoek, resulterend in een visie en een 11-tal ruimtelijke concepten met als doel de ontwikkeling van deze onderbenutte en gefragmenteerde ruimte tussen binnen- en buitenstad tot een nieuwe centraliteit.

Momenteel lopen dus twee parallelle planprocessen die inhoudelijk in elkaar haken, namelijk het mobiliteitsproject en de strategische ruimte. Infrastructuur en omliggende ruimte zijn niet los van elkaar te denken, en een definitief masterplan voor de Groene Singel - later te vertalen in inrichtingsprincipes - is dan ook ondenkbaar zonder een volledig uitgewerkte mobiliteitsstudie.

De lineariteit van dergelijk planproces staat echter haaks op de schaal en complexiteit van de Groene Singel, en vooral op de ontwikkelingsdruk. Tal van actuele investeringen en projecten moeten, in afwachting van een gedetailleerd masterplan, zowel door de stad als door BAM gestuurd worden. De basis van de ontwerpopgave is het creëren van een kader voor deze actuele ontwikkelingen. De doelstelling is ruimer. De opgave beoogt een substantiële verrijking van alle projecten in en rond de Groene Singel, maar ook van het masterplan dat voor de strategische ruimte Groene Singel wordt ontwikkeld. Concreet wordt van de ontwerpers verwacht dat zij:

- een globale visie en een stedenbouwkundige ontwerpstrategie opmaken die de verschillende concepten ruimtelijk vertaalt, zonder alle opties vast te leggen in een onwrikbaar masterplan. Vertrekpunt is het conceptontwerp voor de Groene Singel van BAM/SAM (voor het mobiliteitsluik), en de 11 concepten voor de Strategische Ruimte Groene Singel van de stad Antwerpen. De opdracht vereist zowel een kritische blik t.a.v. het geleverde werk als een open blik t.a.v. de kwaliteiten ervan. Gedetailleerde deelontwerpen en tracébepalingen zijn in eerste instantie geen voorwerp van de opgave. Het is wel mogelijk dat de laureaat in het verlengde van deze opdracht ook als ontwerper wordt aangesteld voor concrete deelstudies door BAM en stad samen of door elk van de partijen afzonderlijk, afhankelijk van wie de bevoegdheid en het bouwheerschap voor een bepaalde opdracht heeft.
- deze ontwerpstrategie doorvertalen naar concrete inrichtingsprincipes en een toepassingsgericht instrument (bv. een handboek). Van de laureaat zal bovendien verwacht worden dat hij/zij tijdens de verdere uitwerking, de lopende projecten bij de stad Antwerpen en BAM aftoetst aan de studieopdracht, om zo tot een wisselwerking te komen: concrete cases sturen als randvoorwaarde de ontwerpers  bij de uitwerking van de inrichtingsconcepten; het is echter geen harde randvoorwaarde; De inrichtingsvoorschriften die uit de ontwerpopdracht volgen, kunnen die projecten ook verrijken en eventueel sturen, zodat de Groene Singel reeds tijdens de studiefase vorm begint te krijgen.
- een grote procesbereidheid ambiëren, gelet op de positie die de ontwerper zal innemen in relatie tot de hogere overheid, de stad en BAM/SAM. Elke partij heeft daarbij zijn rol te spelen:
- de Stad Antwerpen ontwikkelt het stedenbouwkundig kader voor toekomstige ontwikkelingen in de strategische ruimte Groene Singel
- BAM/SAM werkt vanuit een brede ruimtelijke invalshoek aan de infrastructurele uitwerking van het mobiliteitsconcept voor de Groene Singel
- complementair aan deze planningsprocessen wordt de extern ontwerper ingezet om een visie op het landschap en de publieke ruimte te ontwikkelen, die past binnen het ruimtelijk-stedenbouwkundig kader en het ruimtelijk-infrastructureel concept en van waaruit concrete inrichtingsprincipes voor de realisatie worden geformuleerd.

Het projectgebied omvat zowel de infrastructuurlijnen (de R1, de nieuwe stedelijke ringweg, de Nieuwe Singel) als de omliggende Strategische Ruimte Groene Singel, en wordt dus bewust niet afgebakend volgens bevoegdheid (Vlaams niveau/lokaal niveau) of geplande uitvoeringstermijn.

300.000 € incl btw voor de studieopdracht, honorarium voor eventuele deelopdrachten nog te bepalen

Antwerpen OO1703

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundige visie en ontwerpstrategie voor de Groene Singel en de omliggende strategische ruimte

Status project
Locatie bouwplaats

2000 Antwerpen

Timing project
  • Selectievergadering: 1 apr 2009
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jul 2009
Bouwheer

BAM NV
Stadsbestuur Antwerpen

Contactpersoon Bouwheer

Kitty Haine

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

300.000€ (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

15.000 € incl btw per laureaat