Vlaamse Regering zoekt nieuwe Bouwmeester

De Vlaamse Regering heeft op 5 februari 2016 een nieuwe procedure opgestart voor de aanstelling van een Vlaams Bouwmeester. Als expert adviseert de Bouwmeester de hele Vlaamse Regering met het oog op het bevorderen van een architecturaal en ruimtelijk kwaliteitsvolle leefomgeving in Vlaanderen.

In juni 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota voor het vernieuwd en versterkt Bouwmeesterschap goed. De taak van de Bouwmeester wordt tweeledig: hij/zij zet enerzijds in op de ondersteuning en begeleiding van publieke bouwheren in concrete projecten en draagt anderzijds actief bij tot visievorming en reflectie. Dit laatste resulteert in beleidsadvies en initiatieven omtrent maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, klimaat, verkleuring, verdichting,…) en hun implicaties en mogelijkheden op het vlak van ontwerpen en bouwen.  De Bouwmeester doet dit steeds in overleg en samenwerking met andere betrokken sectoren en actoren. De Bouwmeester is een begeleider, ondersteuner en bruggenbouwer. Hij/zij adviseert de hele Vlaamse Regering.  Om zijn onafhankelijke en transversale rol optimaal te kunnen vervullen, is het Team Vlaams Bouwmeester ondergebracht bij het departement Kanselarij en Bestuur, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president.

Begin september 2015 werd de procedure gestart voor de aanstelling van een nieuwe Vlaams Bouwmeester. Deze procedure leverde geen geschikte kandidaat op. Het Departement Kanselarij en Bestuur gaat nu opnieuw op zoek naar de bruggenbouwer die,  in de voetsporen van voorgangers b0b Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen, en van huidig waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere, het vernieuwde bouwmeesterschap optimaal gestalte kan geven. De nieuwe Vlaams Bouwmeester zal worden aangesteld voor bepaalde duur (tot 30 juni 2020). De voorziene datum van indiensttreding is 1 september 2016. Tot dan staat voormalig adjunct en waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere samen met het Team Vlaams Bouwmeester garant voor de continuïteit.