OAG2304 Heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat in Boutersem

De gemeente wil het Kerkplein en omgeving transformeren tot een aantrekkelijke publieke ruimte. De heraanleg van het plein is een belangrijke stap in de herwaardering van het historische centrum. De ingreep moet de relatie tussen het plein en de vallei van de Kleine Vondelbeek accentueren. Doel is de creatie van een kwalitatieve publieke ruimte die meervoudig gebruik toelaat en sterk gewaardeerd wordt. De heraanleg moet tevens gepaard gaan met ontharding, het creëren van ruimte voor water en bomen, het herwaarderen van het erfgoed en het beklemtonen van de verblijfswaarde. De heraanleg vereist dus een integrale visie op de gewenste beeld-, belevings- en gebruikswaarde van de omgeving.

Het Kerkplein is het historische centrum van de hoogdynamische kern. De centrumfuncties en de ruimtelijke dynamiek zijn geleidelijk verplaatst naar de Leuvense- en Kerkomsesteenweg. Het Kerkplein vormt daardoor een relict van een landelijke kern in een omgeving met suburbane kenmerken. Het Kerkplein grenst aan de vallei van de Kleine Vondelbeek. Deze vallei wordt geherwaardeerd. De natuurwaarden en de waterberging nemen sterk toe en langs de rand wordt een pad aangelegd dat een alternatieve verbinding creëert tussen diverse lokale voorzieningen.

Het ontwerp moet gericht zijn op de schaal van de omgeving en relaties accentueren. Het reliëf, het beoogde gebruik van de kerk, de verkeersafwikkeling, de waterhuishouding en het hergebruik van de oude dorpspomp zijn belangrijke aandachtspunten. Het ontwerpend onderzoek moet uitwijzen op welke wijze relaties best geaccentueerd worden, welke groenvoorzieningen wenselijk zijn, hoe en waar ruimte voor parkeren én verblijven kan gecreëerd worden. Het hemelwater moet zoveel mogelijk in open grachten en open kanalen naar de vallei geleid worden. Het ontwerp moet leiden tot een duurzame heraanleg die de sociale cohesie verhoogt en de natuur- en landschapswaarden versterkt.

Deze opdracht kan omwille van de vereiste multidisciplinariteit enkel worden toevertrouwd aan een ontwerpteam met kennis en ervaring op het vlak van publieke ruimte, landschap en stedenbouw. Van de ontwerpers wordt ook gevraagd dat zij de gemeente ondersteunen om in dialoog te gaan met alle belanghebbende actoren en te komen tot een breed gedragen en uitvoerbaar ontwerp. Dit veronderstelt dat het ontwerpteam over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2304 Heraanleg Kerkplein en Dorpsstraat in Boutersem Gemeentebestuur Boutersem

De gemeente Boutersem zoekt een ontwerpteam voor de heraanleg van het Kerkplein en de Dorpsstraat. Het plein moet ingericht worden als een kwalitatieve publieke ruimte die meervoudig gebruik toelaat. Doel is het beperken van de verharding, het creëren van ruimte voor water, alsook het versterken van de biodiversiteit en de beeldwaarde.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 2 mei 2023, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 26 mei 2023.
  • Maximum 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 21 augustus 2023.
  • Presentatie van de offertes op 28 augustus 2023.
  • Opmaak ontwerp tegen maart 2024.
Ereloon
  • Er wordt een ereloonpercentage voorzien van 10,5% op het investeringsbudget (excl. btw)
  • De raming van de werken bedraagt €390.000 excl. btw. Dit omvat het verwijderen en de heraanleg van de bovenbouw. De hernieuwing van de onderbouw zal gegund worden door Fluvius aan het ontwerpteam. Hiervoor wordt een aparte overeenkomst opgesteld. Het budget voor de onderbouw zit niet vervat in deze opdracht.
Vergoeding

Maximum 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 4.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact