Wijk Egelsvennen in Mol

OAG2214 Masterplan integrale wijkrenovatie Egelsvennen in Mol

Egelsvennen is een sociale woonwijk in Mol-Achterbos. In 1973 kreeg de wijk de titel ‘mooiste wijk van België’. De woningen en de open ruimte zijn vijftig jaar geleden in samenhang en als een geheel ontworpen. Het is nog steeds een van Vlaanderens mooiste voorbeelden van een tapijtwijk en de Radburnprincipes. De modernistische architectuur, slimme inplanting, hoge waardering als bouwkundig erfgoed en de ligging in een groen landschap vol dennen maken deze plek bijzonder.

Door de jaren heen werd een groot aantal woningen verkocht aan private eigenaars. De eerste bewoners verdwijnen langzaam maar zeker uit de wijk en de bevolking wordt diverser. Door individuele ingrepen aan de woningen en door geleidelijke inname van het openbaar domein heeft de wijk vandaag een wat rommelige aanblik. De beplanting en de omgevingsaanleg zijn aan een groot onderhoud toe. De gemeente Mol en de Molse Bouwmaatschappij kreunen onder de last van het beheer van het openbaar domein. Door het versnipperde eigendom is de integrale renovatie van zowel het woningenbestand als de omgevingsaanleg moeilijk.

Nu komt het er op aan van deze wijk een toekomstbestendige woonomgeving te maken en de wijk klaar te maken voor de volgende generaties. Met de KU Leuven wordt al onderzocht hoe de woningen energiezuinig kunnen worden gemaakt zonder hun erfgoedwaarde te verliezen. Een proefwoning werd voltooid en de huisvestingsmaatschappij wil van start gaan met het informeren van de bewoners.

Maar hoe kan de wijk ook landschappelijk, sociaal en financieel verduurzamen? Kunnen we de verschillende stakeholders verzamelen in een autonoom en betrokken wijkcollectief dat daadwerkelijk een holistische wijkrenovatie realiseert? Hiertoe wil de opdrachtgever een masterplan laten opmaken met de Wijkmotor in het achterhoofd.

De Wijkmotor is een werkmodel dat resulteerde uit Kempenlab Wijkrenovatie van AR-TUR en waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen, tools en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk. Die wijkwinst kan zich manifesteren op economisch en sociaal vlak, maar genereert ook een grotere omgevingskwaliteit en een groter wooncomfort. Het doel is een integrale en duurzame aanpak in de tijd te stimuleren en zo te zorgen voor een iteratief proces. Dat proces verloopt in verschillende fasen en is noodzakelijk een cocreatief traject.

Om tot een gedragen ontwerp te komen is het essentieel dat alle stakeholders, niet het minst de bewoners, het gemeentebestuur en de Molse Bouwmaatschappij actief een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp. Participatiemethoden kunnen hierin een dynamiserende rol spelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van proefopstellingen. Van het ontwerpbureau wordt een uitgewerkt en toegankelijk participatietraject verwacht, waarbij alle doelgroepen op de juiste manier stapsgewijs betrokken worden in het verhaal.

De opdracht omvat de opmaak van een integraal masterplan met:

 • een stedenbouwkundige studie;
 • een visie op de omgevingsaanleg;
 • een plan voor een gefaseerde aanpak voor de woningrenovaties, zowel de private als de huurwoningen;
 • een plan van aanpak voor het betrekken van de stakeholders en het opzetten van een wijkcollectief;
 • het aansluiten bij de werksessies die door AR-TUR worden georganiseerd;
 • het uitwerken van een duurzaam beheermodel om de wijk toekomstbestendig te maken.
 • het uitwerken van een toegankelijk participatietraject door bijvoorbeeld gebruik te maken van proefopstellingen.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2214 Masterplan integrale wijkrenovatie Egelsvennen in Mol Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting, Gemeentebestuur van Mol en VMSW

De Molse Bouwmaatschappij, het Gemeentebestuur van Mol en de VMSW zoeken een multidisciplinair team met kennis van en ervaring met architectuur, stedenbouw, onroerend erfgoed, omgevingsaanleg, collectieve woningrenovatie en energie, cocreatie en projectorganisatie om een masterplan te ontwikkelen voor de integrale wijkrenovatie van de sociale woonwijk Egelsvennen in Mol.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 18 april 2022, 11 uur.
 • Keuze 5 ontwerpteams op vrijdag 29 april 2022.
 • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: donderdag 12 mei 2022.
 • Teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 10 juni 2022, 12 uur.
 • Presentatie van de offertes: donderdag 16 juni 2022.
 • Gunning opdracht: augustus 2022.
 • Start opdracht: september 2022.
 • Werksessie AR-TUR op woensdag 14 september 2022.
ereloon
 • Voor de opmaak van het masterplan wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €70.000 (excl. btw). 
 • Voor het organiseren van een participatietraject door bijvoorbeeld gebruik te maken van proefopstellingen wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €30.000 (excl. btw).
Vergoeding

Vijf teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Jouri De Pelecijn