Alle Dagen Zondag - Project voor de omvorming van bedrijventerreinen SmallTalk 29 Dogma

(English version below)

Met het BWMSTR Label wil de Vlaams Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille beginfase. De laureaten krijgen een bescheiden budget om hun project verder uit te werken tot een dossier dat het ingang kan doen vinden bij beleidsmakers en administraties. Op 26 oktober 2015 presenteert

Dogma zijn onderzoek en nemen ze het BWMSTR-label 006 in ontvangst. Dogma’s onderzoek vertrekt van de vele lege kantoorgebouwen in belangrijke Europese steden en in Brussel in het bijzonder. Ze zien dit fenomeen als een gevolg van het opkomen van nieuwe vormen van werken, waar de grens tussen wonen en werken steeds vager wordt. Toch blijven steden ontwikkeld worden rond een duidelijke scheiding tussen werk- en woonplaats.

Dogma stelt voor dit probleem aan te pakken door bestaande kantoorgebouwen te transformeren in innovatieve leef- en werkruimtes. Niet het omvormen van kantoren tot woningen, maar tot plaatsen waar werken en wonen kunnen samengaan in dezelfde ruimte. Ze nemen aan dat de neutrale open ruimte van het kantoor de mogelijkheid biedt nieuwe flexibele indelingen te bedenken waar de traditionele structuur van het appartement kan geherdefinieerd worden naar meer collectieve leefvormen, zowel op sociaal als economisch vlak. In het kader van het BWMSTR- label heeft Dogma gefocust op lege en ongebruikte bedrijventerreinen, waar de nood nog groter is om ze te transformeren, gezien hun afstand tot het stadscentrum. Wanneer de lijn tussen werken en wonen nog vager wordt zullen deze parken, als ze in hun huidige staat gelaten worden, snel verouderd zijn. Dogma testte hun ontwerpstrategie op enkele case sites, en zocht zo naar mogelijkheden om bedrijventerreinen om te vormen en zo nieuwe scenario’s van samenleven te omarmen. Op die manier wil dit project beantwoorden aan de kantoor- en huisvestingcrisis door een eerste concept te ontwikkelen ter discussie binnen een netwerk van geïnteresseerde mensen.

Na de presentatie van de ontwerpvoorstellen van Dogma, zal Jan Schreurs (KULeuven) een gesprek modereren met Alexis De Grootte (Matexi), Geert De Pauw (Community Land Trust Brussel), Magdalena Dierick (Cofinimmo, tbc) en Jan Zaman (Ruimte Vlaanderen), die elk zullen reageren op de concepten vanuit hun eigen expertise.

Dogma werd opgericht in 2002 en wordt geleid door Pier Vittorio Aureli en Martino Tattara. Dogma heeft steeds gewerkt op de relatie tussen architectuur en de stad door vooral te focussen op stadsontwerp en projecten op grote schaal.

 

Every Day Is Like Sunday

Project for the Transformation of the Office Park

(SmallTalk in English)

The Flemish Government Architect’s BWMSTR Label aims to foster innovative, policy-relevant ideas developed by researchers and designers, with a view to supporting uncommissioned research at an early stage. Holders of a BWMSTR Label are provided with a modest budget to turn their project into a proposal ready for submission to policymakers and public agencies. Dogma will receive BWMSTR Label 006 on 26 October, followed by a presentation of their ideas.

Dogma’s research starts from the many vacant office space in important European cities and in Brussels in particular. They see this phenomenon as the consequence of the emergence of new forms of labour in which the distinction between living and working is increasingly blurred. Yet the development of cities continues to revolve around a clear distinction between the workplace and the residence.

Dogma addresses this problem by offering new typologies that unite these spaces, not simply by transforming offices into traditional domestic spaces, but by creating new ones where working and living together are possible. They take generic office architecture as a starting point for new, flexible layouts where the traditional structure of the apartment can be redefined, both socially and economically, towards a more collective mode of living.

In the framework of the BWMSTR Label, Dogma focused on empty and unused business parks, as they are in even greater need of transformation due to their distance from the city core. As the line between working and living blurs even more, these parks, if left in their current state, will become obsolete. By testing their design strategy on several case sites, Dogma looks at how we can transform them to embrace new scenarios of living together. In this way, this project aims to respond to the office and housing crises by developing an initial concept for discussion among a network of interested people.

After the presenation of Dogma’s design proposals, Prof. Jan Schreurs (KULeuven) will moderate a conversation between Jan Zaman (Ruimte Vlaanderen), Alexis De Grootte (Matexi), Geert De Pauw (Community Land Trust Brussel) and Magdalena Dierick (Cofinimmo, tbc), who will react on the concepts from their own expertise.

Dogma was founded in 2002 and is led by Pier Vittorio Aureli and Martino Tattara. From the beginning of its activities, Dogma has worked on the relationship between architecture and the city by focusing mostly on urban design and large-scale projects.