OAG1914 Toekomstvisie recreatiegebied Zoet Water en omgeving

Doel is de site een grotere architecturale en landschappelijke samenhang te verlenen en ze beter te integreren in de omgeving en de omliggende natuur. Het Zoet Water kan op die manier uitgroeien tot een herkenbare en kwalitatieve toegangspoort tot het complex Meerdaalwoud-Heverleebos-Dijlevallei.

De gemeente Oud-Heverlee is een landelijke fusiegemeente met zo’n 11.000 inwoners, gelegen ten zuidoosten van Leuven. De slogan ‘Oud-Heverlee, natuurlijk!’ verwijst naar het uitgesproken groene karakter van de gemeente. Oud-Heverlee bestaat uit de woonkernen Oud-Heverlee, Blanden, Vaalbeek, Haasrode en Sint-Joris-Weert, die zich alle ontwikkelden in de overgangszone tussen het Kolenwoud en de Dijlevallei. Dé plek die deze vijf kernen een gedeelde identiteit verleent, is de site van het Zoet Water, gelegen tussen het Heverleebos en het Meerdaalwoud. De site omvat vijf vijvers, een recreatiepark en wandelpaden. Economische, ecologische en sociale thema’s komen hier samen, soms in eenheid, soms in conflict. Het Zoet Water is hoe dan ook een plek waar iedereen zich mee verbonden voelt.

De plek heeft een uitgesproken recreatief karakter. De verschillende functies, zoals een speeltuin, horeca en sportinfrastructuur zijn echter los van elkaar tot stand gekomen en missen samenhang. De site oogt dan ook versnipperd en verouderd en de aansluiting met de omgeving en de omliggende natuur laat te wensen over. Het parkeren is dominant aanwezig en de Maurits Noëstraat werkt als een barrière. De huidige parkzone en de vijvers zijn niet met elkaar verbonden. Eerder dan een overgang naar de omliggende natuurgebieden, vormt de site momenteel een scherpe grens.

De site is al een belangrijke toeristische aantrekkingspool, en heeft de potentie om herkenbaar te fungeren als een kleinschalige toegangspoort tot het complex Meerdaalwoud - Heverleebos - Dijlevallei.  Ze kan bovendien een belangrijke hefboom vormen voor Oud-Heverlee en de streek op het vlak van natuurtoerisme, recreatie en lokale economie.

De gemeente Oud-Heverlee wil daarom met behulp van een masterplan de toekomstige herinrichting van Zoet Water en ruime omgeving op een kwaliteitsvolle manier vormgeven. Het ambitieniveau ligt hoog. Zo dient er ook gezocht naar een betere synergie tussen de aanwezige en toekomstige functies. De focus van de opdracht ligt op het recreatiegebied gelegen tussen Meerdaalwoud, Maurits Noëstraat, Waversebaan en Kortbeekdamstraat.

Het masterplan moet van het Zoet Water een plek maken die de rust en grootsheid van het omliggende bos uitstraalt en versterkt. Door functies te clusteren kan er meer ruimte komen voor natuur en beleving. Zo kan een aantrekkelijke plek gecreëerd worden, waar recreatieve, culturele en landschappelijke beleving elkaar versterken binnen een groene, natuurlijke omgeving. Het masterplan onderzoekt niet alleen welke functies op welke manier inpasbaar zijn in het projectgebied, maar durft ook benoemen welke functies de draagkracht van de omgeving overstijgen en de ruimtelijke kwaliteit zouden aantasten. Het masterplan omvat een concept voor een multimodale verkeersafwikkeling op en rond de site (hoe ontsluiten, uitbouwen van trage wegen, bundelen van parkeervoorzieningen,…), en definieert richtlijnen die de architecturale en landschappelijke samenhang in het gebied kunnen versterken, en de integratie met de omgeving bevorderen.

De gemeente benoemt tevens een aantal concrete ruimtelijke doelstellingen en behoeften, die een plaats moeten krijgen in het masterplan:

  • De speeltuin ontwikkelt zich tot speelnatuur die maximaal aansluit bij het bos. Ook de verbinding met de vijvers wordt versterkt. Er is aandacht voor kwaliteitsvolle en originele onthaal- of belevingsinfrastructuur.
  • Het GC Roosenberg moet zijn functies (bibliotheek, evenementen) kunnen blijven vervullen.
  • De inplanting van een compacte sporthal die zich richt naar lokale sportverenigingen – in synergie met de bestaande sportinfrastructuur – dient onderzocht, evenals de toevoeging van buitensportmogelijkheden.
  • De ruimtelijke transformatie van de huidige camping en aanpalende percelen naar verblijfsrecreatie wordt bestudeerd. Welke nieuwe ontwikkelingen en concepten kunnen hier voor een interessante dynamiek zorgen en hoe kunnen ze optimaal landschappelijk geïntegreerd worden?
  • Hoe kan de Maurits Noëstraat in de toekomst de allure krijgen van een wandelboulevard die aansluiting geeft op de vijvers?

De opdrachtgever is op zoek naar een ontwerpteam met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, architectuur, landschapsontwerp en aanleg van publieke ruimte. Van de ontwerpers wordt ook verwacht dat zij in dialoog gaan met stakeholders, eigenaars en gebruikers. De gemeente zal deze dialoog faciliteren. 

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG1914 Toekomstvisie recreatiegebied Zoet Water en omgeving Gemeentebestuur Oud-Heverlee

De opdrachtgever zoekt een deskundig ontwerpteam voor de opmaak van een duurzame ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het recreatiegebied Zoet Water en omgeving.

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 35.000 euro (excl. btw).

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 5 november 2019, 12.00 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 18 november 2019, 13.00 uur.
  • Maximaal 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 13 december 2019, 12.00 uur.
  • Presentatie offerte 19 december 2019, vanaf 9.00 uur.
  • Opmaak ontwikkelingsvisie tegen september 2020
Vergoeding

Maximaal 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1500,- euro (excl. btw) voor een geldige offerte.