Luchtfoto Rupelregio ©Google Maps

OAG2403 Opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor de Rupelregio

De steenbakkerijen en scheepswerven langs de Rupel zijn sinds de jaren ’70 in onbruik geraakt door de opkomst van nieuwe bouwmaterialen, stijgende concurrentie en hogere energieprijzen. Sinds kort is de Rupelregio volop in transitie. Zo worden industrie- en woonzones opnieuw ontwikkeld en komt de Rupel weer tot leven, ditmaal als recreatieve natuurverbinding en cultuurhistorisch landschap. Initiatieven zoals Tomorrowland, een grootschalig outdoor dance-event dat jaarlijks plaatsvindt in De Schorre in Boom, en honderdduizenden bezoekers vanuit alle continenten naar de regio lokt, is een van de drijvende krachten voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in diverse sectoren, onder andere in de entertainmentsector. De regio heeft nood aan een samenhangende toekomstvisie die rekening houdt met de aanwezige landschappelijke troeven en opportuniteiten voor het gebied rond de Rupel, van Hemiksem tot Mechelen.

Medio juni 2023 blies de Vlaamse Regering Flanders Technology nieuw leven in. Flanders Technology & Innovation (FTI) is een wervend project rond technologie en innovatie, over alle beleidsdomeinen heen. Eén van de pijlers binnen FTI is Entertainment Tech. De Vlaamse Regering besliste om de event-entertainmentsector te verankeren en dit te koppelen aan de ontwikkeling van de Rupelregio, met Boom en Rumst als centra. De ambitie is om deze regio te laten uitgroeien tot dé Europese hotspot voor onderzoek, innovatie en creatie op vlak van entertainmenttechnologie, en tegelijk in te zetten op diverse maatschappelijke meerwaarden zoals natuurcreatie, toekomstbestendig wonen, klimaatbestendigheid, mobiliteit, openbaar vervoer enzovoort.

Het Team Vlaams Bouwmeester staat in voor de ruimtelijke en architecturale kwaliteitsborging van het strategisch ontwikkelingsplan Rupelregio. Het project wordt opgevolgd door een visieorgaan dat wordt voorgezeten door de Minister-President en leden telt uit diverse bestuursniveaus, kennisinstellingen en sectoren.

De Vlaamse Regering heeft een niet limitatieve lijst van 30 zeer diverse projecten opgesteld die verder onderzoek behoeven. Het gaat dan onder meer over mobiliteitsprojecten, zoals het doortrekken van de tramverbinding Brussel-Willebroek of het uitbreiden en optimaliseren van fiets- en voetgangersinfrastructuur, het uitbouwen van een toeristisch en recreatief netwerk, het verbinden van groengebieden, de ontwikkeling van het Rivierpark Scheldevallei, de realisatie van een belevingscentrum in De Schorre enzovoort. Deze projecten zullen samen met beleidsvisies en -ambities als uitgangspunt dienen voor de opmaak van het strategisch ontwikkelingsplan. We werken in drie stappen:

Stap 1a: Ambitiedocument

 • Op basis van de onderzochte uitdagingen en opportuniteiten in de Rupelregio stelt men een inspirerend en wervend verhaal op. Dit wordt ondersteund door eventuele plannen en beeldmateriaal.
 • Dit ambitiedocument dient ter inspiratie in aanloop naar de vorming van de nieuwe Vlaamse Regering en als communicatiemiddel naar (toekomstige) stakeholders. Het vormt de aanzet voor de uitwerking van een toekomstvisie.
 • De oplevering is voorzien medio mei 2024.

Stap 1b: Toekomstvisie

 • Na de ondertekening van het nieuwe regeerakkoord kan het strategisch ontwikkelingsplan een doorstart maken en de ambities van de nieuwe bestuursploeg meenemen.
 • Het ambitiedocument voor de Rupelregio wordt aangescherpt samen met diverse stakeholders, om te komen tot een volwaardige en gedragen toekomstvisie.
 • De oplevering is voorzien eind november 2024.

Stap 2: Strategisch ontwikkelingsplan (voorwaardelijke deel)

 • De toekomstvisie voor de Rupelregio wordt verder uitgewerkt tot een ontwikkelingsstrategie: Welke ambities en projecten zijn prioritair? Welke investeringen zijn nodig? Wie neemt het opdrachtgeverschap op voor welk project? Wat is een mogelijke fasering? Op basis van dit strategisch ontwikkelingsplan kan de Vlaamse Regering projecten benoemen in de septemberverklaring 2025 en de begroting van het nieuwe politieke werkjaar.
 • De toewijzing van deze deelopdracht hangt af van de beslissingen van de nieuwe Vlaamse Regering. Start en oplevering zijn voorzien in 2025.

Het Team Vlaams Bouwmeester is op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam met kennis van en ervaring in landschappelijke en territoriale ontwikkeling, bouweconomie, architectuur en mobiliteit.  

Het Team Vlaamse Bouwmeester treedt op als opdrachtgever en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2403 Opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor de Rupelregio Vlaamse overheid, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA)

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor de Rupelregio. Het ontwerpteam neemt bestaande projecten, ruimtelijke beleidsplannen en gebiedsgerichte ambities onder de loep om achtereenvolgens te komen tot een ambitiedocument, een ruimtelijke toekomstvisie en ten slotte een ontwikkelingsplan met concrete projecten.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot donderdag 22 februari 2024, 11.00 uur.
 • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 8 maart 2024, 11.00 uur.
 • Bureaupresentatie op woensdag 13 maart 2024 tussen 14.30 en 16.30 uur.
 • Startvergadering op vrijdag 15 maart 2024, 10.00 uur.
 • Oplevering ambitiedocument mei 2024
 • Oplevering toekomstvisie november 2024
 • Oplevering strategisch ontwikkelingsplan mei 2025
Ereloon

Voor de uitvoering van de deelopdrachten in 2024 wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €53.000 excl. btw. Afhankelijk van de beslissing van de Vlaamse Regering wordt de derde deelopdracht toegewezen in 2025. Daarvoor dient het budget nog bepaald te worden.

vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro voor een geldige offerte.

Meer info

Meer info bij oscar.broeckhoven@vlaanderen.be