Beeld van het dorpsplein in Huldenberg ©gemeentebestuur Huldenberg

OAG2303 Herinrichting van het dorpsplein van Huldenberg

Huldenberg is gelegen in de IJsevallei en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bronnen. Anno 2023 vinden we niet veel ruimte voor water en groen meer in de dorpskern. Het dorpscentrum zou een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente moeten zijn, maar is dat nu niet. Hier komen nochtans verschillende lokale voorzieningen samen: winkels, horeca, gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, basisschool, etc. Het centrum biedt evenwel onvoldoende verblijfskwaliteiten die deze functies ondersteunen. Ook de bronwaterpomp, die in de vooroorlogse periode nog dienst deed als publieke wasplaats, heeft zijn verbindende karakter verloren. Vandaag wordt het bronwater met een debiet van 2,4m³/uur rechtstreeks afgeleid naar de riolering. Door de grote verharde oppervlakte met weinig ruimte voor groen en water scoort de huidige inrichting van de publieke ruimte zeer laag op de gezondheidstoets. De luchtkwaliteit en het geluidsniveau zijn slechter dan de advieswaarden. Daarnaast is de hittekwetsbaarheid in het centrum hoog. Ongeacht de mogelijke verbindende elementen, zoals het terras van Taverne Rochus en de wekelijkse markt, vormt het centrumplein geen kwalitatieve ontmoetingsruimte.

Het is de ambitie van de opdrachtgever om het dorpsplein te transformeren tot een aangenaam en groenblauw dorpshart door minstens 60% van de ruimte te ontharden. Het nieuwe plein is geënt op de IJsevallei, geeft ruimte aan water en staat in relatie tot de omliggende groenassen, die tot in het centrum reiken. Het centrumplein vormt het groene hart dat deze groenassen verknoopt. De aanwezige vredesboom wordt in deze aanleg geïntegreerd. De nieuwe groene ruimte brengt de inwoners samen en draagt bij tot het milderen van de effecten van de klimaatverandering. Zeer dicht bij het plein is een grote kleuter- en lagere school gelegen. De recreatiemogelijkheden die voorzien worden op het plein zijn afgestemd op jonge kinderen, maar ook de oudere dorpsbewoner moet er aangename rustplekken vinden. De ontwerpers verkennen de potenties voor een grotere zicht- en beleefbaarheid van de IJse ter hoogte van de Elzasstraat en de achterliggende parking, en voorzien een gefaseerde ontwikkeling. De unieke ruimtelijke relatie met de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt versterkt.

Het plein verknoopt verschillende netwerken: functionele en recreatieve fiets- en wandelroutes, buslijnen en autoverkeer. Het centrumplein vormt daarbij een rustpunt. De inrichting en programmering zijn gericht op het verblijfskarakter van de plek en ondersteunen de overstapbeweging. Ze dragen bij tot de functie als Mobipunt (Hoppinpunt). Het centrumplein geeft toegang tot verschillende publieke functies (gemeentehuis, administratief gebouw, bibliotheek) en voorzieningen (horeca, handel, vrije beroepen). De inrichting ondersteunt deze functies en hiermee de levendigheid van het dorpscentrum.

Het plan omvat een visie op de herinrichting van wand tot wand, met de markering van duidelijke toegangen tot deze verblijfsruimte waar het gemotoriseerd verkeer te gast is. Een beperkt aantal parkeerplaatsen op het westelijk gedeelte van het plein, waaronder plaatsen voor mindervaliden en deelwagens, bedient de lokale handelszaken en dokterspraktijk, maar voorts wordt het plein zo veel mogelijk onthard en vergroend. Parkeren gebeurt zo veel mogelijk op de achterliggende centrumparking. De verschuiving van de wekelijkse markt en jaarlijkse kermis en kerstmarkt versterken de functie van de centrumparking als activiteitenplein. Nu al vinden hier de grotere jaarlijkse feesten (Huldenbergse feesten, Halfoogst) plaats. Het plan onderzoekt de mogelijkheden voor een toekomstige alternatieve inrichting die het parkeerplein meer ent op de N253 en het centrumplein. Hierbij wordt aandacht besteed aan de huidige en toekomstige ontsluiting en de gefaseerde herontwikkeling van de parking.

