OAG1803 Haalbaarheidsonderzoek Sint-Maartensscholen vzw Ieper

Context

Sint-Maartensscholen vzw te Ieper plant een belangrijke reorganisatie van de schoolinfrastructuur. De eerste graad en de bovenbouw zullen op termijn op twee verschillende locaties gebundeld worden. De tweede en derde graad van het College, Lyceum, Immaculata en Heilige Familie worden gebundeld tot één bovenbouwschool en ondergebracht in een nieuw gebouwencomplex met een oppervlakte van 20.800m². Het terrein dat hiervoor is voorzien, sluit aan bij het bestaande VTI (500 leerlingen). Hierdoor zal een scholencampus ontstaan voor 2350 leerlingen.

Deze bouwcampagne heeft niet alleen de bedoeling om de huisvestingsproblemen in de bestaande, verouderde gebouwen op te lossen. Minstens even belangrijk is de feitelijke samenwerking en de verschillende onderwijsvormen van de drie bovenbouwscholen te optimaliseren.

Vooraleer gestart kan worden met dit project moet de school nog de nodige grondoppervlakte verwerven. De beschikbare percelen bevinden zich in een gebied met landbouwbestemming aan de rand van de stad. Om het ruimtebeslag te beperken en omwille van kostenefficiëntie wenst de school eerst kritisch te onderzoeken welke ruimtelijke scenario’s binnen de projectruimte mogelijk zijn om het gewenste programma te realiseren. Behalve de inplanting van de nodige vloeroppervlakte, moet hierbij ook rekening gehouden worden met aanleg van de nodige buitenruimte, realisatie van een nieuwe ontsluiting, parkeervoorzieningen en de zichtbaarheid van de school in de omgeving.

Bovendien wenst de stad Ieper de plannen van de school aan te grijpen als een opportuniteit om de nodige sportinfrastructuur in openlucht te voorzien. School en stad kunnen wederzijds gebruik maken van elkaars sportfaciliteiten. De publieke ontsluiting van deze infrastructuur wordt dus ook een belangrijk deel van de opdracht.

Zowel een wijziging van bestemming als van de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied zijn nodig om dit project te realiseren. Dit onderzoek kan belangrijke input geven aan deze planningsprocessen.

Ten slotte wordt dit project gezien als een duidelijke afbakening van de binnenstad aan de rand van de open ruimte. De creatie van een groene ruggengraat die de stad binnendringt vanuit de scholencampus én de afwerking van de bebouwde stadsrand, zowel op het vlak van wonen als bedrijvigheid, vormen dan ook belangrijk aandachtspunten.

Opdracht

De opdracht omvat het ontwerpend onderzoek naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare ruimte, rekening houdend met minstens volgende sleutelkwesties:

 • het ruimtelijk aftasten van de projectruimte: wat is de noodzakelijke footprint van de bebouwde en onbebouwde schoolomgeving, zowel met het oog op zuinig ruimtegebruik als in functie van de nog te voeren onderhandeling tot aankoop?
 • welke verdichtingsmogelijkheden zijn er op de bestaande campus VTI en zijn deze haalbaar zonder de randvoorwaarden van de DBFM-overeenkomst in het gedrang te brengen?
 • hoe kan de inplanting van de gebouwen het pedagogisch project ondersteunen en hoe kan de integratie van ASO, TSO, KSO en BSO ruimtelijk vertaald worden?
 • hoe takt de sportinfrastructuur van de school optimaal aan bij de geplande buitensportfaciliteiten van de stad?
 • de visibiliteit van de nieuwe campus ten opzichte van de omgeving;
 • de leesbaarheid en bereikbaarheid van de campus met alle vervoersmodi; bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het creëren van een veilige toegang aan de zijde van de Veurnseweg in combinatie met de ingebruikname van de fietsostrade;
 • de realisatie van voldoende parkeervoorzieningen gekoppeld aan een verstandig ruimtebeslag en flexibele toekomstige invulling;
 • de relatie met het publiek domein en de gradiënt van publiek, semipubliek en privaat domein in functie van het meervoudig ruimtegebruik;
 • de creatie van een groene ruggengraat die de site mee vorm kan geven, maar die tegelijkertijd het ruimtebeslag in de open ruimte afbakent en bijdraagt tot de landschappelijke inpassing van de school- en sportfunctie;

Eenmaal het nieuwbouwproject is gerealiseerd zal de scholengoep een andere bestemming zoeken (al dan niet voor het onderwijs) voor de gebouwen van Immaculata en het College. Deze gebouwen zijn gelegen in de historische binnenstad. In een latere fase kan de voorliggende opdracht uitgebreid worden met een onderzoek naar de potenties van de verlaten sites, rekening houdend met volgende kwesties:

 • welke gebouwen hebben een (meer)waarde en welke herbestemming kunnen ze krijgen? Weegt een renovatie op tegen een nieuwbouwproject?
 • ontwerpend onderzoek van de typologische mogelijkheden (zowel bij herbestemming als nieuwbouw);
 • de studie moet het de opdrachtgever mogelijk maken de sites te valoriseren en mogelijke opbrengsten te bevragen (steeds in overeenstemming met de inzichten van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan).

Te leveren prestaties

Een ontwerpend onderzoek waarin het programma van eisen van school, stad en provincie kritisch wordt afgetast op haalbaarheid binnen het projectgebied. De finaliteit van dit onderzoek is een masterplan dat de opdrachtgevers een kader aanreikt om de geplande invulling en herbestemming van het projectgebied aan te vatten. Het masterplan bevat onder meer aanbevelingen met betrekking tot grondinname, landschappelijke integratie, aansluiting op het publiek domein, …

Het masterplan is geen kant-en-klaar ruimtelijk ontwerp, maar geeft richting aan de ruimtelijke en functionele samenhang en relaties. Het is een globaal ontwikkelingsperspectief voor de projectzone met daarin een aantal richtlijnen om deze visie ruimtelijk te concretiseren. Deze globale visie vormt een toetsingskader voor de invulling van de toekomstige ruimtelijke projecten op vlak van zowel architectuur, landschapsontwerp als publieke ruimte.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1803 Haalbaarheidsonderzoek Sint-Maartensscholen vzw Ieper Sint-Maartensscholen vzw - Stadsbestuur Ieper - Provinciebestuur West-Vlaanderen;

Sint-Maartensscholen vzw, de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen zijn op zoek naar een team voor de uitvoering van ontwerpend onderzoek met het oog op een belangrijke reorganisatie van de infrastructuur van de Sint-Maartensscholen

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Timing
 • 30 maart 2018 – 10u: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
 • indienen offerte: 25 april 2018 – 12u
 • tussentijds onderzoeksrapport: eind mei 2018
 • presentatie eindrapport: eind juni/begin juli 2018
budget

Voor het geheel van de opdracht wordt een bedrag voorzien van max. 40.000 euro (excl. BTW)

Vergoeding

Drie teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts