OAG2103 Ontwerpend onderzoek en haalbaarheidsstudie voor het masterplan Hogeschool PXL te Hasselt

Hogeschool PXL wil door middel van haar onderwijsprogramma op een slimme en innovatieve wijze bijdragen aan de verduurzaming van de eigen omgeving en van de samenleving. Net als de maatschappelijke evoluties in het hogeronderwijslandschap vereist dit engagement een totaal visie op de infrastructuur van Hogeschool PXL.

Op basis van de inventaris van het bestaande patrimonium en vanuit het strategische meerjareninvesteringsplan werd reeds een eerste conceptvisie uitgewerkt door Hogeschool PXL. De ambitie is te evolueren naar groene, multifunctionele campussen waar het aangenaam leren, werken en leven is, ook na de lesuren. Hogeschool PXL wil inclusieve campussen ontwikkelen die een ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde bieden voor de campus én voor haar omgeving. Hogeschool PXL streeft naar een duurzame campus op verschillende vlakken. Dit uit zich in de doelstelling om een groene, BEN campus te bouwen, maar ook in de programmering van de campus. Multifunctionele ontwikkelingen zorgen ook buiten de schooluren voor een continue sociale dynamiek en maken de inzet van hernieuwbare energiebronnen mogelijk (KWO-geothermie, ruimte voor water, afvalmanagement, …). Ook de flexibiliteit van deze programmering in de tijd wordt hoog in het vaandel gedragen. Tot slot wil Hogeschool PXL inzetten op nieuwe technologieën, community-ontwikkeling en netwerking.

Om de bestaande conceptvisie te actualiseren en financieel door te rekenen, zoeken we een team dat vanuit een multidisciplinaire aanpak en in overleg met Hogeschool PXL en de betrokken actoren, volgende aspecten kan behandelen:

 1. Masterplan – actualisering conceptvisie
  - Kader, overleg met stakeholders en onderzoek, bijv. mogelijkheden onderzoeken m.b.t. herbestemming grond/gebouwen, mobiliteit en parkeren, gemengde bestemming, landschap en open ruimte, …
  - Fasering van het programma
 2. Onderzoek bouwtechnische staat van de gebouwen
 3. Onderzoek financierbaarheid - budgettering
 4. Opmaak programma van eisen voor vervolgtraject (nieuwbouw of renovatie voor fase 1 van het programma)
 5. Evaluatie van meest aangewezen formule van aanbesteding
 6. Optioneel: uitwerken bestek

Voor deze opdracht verwacht Hogeschool PXL van het multidisciplinaire team dat het bereid is een proces te lopen, gebaseerd op dialoog en experiment en daarbij zelf ook nieuwe ideeën aanreikt qua aanpak en methodiek. Een sterk ontwerpend vermogen op architecturaal vlak om de haalbaarheid te kunnen onderzoeken is een troef. Daarnaast verwachten we ervaring in masterplanning (stedenbouw en landschap), herbestemming en participatie.

Voor het onderzoeken van de financiële haalbaarheid en economische meerwaarde die de voorgestelde (herbestemmings)scenario’s met zich kunnen meebrengen, is vastgoedexpertise een vereiste binnen het team.

Om de kwaliteit van de vervolgprocedure te bewaken, verwachten we advies over de fasering en timing, projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking…

Communicatieve en participatieve vaardigheden zijn essentieel om in dialoog te gaan met het bestuur van Hogeschool PXL, de verantwoordelijken en gebruikers van de betreffende opleidingen/ diensten, en met de vele stakeholders. Zo wil Hogeschool PXL komen tot een breed gedragen en uitvoerbare toekomstvisie.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2103 Ontwerpend onderzoek en haalbaarheidsstudie voor het masterplan Hogeschool PXL te Hasselt Hogeschool PXL

Hogeschool PXL werkt aan een ambitieus masterplan voor de groene, compacte, duurzame en multifunctionele campussen Vilderstraat, Elfde Linie en Quartier Canal en heeft hiervoor reeds een eerste aanzet tot conceptvisie gemaakt.  Op basis hiervan wenst zij een geactualiseerd masterplan en haalbaarheidsstudie te laten opmaken. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 22 februari 2021, 11 uur.
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 12 maart 2021 om 9u30 (via Microsoft Teams).
 • Plaatsbezoek met de gekozen ontwerpers: 12 maart 2021 om 13u30 in Hasselt.
 • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 19 april 2021.
 • Presentatie van de offertes op donderdag 29 april 2021, vanaf 10.00 uur.
 • Opmaak masterplan en haalbaarheidsstudie tegen oktober 2021.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van maximum €70.000 (excl. btw). 

Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Marijke Maes

Hogeschool PXL - Directie Financiën & Facilitair management, Elfde Liniestraat 24 te 3500 Hasselt
Telefoon: +32 11 77 55 71