IABR

De Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur van groot publiek belang is. De IABR richt zich daarom op (de toekomst van) de stad. Nog een paar decennia, en 80% van de wereldbevolking zal in steden wonen en daar meer dan 90% van onze welvaart produceren - een transitie die desastreus kan zijn voor het milieu. Om onze steden gezond, weerbaar en voor iedereen leefbaar te maken, moet die transitie worden gepland, en de IABR is ervan overtuigd dat ontwerp daaraan een bijdrage kan en moet leveren.
 De IABR produceert tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en debatten, maar genereert ook ideeën, plannen en concrete projecten.

IABR 2014 Urban By Nature

IABR 2014 vertrekt vanuit het standpunt dat we de globale milieuproblemen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen.
Vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur kijkt IABR 2014 eerst naar wat de begrippen stad en stedelijkheid eigenlijk betekenen. Steeds meer mensen wonen in de stad, maar waar wonen ze precies? Het antwoord is: lang niet alleen maar in compacte binnensteden, maar in grote uitgestrekte stadslandschappen die overwegend in de delta’s van deze wereld liggen, en nooit ver van het water.

Stad en landschap vloeien steeds meer in elkaar over en daarom onderzoekt IABR 2014 de relatie tussen stad en natuur. Hoe meer we daarvan weten, hoe meer houvast we hebben bij het ontwerpen, plannen en besturen van onze complexe stedelijk landschappen.

Als we de stad beschouwen als onze natuurlijke ecologie, haar structuur en stofwisseling analyseren, begrijpen en leren gebruiken, dan kunnen we concreet werken aan een veerkrachtiger stad, en daarmee aan een duurzamere toekomst.

Peter Swinnen bracht op IABR 2014 een toelichting met als titel '(re)designing Policy' over een voorbeeldig opdrachtgeversschap en een intelligente overheidsstructuur.

IABR 2012 Making City

‘Hoe maken we stad?’ was de centrale vraag van de vijfde IABR 'Making City'. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future. De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.

Het Nederelandse bureau Posad voerde in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester een ontwerpend onderzoek uit. Het onderzoek had een breuk met de huidige bouwtraditie van ongecoördineerde woningbouw in Vlaanderen als doel. De uitkomsten hiervan fungeerden als de inzending van het Team Vlaams Bouwmeester voor de Internationale Architectuurbiënnale in Rotterdam in april 2012.