The power of temporary [open/public] space SmallTalk 28 Temp.o.r

English version below

Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. Gekoppeld aan het BWMSTR-label wordt een ‘SmallTalk’ georganiseerd. Op 18 juni 2015 presenteert het collectief Temp.o.r. zijn onderzoek en nemen de leden het BWMSTR-label 005 in ontvangst.

Temp.o.r. is een informeel collectief van vier Belgische doctoraatsstudenten in planning, landschapsarchitectuur, bio-ingenieurswetenschappen en geschiedenis. Na een verkenning van (tijdelijke) activiteiten in de open ruimte, stellen ze een alternatieve aanpak voor tot ruimtelijke ontwikkeling en beheer.

Semi-natuurlijke ruimtes – voormalige weilanden, niet langer verbouwde akkers, verlaten industriële sites, braakliggende terreinen en uitbreidingsgebieden in het gebouwde stedelijk weefsel – kunnen ofwel gezien worden als opties voor toekomstige stadsontwikkeling, ofwel als groene ruimtes. Deze twee opties vatten het traditionele conflict tussen stadsontwikkeling en het behoud van open ruimte samen. Maar is er geen derde weg?

Temp.o.r. gaat ervan uit dat spontane activiteiten en ongedefinieerde ruimtes cruciaal zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Semi-natuurlijke ruimtes hebben het potentieel om bij te dragen aan de leefbaarheid, de ecologie en leesbaarheid van verstedelijkte gebieden onder verdichtingsdruk. Ze stellen daarom voor om het flexibel gebruik van deze ruimtes te bevorderen zonder ze een vast karakter te geven.

Ze zullen voorstellen doen en voorbeelden geven van hoe semi-natuurlijke open ruimtes kunnen worden aangepakt, zodat ze een meervoud van functies voor verschillende mensen kunnen vervullen. De presentatie wordt gevolgd door een discussie met het publiek.

Temp.o.r. is Aurelie De Smet, Valerie Dewaelheyns, Bart Tritsmans, Séréna Vanbutsele.

De presentatie zal plaatsvinden in het Engels 

Meer info over BWMSTR Label 005

_______________________________________________________________

The Flemish Government Architect’s BWMSTR Label aims to foster innovative, policy-relevant ideas developed by researchers and designers, with a view to supporting uncommissioned research at an early stage. Holders of a BWMSTR Label are provided with a modest budget to turn their project into a proposal ready for submission to policymakers and public agencies. The Temp.o.r collective will receive BWMSTR Label 006 on 18 June, followed by a presentation of their ideas.

Starting from an exploration of (temporary) activities blooming in semi-natural open spaces, Temp.o.r - an informal collective of four Belgian PhD students in planning, landscape architecture, bio sciences and history - is suggesting an alternative approach to spatial development and management.

Semi-natural spaces - former meadows, croplands no longer cultivated, abandoned industrial sites, wastelands and expansion areas intermingled in the built-up urban fabric - can either be seen as options for future urban developments or as green spaces. These two options summarize the traditional conflict between urban development and open space conservation. But isn’t there a third option? 

The assumption is that spontaneous activities and undefined spaces are crucial to spatial development and that semi-natural spaces have the potential to contribute to the livability, the ecology and the readability of urbanized environments under densification pressure. Temp.o.r suggests promoting the flexible use of these spaces without giving them a rigid character. 

The public will be invited to discuss the team’s suggestions and examples on how to approach semi-natural open spaces in order to maximize their potential to fulfill a multiplicity of roles for different people.

Temp.o.r is Aurelie De Smet, Valerie Dewaelheyns, Bart Tritsmans, Séréna Vanbutsele.

Presentation in English

More info BWMSTR 005