OAG1913 Een toekomstvisie voor Kwade Gat te Wommelgem

De gemeente Wommelgem zoekt een deskundig ontwerpteam om vorm te geven aan de toekomst van een te ontwikkelen woongebied, dat zich bevindt in de directe omgeving van Fort 2, onderdeel van de Brialmontfortengordel. Met de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen werd dit gebied van 14,7 ha aangeduid als woonzone. De site heeft vandaag een versnipperde eigendomsstructuur. Om de kwaliteit van de toekomstige ontwikkeling te waarborgen, wenst de gemeente een totaalvisie op te maken die later juridisch vertaald kan worden in een ruimtelijke uitvoeringsplan.  

De Kwade Gat site bevindt zich in de directe omgeving van Fort 2, onderdeel van de Brialmontfortengordel, en kent een waterproblematiek. De bestemming van het projectgebied laat woonontwikkeling toe, maar dit moet op een doordachte manier gebeuren. Er werden voor deze site al enkele ontwerpvoorstellen gepresenteerd aan de gemeente. Deze betroffen een ruimtelijke vertaling van de inrichtingsprincipes en de dichtheden die werden vooropgesteld in het gewestelijk uitvoeringsplan. De gemeente is echter van mening dat de gehanteerde principes niet rijmen met een toekomstgericht en duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte.

De gemeente wil daarom, in overleg met alle stakeholders, werk maken van een kwalitatief ontwikkelingsmodel voor het gebied en zijn omgeving. Hiermee wenst men een hoge stedenbouwkundige kwaliteit te realiseren en de nodige richtlijnen te bepalen om te komen tot architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de uitvoering. Hiervoor wenst de gemeente een ruimtelijke visie te laten opmaken, die de basis kan vormen voor de juridische vertaling naar een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit vereist ontwerpend onderzoek naar differentiatie in woontypologie, duurzame mobiliteits- en parkeeroplossingen, een klimaat-adaptieve aanleg van de publieke ruimte, het versterken van de groenblauwe netwerken, waterbuffering, integratie van het omliggende landschap, … De gemeente wenst tevens advies te krijgen over de manier waarop de toekomstvisie kan omgezet worden in de praktijk: hoe kunnen coalities tussen grondeigenaars worden opgezet, welke fasering wordt aangehouden, welke rol kan de gemeente spelen in het operationaliseren van de visie, …

Voor deze opdracht zoekt de gemeente geïnteresseerde ontwerpteams met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, architectuur, aanleg van publieke ruimte en mobiliteit. De gemeente verwacht eveneens advies over de manier waarop de toekomstvisie geoperationaliseerd kan worden. De aard van de opdracht vraagt bovendien dat de ontwerper in gesprek gaat met de betrokken stakeholders, om te komen tot een gedragen en uitvoerbaar project. Het ontwerpteam dient dan ook over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden te beschikken.

Aangezien de uiteindelijke ruimtelijke visie de nodige krijtlijnen moet aanreiken om de juridische vertaling naar een ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijk te maken, wordt er van de geïnteresseerde ontwerpers ook voldoende kennis verwacht over het juridisch instrumentarium.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1913 Een toekomstvisie voor Kwade Gat te Wommelgem Gemeentebestuur Wommelgem

De opdrachtgever zoekt een deskundig ontwerpteam om vorm te geven aan de toekomst van een te ontwikkelen woongebied

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van 29.500,00 euro (excl. btw).

Vergoeding

Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot  18 oktober 2019, 12.00 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 13 november 2019,  13.30 uur.
  • Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 2 december 2019, 13.00 uur.
  • Presentatie van de offertes op 4 december 2019, vanaf 13.30 uur.
  • Opmaak ruimtelijke visie tegen eind april 2020.
Contact

Meer info bij Hedwig Truyts