Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen is een van de drie musea die als ‘Instelling van de Vlaamse Gemeenschap’ zijn aangeduid. Het M HKA is gehuisvest in een verbouwde en uitgebreide graansilo aan de Leuvenstraat in de Antwerpse Zuidwijk. In het culturele veld en bij de Vlaamse overheid leeft al langer het bewustzijn dat het M HKA kampt met een aantal (infrastructurele en andere) noden. In haar Beleidsnota Cultuur 2009-2014 formuleerde voormalig cultuurminister Schauvliege de intentie om de bestaande infrastructuur te evalueren en het M HKA te stimuleren een sterk internationaal profiel en een voortrekkersrol in eigen land uit te bouwen. In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 wordt het M HKA vermeld onder de culturele ‘topambassadeurs’ die meer armslag moeten krijgen en worden investeringen in de vernieuwing van het gebouw in het vooruitzicht gesteld. Om mogelijke beleidskeuzes en de consequenties daarvan te verhelderen, nam het Team Vlaams Bouwmeester in 2012 het initiatief voor een studie onder de titel Musea voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. Hoe/wat/waar? - de M HKA casus. Voor de precieze omschrijving van de onderzoeksvraag en de opvolging van deze studie werd een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het Agentschap Kunsten en Erfgoed, het M HKA en het Team Vlaams Bouwmeester alsook experten uit het veld van de architectuur en beeldende kunst. De opdracht voor de studie werd voorjaar 2013 middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking toevertrouwd aan de onderzoeksgroep Labo A (vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent). Labo A deed voor een luik ontwerpend onderzoek op zijn beurt een beroep op het architectenbureau 51n4e. De studie werd eind september 2014 opgeleverd en vervolgens samen met de conclusies en beleidsaanbevelingen van de stuurgroep gepresenteerd aan huidig cultuurminister Sven Gatz.

Stuurgroep studie M HKA:

  • Wouter De Ploey, Directeur McKinsey & Company en voorzitter Raad van Bestuur M HKA
  • Marina Laureys, Afdelingshoofd Erfgoed, Agentschap Kunsten en Erfgoed
  • Arjen Oosterman, Hoofdredacteur architectuurmagazine Volume
  • Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
  • Luc Tuymans, kunstenaar
  • Bart Verschaffel, hoogleraar vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent

Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)

De Vlaamse Overheid wenst een inhaalbeweging te maken voor haar culturele infrastructuur, onder meer het Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen, dat zij wenst uit te bouwen als expertisecentrum en motor voor een inhaalbeweging in het Vlaamse erfgoed- en museumveld.

Downloads

studie M KHA

‘Musea voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. 

Hoe/wat/waar? De M HKA-casus’

Studie Labo A -UGent

Studie 51N4E/Rebel

Conclusies