De gemeente is gelegen in het gebied dat kan uitgroeien tot Nationaal Park Brabantse Wouden. Omwille van de positie in het netwerk, de aanwezige voorzieningen en het rijke verleden wordt het centrum ontwikkeld als instappunt voor dit Nationaal Park. Het ontwerp maakt deze ambitie waar en geeft input aan de ontwikkeling van een vocabularium voor de inrichting van de instappunten.

Dit project kadert in het project ‘(Her)bronnen in de Brabantse Wouden’, waarbij de partners van het strategisch project WALDEN inzetten op de herwaardering van de bronnen die kenmerkend zijn voor deze regio. De nieuwe ‘tappunten’ worden hierbij qua materiaalgebruik op elkaar afgestemd, zodat er een huisstijl ontstaat. Binnen het strategisch project wordt ook met de toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant de uitbouw van een thematische fietsroute overwogen. Door de ligging binnen het bestaande fiets- en wandelnetwerk geven de verschillende projecten vorm aan bijkomende herkenbare rust- en verfrissingspunten.

De centrumbron wordt nu actief door bewoners gebruikt om grote hoeveelheden water af te halen. We ontkoppelen de bron van de riolering en verbinden ze opnieuw met de IJse. Op die manier wordt de IJse weer met het dorpsplein verbonden. Op het plein geeft dit aanleiding tot waterrecreatie, waterbeleving en voeding van de groenstructuur.

De opdracht omvat drie deelopdrachten, met name:

 • een stedenbouwkundig onderzoek naar hefboomlocaties, waarbij het centrumplein gepositioneerd wordt ten opzichte van zijn brede omgeving, in het bijzonder tot het landschap, de aanwezige groenstructuren, de IJse. Benevens het openbare domein van het gemeenteplein en de achterliggende parking zijn er ook een aantal percelen waarvan verwacht wordt dat er op (middel)lange termijn nieuwe ontwikkelingen zullen komen, die liefst passen in de totale visie op de omgeving. Het gaat om de huidige garage Merckx, het perceel van Theyssens Interieur en de Molenvijver. Het is de bedoeling dat de gemeente deze bredere toekomstvisie kan inzetten om eventuele onderhandelingen aan te gaan op de langere termijn;
 • de opmaak van het ontwerp voor het dorpsplein van wand tot wand en de uitvoering van de herinrichting voor dit deel dat zuidelijk gelegen is van de N253, inclusief de toegang tot de bibliotheek;
 • de opmaak van het ontwerp voor de inrichting van de bronloop te Neerijse (tracé Beekstraat - Prins de Bethunelaan). Dat is een kleiner project om een aantal bronnen langs de Beekstraat in Neerijse van de riolering af te koppelen, in een aftappunt opnieuw publiek toegankelijk te maken op het kruispunt van de Schaveystraat en de Beekstraat en vandaar af te leiden naar een perceel in de Prins De Bethunelaan.

Een burgerpanel waarin onder anderen de omwonenden en handelaars vertegenwoordigd zijn, wordt betrokken bij het ontwerpproces. 

Voor deze overheidsopdracht wordt een ontwerpteam gezocht met ervaring in (klimaatrobuust) ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte, en in het bijzonder met de ruimtelijke en landschappelijke integratie van waterlopen.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2303 Herinrichting van het dorpsplein van Huldenberg Gemeentebestuur Huldenberg

Het gemeentebestuur van Huldenberg zoekt een ontwerpteam voor de transformatie van de stenige omgeving tot een aangenaam, onthard en groenblauw dorpshart, kaderend binnen een toekomstvisie voor de ruimere omgeving van de IJse.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot vrijdag 24 maart 2023, 12 uur.
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: donderdag 20 april 2023, 10 uur.
 • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 9 juni 2023, 12 uur.
 • Presentatie van de offertes op maandag 19 juni 2023, vanaf 10 uur.
 • Het project dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 31 december 2025.
ereloon

De erelonen dekken alle studies die nodig zijn voor het voltooien van de opdracht.

Het tarief van de erelonen is als volgt vastgelegd:

Vast gedeelte

 • Deelopdracht 1: globale prijs (GP): € 20.000 (excl. btw)
 • Deelopdracht 2: 8% op het investeringsbudget (excl. btw)
 • Voorlopige raming van de werken: € 720.000 (excl. btw)

Voorwaardelijk gedeelte

 • Deelopdracht 3: 8% op het investeringsbudget (zonder btw)
 • Voorlopige raming van de werken: € 265.000 (excl. btw)
Vergoeding

Vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 5.000 voor een geldige offerte.

Contact